Gå til indhold

Artikel: Kommunerne bruger reglerne i reformen af fleksjob og førtidspension

Ankestyrelsen har undersøgt ti kommuners praksis i sager, hvor borgeren får et ressourceforløb, fleksjob eller andre indsatser på området. I 107 ud af 139 sager var afgørelserne i overensstemmelse med regler og praksis.

Af kontorchef Marianne Sinding

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1, januar 2015. 

Landets kommuner har generelt taget de nye regler til sig efter reformen af fleksjob og førtidspension. Reformen trådte i kraft 1. januar 2013.

Undersøgelsen

Ankestyrelsen har i en undersøgelse af afgørelser fra sidste kvartal 2013 set nærmere på, hvordan 10 kommuner har fulgt de nye regler i 139 sager.

 • 49 af sagerne handler om fleksjob.
 • 53 handler om ressourceforløb.
 • 37 handler om andre indsatser.

I de 107 sager var afgørelserne i overensstemmelse med regler og praksis.

I 21 sager var lovgivningen ikke overholdt.

De sidste 11 sager indeholder ikke afgørelser, og det betyder, at de ikke kan vurderes i forhold til rigtighed.

Samlet svarer det til, at 15 % af sagerne ville blive ændret eller hjemvist, hvis det havde været klagesager i Ankestyrelsen.

I de fleste sager træffer kommunerne de rigtige afgørelser i sager, hvor borgeren får et fleksjob, et ressourceforløb, eller hvor borgeren i stedet ender med at få andre beskæftigelsesmæssige, sociale eller sundhedsmæssige indsatser.

Visitation til ressourceforløb

De borgere, kommunerne visiterer til de nye ressourceforløb, tilhører den målgruppe, der skal have nye ressourceforløb. I 94 %, svarende til 50 af de 53 sager om  ressourceforløb, følger kommunerne reglerne.

Nye sagsbehandlingsregler indarbejdet

Kommunerne har også i vidt omfang fået indarbejdet de nye sagsbehandlingsregler om udarbejdelse af rehabiliteringsplan, indhentelse af lægeerklæring fra praktiserende læge og forelæggelse for rehabiliteringsteamet.

Rehabiliteringsteamet er sammensat af repræsentanter fra forskellige relevante forvaltninger fra beskæftigelses-, sundheds- og socialområdet.

Problemer med hver fjerde indsatsdel

I 25 % af sagerne, svarende til 13 ud af de 53, af sagerne har kommunerne dog ikke, eller ikke i tilstrækkeligt omfang, udarbejdet den indsatsdel, som de skal udarbejde, efter at borgeren er godkendt til et ressourceforløb. Det er en del af reformen, at kommunen skal udarbejde rehabiliteringsplanens indsatsdel om tilbud og aktiviteter, når en borger får bevilliget et ressourceforløb.

Tilbud om andre indsatser

Kommunernes afgørelser er rigtige, når forelæggelsen for rehabiliteringsteamet fører til, at borgeren hverken skal have et fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension – men derimod tilbud om andre beskæftigelsesmæssige, sociale eller sundhedsmæssige indsatser.

Gennemgangen af de 37 sager om andre indsatser viser, at kommunerne kun i 5 % af tilfældene, svarende til 2 sager ikke følger reglerne.

Rehabiliteringsteamet og kommunerne har imidlertid vanskeligt ved at håndtere sagsbehandlingsreglerne i sager om andre indsatser. Det volder blandt andet problemer, 

 • at kommunen skal træffe en afgørelse om indsatsen, når sagen har været forelagt for teamet og
 • at teamet skal skelne mellem 1) en anbefaling om udsættelse af sagen til nye undersøgelser eller lignende og 2) en indstilling om afgørelse om indsats.

I 30 % af sagerne, svarende til 11 af de 37 sager har kommunerne således ikke truffet en afgørelse om indsatsen.

Flere fejl i fleksjobsager

I fleksjobsagerne var der til gengæld fejl i hver tredje af sagerne. I 33 % af de i alt  49 sager om fleksjob følger kommunerne ikke loven på området.

Fejlene skyldes hovedsageligt, at kommunerne træffer afgørelse om fleksjob på et for spinkelt grundlag. Kommunerne har ikke undersøgt borgernes helbredsmæssige tilstand og evne til at arbejde godt nok. Der er dermed ikke dokumentation for varig og væsentlig nedsat arbejdsevne, og den skal være til stede i de tilfælde.

Ankestyrelsens anbefalinger til kommunerne

 • Ankestyrelsen kommer i undersøgelsen med seks anbefalinger til kommunerne.
 • Kommunerne skal sikre, at de afklarer borgerne beskæftigelsesmæssigt og helbredsmæssigt, inden kommunerne bevilger fleksjob
 • Kommunerne kan med fordel anvende de skemaer, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet. Ved at anvende disse skemaer kan kommunerne kvalitetssikre, at sagsbehandlingsreglerne er overholdt i tilstrækkelig grad
 • Kommunerne skal være opmærksomme på, at der er pligt til at træffe en afgørelse, når sagen har været forelagt for rehabiliteringsteamet, og teamet har afgivet indstilling
 • Kommunerne skal være opmærksomme på at genforelægge sagen for rehabiliteringsteamet, hvis de ønsker at gå imod teamets indstilling
 • Rehabiliteringsteamet skal være opmærksomt på, om teamet afgiver indstilling i en sag, eller om teamet ønsker at anbefale, at sagen udsættes på yderligere undersøgelser eller lignende
 • Kommunerne skal huske at udarbejde indsatsdelen i sager om bevilling af ressourceforløb

Praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring