Gå til indhold

Ankestyrelsen ændrer praksis i forhold til indstillinger til børn og unge-udvalg

Over for kommunerne har Ankestyrelsen hidtil i sin vejledning og undervisning meldt ud, at kommunerne ikke må udarbejde alternative indstillinger. Med den nye principmeddelelse 4-21 ændrer Ankestyrelsen denne praksis. Ankestyrelsen vurderer, at alternative indstillinger under visse forudsætninger kan være relevante i for eksempel sager om samvær.

Af fuldmægtig Annette Wodstrup Hoffmann

Generelt om indstillinger

Når en kommune forelægger en sag for børn og unge-udvalget, skal kommunen altid udarbejde en indstilling om, hvad afgørelsen skal gå ud på. Børn og unge-udvalget kan træffe en afgørelse, der er i overensstemmelse med kommunens indstilling eller beslutte ikke at følge indstillingen. Udvalget har ikke selvstændig kompetence til at træffe en anden afgørelse, end der er indstillet til.

Kommunens indstilling skal være så klar, at sagens parter ikke er i tvivl om, hvilket resultat sagen kan få.

Kommunen skal partshøre sagens parter om indstillingen. Parterne skal være forberedt på det mulige resultat, og parterne skal have mulighed for at udtale sig i forhold til indstillingen på mødet, inden udvalget træffer afgørelse.

Herudover skal barnets holdning til indstillingen være tilvejebragt ved børnesamtale eller på anden måde og fremgå af det materiale, der forelægges for børn og unge-udvalget.

Alternative indstillinger

Principmeddelelse 4-21 fastslår, at kommunen kan lave alternative indstillinger til børn og unge-udvalget om et eller flere forhold, når barnets eller den unges behov taler for det.  Kommunen kan derfor fx indstille til afbrudt samvær eller alternativt overvåget samvær. Dette er en ændring af hidtidig praksis. Herudover skal de formelle betingelser om partshøring og børnesamtale være opfyldt.

Vi gør opmærksom på, at der i punkt 310 i Social- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9142 af 26. februar 2019 om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier står, at der som udgangspunkt ikke kan laves alternative indstillinger. Punktet vil blive rettet til ved førstkommende lejlighed. 

Dom i Vestre Landsret

Vestre Landsret har i en dom af 7. september 2020 fastslået, at børn og unge-udvalget er bundet af kommunens indstilling til udvalget. Landsretten lægger vægt på, at parterne skal have lejlighed til at udtale sig, inden børn og unge-udvalget træffer afgørelse, og at retssikkerhedsmæssige hensyn derfor taler for, at udvalget er bundet af indstillingen. 

Sag i Vestre Landsret:

Der var tale om en sag, hvor Ankestyrelsen og byretten havde tiltrådt, at der var truffet afgørelse efter servicelovens § 71, stk. 4, om at afbryde forældrenes kontakt til barnet, selv om kommunen alene havde indstillet til overvåget samvær efter servicelovens § 71, stk. 4. Dommen er også omtalt i en artikel i Nyt fra Ankestyrelsen nr. 7, december 2020.

Læs artiklen

Ankestyrelsens afgørelse i en anden konkret sag:

Ankestyrelsen afgjorde i januar 2021 en sag, hvor kommunen havde indstillet til afbrudt samvær mellem barnet og moderen, men kommunen havde samtidigt også indstillet til overvåget samvær, hvis børn og unge-udvalget ikke fulgte forvaltningens indstilling om afbrudt samvær.

Ankestyrelsen stadfæstede udvalgets afgørelse om afbrudt samvær. Vi vurderede, at hverken serviceloven, forarbejderne til loven eller forretningsordenen for børn og unge-udvalget var til hinder for, at kommunens indstilling kunne indeholde alternative indstillinger med forskelligt udfald, når barnets behov talte for det. I sagen talte de konkrete oplysninger om barnet og moderen ikke imod, at indstillingen til udvalget indeholdt en alternativ indstilling. Der var desuden sket partshøring over begge indstillinger, og der var holdt børnesamtale om både afbrudt og overvåget samvær.

De to eksempler indgår i principmeddelelse 4-21.

Sidst opdateret 05.05.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring