Gå til indhold

Ved mange korte sygeperioder kan kommunen forlange, at en selvstændig erhvervsdrivende ved fremtidigt sygefravær skal anmelde sygefraværet på et tidligere tidspunkt end fastsat i sygedagpengeloven

Ankestyrelsen oplever, at kommunerne forvalter sygedagpengelovens regler om selvstændige erhvervsdrivendes anmeldelse af sygefravær forskelligt. Derfor beskriver vi Ankestyrelsens praksis i denne artikel.

Af specialkonsulent Siv Thomsen

Selvstændige erhvervsdrivende skal i tilfælde af sygdom anmelde sygefravær digitalt til kommunen via NemRefusion. Der er i sygedagpengeloven fastsat frister for, hvornår selvstændige erhvervsdrivende skal anmelde sygefravær til kommunen. Hvis en anmeldelse af et sygefravær indgives senere end foreskrevet i sygedagpengelovens § 43, stk. 1, vil den selvstændige erhvervsdrivende først have ret til sygedagpenge fra den dag, kommunen har modtaget anmeldelsen.

Ifølge sygedagpengelovens regler kan kommunen i særlige tilfælde forlange, at en selvstændig erhvervsdrivende skal anmelde fremtidigt sygefravær via NemRefusion på et tidligere tidspunkt end fastsat i sygedagpengelovens § 43, stk. 1.

Sygedagpengelovens § 43:

  • 43. En selvstændig erhvervsdrivende skal anmelde sygefravær til kommunen senest 3 uger efter første fraværsdag. Har den selvstændige sikret sig ret til sygedagpenge fra første eller tredje fraværsdag, jf. § 45, skal anmeldelsen dog ske senest en uge efter sygedagpengerettens indtræden. Anmeldelsen skal endvidere ske senest 1 uge efter første fraværsdag, hvis den selvstændige erhvervsdrivende har indgået en aftale om ret til sygedagpenge fra første fraværsdag i medfør af § 58 a.

Stk. 2. Kommunen kan i særlige tilfælde forlange, at anmeldelse sker tidligere end fastsat i stk. 1.

Stk. 3. Anmeldelse af sygefraværet til kommunen skal ske via Nemrefusion.

Stk. 4.

Hvornår kan der være tale om særlige tilfælde?

Ankestyrelsen har erfaret, at nogle kommuner træffer afgørelse om, at selvstændige erhvervsdrivende skal anmelde sygefravær på et tidligere tidspunkt end fastsat i sygedagpengeloven under henvisning til bekendtgørelsen om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere § 15, stk. 1. 

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring til selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

  • 15. Hvis der i et forsikringsår konstateres sygefravær hos den forsikrede på mindst 20 dage fordelt over mindst 3 sygeperioder inden for de seneste 12 måneder, får den forsikredes opholdskommune besked om det.

Stk. 2. …

Det er Ankestyrelsens opfattelse, at vurderingen af, om der er tale om særlige tilfælde, der er omfattet af bestemmelsen i sygedagpengelovens § 43, stk. 2, bør ske på baggrund af en konkret og individuel vurdering af de faktiske omstændigheder omkring den selvstændiges tidligere sygeperioder. Kommunen kan derfor ikke træffe afgørelse alene under henvisning til bekendtgørelsens § 15, stk. 1.

Ankestyrelsen har i principmeddelelse D-4-00 fastslået, at en kommunes krav om, at en selvstændig erhvervsdrivende skulle anmelde fremtidigt sygefravær på et tidligere tidspunkt end fastsat i sygedagpengeloven, var åbenbart urimeligt. Ankestyrelsen inddrog i vurderingen, at den selvstændige erhvervsdrivende inden for det seneste år før seneste sygemelding havde været syg i to perioder, hvoraf den ene var af længerevarende karakter.

Når kommunen skal vurdere, om der er tale om særlige tilfælde, der er omfattet af bestemmelsen i sygedagpengelovens § 43, stk. 2, skal kommunen dermed foretage en konkret vurdering, hvori kommunen kan inddrage:

  • antallet af den selvstændiges sygeperioder og
  • længden af den selvstændiges sygeperioder.

Det er Ankestyrelsens opfattelse, at kommunen i tilfælde, hvor en selvstændig erhvervsdrivende har haft mange korte sygeperioder, kan forlange, at en selvstændig erhvervsdrivende ved fremtidigt sygefravær skal anmelde sygefraværet til kommunen på et tidligere tidspunkt end fastsat i sygedagpengeloven.

Eksempel

Ankestyrelsen har i en konkret sag ændret kommunens afgørelse om, at en forsikret selvstændig erhvervsdrivende ved fremtidigt sygefravær skulle anmelde sygefraværet på første sygefraværsdag.

Kommunen havde i afgørelsen anført, at den selvstændige erhvervsdrivende havde haft et meget højt sygefravær under henvisning til bekendtgørelsen om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere § 15, stk. 1. 

Ankestyrelsen henviste i afgørelsen til, at bekendtgørelsen om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere anvendes ved behandling af sager om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere. Bestemmelsen i bekendtgørelsens § 15 omhandler muligheden for at udelukke en forsikringstager af forsikringsordningen i tilfælde, hvor en forsikret har modtaget et tilbagebetalingskrav fra kommunen for mod bedre vidende uberettiget at have modtaget sygedagpenge. 

Ved vurderingen af sagen lagde vi desuden vægt på, at den selvstændige erhvervsdrivende i det seneste år før kommunens afgørelse havde været sygemeldt i fire perioder, hvoraf den ene var af længerevarende karakter. 

På baggrund af sagens oplysninger vurderede vi, at kommunens afgørelse om, at den selvstændige erhvervsdrivende ved fremtidigt sygefravær skulle anmelde sygefravær til kommunen på første fraværsdag, var åbenbart urimelig.  

Eksempel:

Ankestyrelsen har i en anden konkret sag stadfæstet kommunens afgørelse om, at en forsikret selvstændig erhvervsdrivende ved fremtidigt sygefravær skulle anmelde sygefraværet på første sygefraværsdag.

Vi lagde ved vurderingen vægt på, at den selvstændige erhvervsdrivende i løbet af det seneste år før kommunens afgørelse havde været sygemeldt i 10 perioder, og at de fleste af sygeperioderne havde været af kortere varighed.

Ankestyrelsen vurderede på baggrund af sagens oplysninger, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte kommunens afgørelse om, at den selvstændige erhvervsdrivende ved fremtidigt sygefravær skulle anmelde sygefraværet via NemRefusion på første sygefraværsdag.

Sidst opdateret 13.03.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring