Gå til indhold

Når kommunen modtager en ansøgning om sygedagpenge i en henlagt sag, skal kommunen træffe en ny afgørelse om sygedagpenge

I artiklen beskriver vi den rette fremgangsmåde i sagsbehandlingen, når kommunen modtager en ansøgning om sygedagpenge i en sag, som er henlagt, fordi den sygemeldte ikke oprindeligt havde ansøgt om sygedagpenge.

Af specialkonsulent Louise Bonde

Ankestyrelsen oplever aktuelt et stigende antal sager, hvor kommunen efter henlæggelse af en sag om sygedagpenge på grund af manglende ansøgning, ikke træffer en ny afgørelse, som begrunder kommunens vurdering af, hvorfor der skal ske (delvist) afslag på sygedagpenge på grund af for sen ansøgning.

Efter Ankestyrelsens opfattelse bør fremgangsmåden være den, at kommunen træffer en ny afgørelse efter sygedagpengelovens § 38, når der er modtaget en ansøgning om sygedagpenge, efter sagen er blevet henlagt på grund af manglende ansøgning.

Sygedagpengelovens § 38, stk. 1:

  • Når den sygemeldtes arbejdsgiver eller arbejdsløshedskasse anmelder sygefraværet til kommunen, sender kommunen et underretningsbrev om ansøgning om sygedagpenge til den sygemeldte. Den sygemeldte skal ansøge om sygedagpenge senest otte dage efter kommunens afsendelse af underretningsbrevet. 
  • Hvis den sygemeldte ansøger om sygedagpenge inden for fristen på otte dage, har den sygemeldte ret til sygedagpenge fra første fraværsdag, eller fra den dag, hvor ydelse fra a-kassen eller lønudbetaling fra arbejdsgiver ophører. 
  • Hvis ansøgningen om sygedagpenge indgives efter fristen, har den sygemeldte først ret til sygedagpenge fra den dag, hvor ansøgningen om sygedagpenge er modtaget i kommunen. 
  • Kommunen kan dog udbetale sygedagpenge for tiden før ansøgningen om sygedagpenge, når den sygemeldte på grund af hospitalsophold eller ophold i udlandet har været forhindret i at anmode rettidigt, eller når andre særlige undskyldende forhold har bevirket, at ansøgningen om sygedagpenge ikke er sket rettidigt.


Når kommunen konstaterer, at den sygemeldte ikke har ansøgt om sygedagpenge inden otte dage

Når en sygemeldt ikke har anmodet om sygedagpenge fra kommunen inden for fristen i underretningsbrevet på otte dage, kan kommunen træffe afgørelse om at henlægge sagen på grund af manglende ansøgning.

Når kommunen henlægger en sag om sygedagpenge, fordi den sygemeldte ikke har ansøgt om sygedagpenge, er der tale om en forvaltningsretlig afgørelse. Kommunen har med andre ord henlagt sagen på det foreliggende grundlag med en konstatering af, at der ikke er ansøgt om sygedagpenge, og at kommunen derfor ikke foretager sig yderligere. 

Når kommunen senere modtager en ansøgning om sygedagpenge

Hvis kommunen senere modtager en ansøgning om sygedagpenge, skal der på dette tidspunkt rejses en sag om udbetaling af sygedagpenge. Der er tale om en ny sag, som handler om udbetaling af sygedagpenge for perioden fra første fraværsdag og frem til det senere ansøgningstidspunkt, fordi den sygemeldte har ansøgt om sygedagpenge for sent.

Kommunen skal ved denne sag tage stilling til, om den sygemeldtes eventuelle bemærkninger om årsagen til den for sene ansøgning om sygedagpenge kan begrunde en dispensation fra fristen.

Kommunen skal derfor træffe en ny afgørelse i henhold til sygedagpengelovens § 38 på baggrund af de nye faktiske forhold i sagen. Afslaget på udbetaling af sygedagpenge på grund af for sen ansøgning kan ikke begrundes med en henlæggelse af sagen som følge af manglende ansøgning om sygedagpenge.

Efter Ankestyrelsens opfattelse bør kommunen træffe en ny afgørelse, når der er modtaget en ansøgning om sygedagpenge, efter sagen er blevet henlagt. Den nye afgørelse skal, begrunde (delvist) afslag på sygedagpenge, fordi der er ansøgt om sygedagpenge for sent.

Hvis den sygemeldte i forbindelse med ansøgningen om sygedagpenge har oplyst om årsagen til den for sene ansøgning, skal kommunen også inddrage disse oplysninger i den nye afgørelse, og når det er tilfældet begrunde, hvorfor kommunen vurderer, at oplysningerne ikke kan føre til en dispensation fra fristen.

Ankestyrelsen kan være nødt til at hjemvise sagen til kommunen, hvis kommunen ikke træffer en ny afgørelse om (delvist) afslag på sygedagpenge på grund af for sen ansøgning. Tager kommunen ikke stilling til de nye faktiske forhold i sagen, herunder at der nu er ansøgt om sygedagpenge, men at ansøgningen er sket for sent, kan der mangle oplysninger i sagen, som kan have afgørende betydning for sagens resultat.

Hvis den sygemeldte ikke er gjort bekendt med, at afslaget på sygedagpenge nu begrundes med reglerne i sygedagpengelovens § 38, herunder at der er ansøgt om sygedagpenge for sent, samt at der kan ske dispensation fra ansøgningsfristen i særlige tilfælde, har den sygemeldte heller ikke haft mulighed for at varetage sine interesser i sagen.

Eksempel på rette fremgangsmåde:

A er sygemeldt fra sin a-kasse og har første sygedag den 1. juni. A har ikke ret til ydelse fra a-kassen under sit sygefravær. A-kassen anmelder sygefraværet til kommunen den 7. juni. På baggrund af a-kassens anmeldelse af sygefraværet til kommunen, afsendes der samme dag et underretningsbrev fra kommunen til A. Det fremgår af brevet, at A skal ansøge om sygedagpenge inden for otte dage. Fristen for at ansøge om sygedagpenge er derfor den 14. juni.

Da A ikke har ansøgt om sygedagpenge, træffer kommunen den 16. juni afgørelse om at henlægge sagen om sygedagpenge.

A ansøger om sygedagpenge den 20. juni. Samme dag ringer A til kommunen og forklarer, at den for sene ansøgning skyldtes, at han ikke havde modtaget en SMS om, at der var ny post i e-boks. A havde derfor ikke set underretningsbrevet om ansøgning om sygedagpenge før den 20. juni. A forklarede også, at han havde været syg med influenza, og han derfor ikke havde tænkt på at tjekke sin e-boks. I øvrigt var han fortsat syg.

Kommunen træffer afgørelse om bevilling af sygedagpenge til A fra og med den 20. juni, hvor ansøgningen om sygedagpenge er modtaget i kommunen.

Kommunen træffer også afgørelse om afslag på sygedagpenge fra den 1. juni til og med den 19. juni. Kommunen begrunder afslaget med, at ansøgningen om sygedagpenge er modtaget for sent, og at der derfor først er ret til sygedagpenge, når ansøgningen er modtaget. Kommunen inddrager desuden A’s oplysninger i afgørelsen og begrunder, hvorfor det anførte ikke kan føre til en dispensation fra fristen.

A klager over kommunens afgørelse. A begrunder klagen med de samme oplysninger som ved telefonopkaldet til kommunen den 20. juni.

Kommunen genvurderer sagen. Da kommunen fastholder afgørelsen om delvist afslag på sygedagpenge, sendes sagen til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen stadfæster kommunens afgørelse.

Sidst opdateret 10.09.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring