Gå til indhold

Opmærksomheds-punkter ved anbringelse af børn og unge på særlige institutioner

Reglerne om særlige institutioner i serviceloven er komplicerede. Hvornår er betingelserne for en anbringelse på en særlig institution opfyldt, og hvem har kompetencen til at træffe de forskellige afgørelser? De og andre emner vil vi komme ind på i denne artikel om anbringelser på særlige institutioner.

Af fuldmægtig Siri Leth Stolzenbach

Ankestyrelsen får jævnligt henvendelser om reglernes anvendelse ved anbringelse på særlige institutioner. Eksempler på spørgsmålene kan være:

 • Hvornår træffes der afgørelse efter de enkelte bestemmelser i servicelovens § 63 a-c?
 • Hvordan er det med perioderne?
 • Er det en ændring efter servicelovens § 69, når man ændrer en anbringelse fra sikret institution til særligt sikret institution?
 • Hvad er reglerne, når lederen af en sikret institution overfører en ung til en særligt sikret afdeling?

Børn og unge-udvalget har kompetencen til at anbringe et barn eller en ung på de særlige institutioner

I nogle tilfælde er en anbringelse af et barn eller en ung på et åbent opholdssted eller i en plejefamilie ikke tilstrækkelig til at sikre den anbragtes sundhed og udvikling. I de tilfælde, hvor der er brug for fastere rammer, kan børn og unge-udvalget træffe afgørelse om anbringelse på enten en delvis lukket afdeling på en døgninstitution, en sikret døgninstitution eller en særligt sikret institution. Det fremgår af servicelovens §§ 63 a, 63 b og 63 c.

Kompetencen til at træffe afgørelse om anbringelse på en sikret døgninstitution eller en særligt sikret institution blev i 2015 ændret. så afgørelsen skal træffes af børn og unge-udvalget i kommunen ligesom en afgørelse om anbringelse på en delvis lukket afdeling på en døgninstitution.

Tidligere lå kompetencen til at træffe afgørelse om anbringelse på en sikret døgninstitution eller en særligt sikret døgninstitution hos kommunalbestyrelsen. Uanset hvilken særlig institution man vil anbringe et barn eller en ung på, er det altså i dag alene børn og unge-udvalgets kompetence at træffe afgørelse herom.

Inden man anbringer et barn eller en ung på en særlig institution, skal der være en afgørelse om selve anbringelsesgrundlaget. Det kan være en anbringelse med samtykke efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7, hvis forældremyndighedsindehaverne og den unge over 15 år samtykker til anbringelsen.

Det kan også være en anbringelse uden samtykke efter servicelovens § 58, hvor børn og unge-udvalget har truffet afgørelse om anbringelse uden for hjemmet. Børn og unge-udvalget kan behandle spørgsmålet om selve anbringelsesgrundlaget og spørgsmålet om anbringelse på en særlig institution på samme møde. Når børn og unge-udvalget har truffet afgørelse om anbringelse på en af de særlige institutioner, er det kommunen, som skal afgøre perioden for anbringelsen.

Hvornår anbringer man et barn eller en ung på en delvist lukket afdeling på en døgninstitution? 

Efter servicelovens § 63 a kan man anbringe et barn eller en ung, der er fyldt 12 år, på en delvis lukket afdeling på en døgninstitution, når det er afgørende for den socialpædagogiske behandling, at man kan låse yderdøre og vinduer i perioder, eller det er nødvendigt at kunne fastholde barnet eller den unge fysisk.

Derudover er det et krav, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af enten kriminel adfærd, misbrugsproblemer eller andre adfærds- eller tilpasningsproblemer.

De delvist lukkede afdelinger på en døgninstitution er målrettet børn og unge med en negativ og udadreagerende adfærd, misbrugsproblemer eller kriminel adfærd med behov for længerevarende behandlingsforløb.

En indsats på en delvist lukket afdeling på en døgninstitution kan man tilrettelægge, så indsatsen er mindre indgribende, end det er tilfældet på en sikret afdeling, fordi man kan begrænse fastholdelsen til de perioder, hvor barnet eller den unge har behov for en konsekvent indsats for at kunne fastholdes i den socialpædagogiske behandling.

Formålet er at standse udviklingen af et uheldigt adfærdsmønster ved at få barnet eller den unge gennem et længerevarende behandlingsforløb, hvor der er fokus på en socialpædagogisk indsats.

Børn og unge-udvalget kan dispensere fra aldersgrænsen på 12 år, hvis udvalget vurderer, at barnet eller den unge ikke kan fastholdes i et positivt pædagogisk og behandlingsmæssigt forløb på en åben døgninstitution, og det vil være uforholdsmæssigt indgribende i forhold til barnets eller den unges frihed at anbringe barnet på en sikret døgninstitution.      

Hvornår anbringes et barn eller en ung på en sikret afdeling på en døgninstitution? 

Efter servicelovens § 63 b kan man kun anbringe et barn eller en ung, der er fyldt 12 år, på en sikret døgninstitution, når det er absolut påkrævet. Det kan for eksempel være:

 • for at afværge, at barnet eller den unge skader sig selv eller andre, og man ikke kan afværge risikoen for skade ved andre mere lempelige forholdsregler (farlighed)
 • når det i den indledende iagttagelsesperiode er absolut påkrævet for at skabe et grundlag for den videre socialpædagogiske behandling (observationsperiode),
 • eller når det på baggrund af den indledende iagttagelsesperiode står klart, at det er absolut påkrævet, at der bliver iværksat et længerevarende behandlingsforløb på en sikret afdeling eller døgninstitution (behandling).

I det følgende fokuserer vi alene på de socialretlige grunde for en anbringelse på en sikret afdeling.

Anbringelse på en sikret afdeling eller døgninstitution er et alvorligt indgreb i barnets eller den unges grundlæggende rettigheder. De sikrede afdelinger og døgninstitutioner er målrettet børn og unge, som et åbent tilbud ikke kan rumme, og hvor en delvist lukket afdeling på en døgninstitution heller ikke er tilstrækkelig.

Børn og unge-udvalget kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra aldersgrænsen på 12 år, så børn under 12 år helt ekstraordinært kan anbringes på en sikret døgninstitution – for eksempel hvis et barn under 12 år gentagne gange rømmer og gang på gang udsætter andre for fare.

Hvornår anbringes et barn eller en ung på en særligt sikret afdeling på en døgninstitution?

Efter servicelovens § 63 c kan et barn eller en ung, der er fyldt 12 år, kun anbringes på en særligt sikret afdeling, når der:

 • foreligger et grundlag for anbringelse på en sikret døgninstitution, og
 • når en anbringelse på en sikret døgninstitution ikke er eller vil være tilstrækkeligt på grund af forudgående særlig voldelig eller psykisk afvigende adfærd, som har gjort ophold eller fortsat ophold i en sikret døgninstitution uforsvarligt, og
 • der i forhold til et barn eller en ung med psykisk afvigende adfærd foreligger en skriftlig, lægefaglig vurdering af, at barnet eller den unge udviser aktuelle symptomer på en psykisk diagnose.

De særligt sikrede afdelinger er målrettet børn og unge med mere vidtgående behov for hjælp og støtte. Det kan være børn eller unge med en psykisk afvigende adfærd, eller børn eller unge som er særligt voldelige og derfor har gjort ophold eller fortsat ophold på en sikret døgninstitution uforsvarligt.

Der skal foreligge en skriftlig lægelig vurdering af, at den unge udviser aktuelle symptomer på en diagnose, for at man kan anbringe barnet. Ankestyrelsen er flere gange blevet mødt med spørgsmål om denne skriftlige lægelige vurdering, da det ikke er nærmere præciseret, om det skal være en psykiater, eller om en almen læge kan lave vurderingen.

Det er Ankestyrelsens opfattelse, at en almen praktiserende læge kan foretage vurderingen.

Ankestyrelsen er også blevet spurgt, om lægen kan foretage vurderingen over telefonen, eller om lægen skal se barnet eller den unge ved vurderingen. Her er vores holdning, at vurderingen - af hensyn til sagens hastende karakter - kan ske telefonisk med notat om samtalen. Vi gør dog opmærksom på, at der ikke er mange fortolkningsbidrag i hverken bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge eller den tilhørende vejledning.

Der kan ikke dispenseres fra aldersgrænsen på 12 år i forhold til anbringelse på en særligt sikret afdeling.

Perioder for anbringelse på en sikret eller en særligt sikret institution

Et barn eller en ung kan ikke være anbragt på en sikret eller en særligt sikret institution på ubestemt tid, ligesom anbringelsen heller ikke følger reglerne om genbehandlingsfristen for anbringelsen.

I bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge er der fastsat regler for, hvor længe et barn eller en ung kan opholde sig på henholdsvis en sikret institution og en særligt sikret institution. Børn og unge-udvalget træffer afgørelse om anbringelsen på den særlige institution, hvorefter det er kommunen, som skal træffe afgørelse om perioden.

Når børn og unge-udvalget træffer afgørelsen om anbringelse på en særlig institution skal udvalget samtidig angive, om anbringelsen sker på baggrund af farlighed, observationsperiode eller behandling.

For en ung, som er anbragt på en sikret institution grundet farlighed eller i en observationsperiode, gælder der en periode på tre måneder for opholdet. Kommunalbestyrelsen kan dog træffe afgørelse om at dispensere for tidsgrænsen med en ny periode på tre måneder, hvis betingelserne for en fortsat anbringelse på en sikret institution er opfyldt. Dette kan ske flere gange. For et barn eller en ung under 15 år kan der alene dispenseres én gang med yderligere tre måneder.

Er barnet eller den unge anbragt på en sikret institution som led i et længerevarende behandlingsforløb, gælder der en periode på seks måneder for unge, der er fyldt 15 år. Den tilsvarende periode er på tre måneder for børn og unge under 15 år.

For unge, der er fyldt 15 år, kan kommunalbestyrelsen alene dispensere for én ny periode på seks måneder. For børn og unge, der ikke er fyldt 15 år, kan der alene dispenseres én gang med yderligere tre måneder.  Børn og unge-udvalget afgør, om barnet eller den unge skal være anbragt på grund af farlighed, observation eller som led i et længerevarende behandlingsforløb. 

Der gælder de samme perioder for børn og unge anbragt på en særligt sikret afdeling.

Det afgørende ved beregning af perioderne er:

 • at den unge, der er fyldt 15 år, samlet set højest må have ophold på en sikret institution eller en særligt sikret institution i 12 måneder, og
 • for et barn eller en ung, der ikke er fyldt 15 år, må det samlede ophold maksimalt være ni måneder.
 • Har barnet eller den unge været fraværende uden tilladelse i en længere sammenhængende periode end 24 timer, fraregnes dette i det samlede regnestykke.

Det er muligt, at et barn eller en ung kan begynde med at være anbragt tre måneder på en sikret institution efter farlighedskriteriet eller til observation. Denne anbringelse kan man forlænge ved dispensation, hvorefter barnet eller den unge eksempelvis vil kunne have ophold på en sikret institution i seks måneder.

Hvis betingelserne for et ophold på en sikret institution efter behandlingskriteriet herefter er opfyldt, vil der kunne træffes afgørelse om anbringelse for en periode på seks måneder for et barn eller en ung, der er fyldt 15 år, og for en periode på tre måneder for et barn eller en ung, der ikke er fyldt 15 år.

Barnet og den unge kan således være anbragt på en sikret eller en særligt sikret institution på forskellige anbringelsesgrundlag i forlængelse af hinanden.

Se visualisering

Ændring af en anbringelse til en særlig institution eller fra en særlig institution til en anden slags særlig institution

I de situationer, hvor det er nødvendigt, at et barn eller en ung ændrer anbringelsessted til en delvis lukket afdeling, en sikret institution eller en særligt sikret institution skal sagen forelægges børn og unge-udvalget, idet barnet eller den unge samt forældremyndighedsindehaverne ikke kan samtykke til en anbringelse på en af de særlige institutioner. Dette gælder også uanset, at der træffes en mindre indgribende afgørelse, eksempelvis fra en særligt sikret institution til en sikret institution.

Selvom barnet eller den unge flytter inden for samme matrikel fra eksempelvis en sikret institution til en særligt sikret afdeling på den sikrede institution, vil det være en ændring af anbringelsessted, da rammerne for anbringelsen ændres væsentligt.

Parterne samtykker til ændringen

Hvis barnet eller den unge over 12 år samt forældremyndighedsindehaverne samtykker til en ændring af anbringelsessted, er det alene spørgsmålet om anbringelse på en af de særlige institutioner, som børn og unge-udvalget skal tage stilling til – og ikke anbringelsesgrundlaget.

Parterne samtykker ikke til ændringen

Hvis der ikke foreligger samtykke til en ændring af anbringelsesstedet, skal forvaltningen lave to indstillinger til børn og unge-udvalget, så udvalget først tager stilling til en ændring af anbringelsesstedet efter servicelovens § 69, stk. 3 og 4, og derefter tager stilling til spørgsmålet om anbringelse på enten en delvis lukket afdeling, en sikret institution eller en særligt sikret institution efter servicelovens §§ 63 a-c. Begge indstillinger kan behandles på det samme møde i børn og unge-udvalget.

Vi har i 2019 lavet principmeddelelse 24-19, der handler om problematikken om ændring af anbringelsessted til en sikret døgninstitution eller en særligt sikret afdeling.

Lederens mulighed for at overføre et anbragt barn eller en anbragt ung    

Hvis der pludselig opstår en situation på en åben institution med en tilknyttet sikret afdeling, hvor et barn eller en ung ikke kan rummes på den åbne institution, og betingelserne i servicelovens § 63 b, stk. 2, nr. 1-3, er opfyldt, kan lederen af den åbne døgninstitution træffe midlertidig afgørelse om at overføre barnet eller den unge fra den åbne døgninstitution til den sikrede afdeling uden ugrundet ophold. Beslutningen kan iværksættes øjeblikkeligt.

På samme vis kan man overføre et barn eller en ung på en sikret afdeling til en særligt sikret afdeling ved lederens midlertidige afgørelse. Her er der ikke krav om, at den særlige sikrede afdeling ligger i tilknytning til den sikrede døgninstitution. Lederens beføjelser fremgår af servicelovens § 63 b, stk. 3, og § 63 c, stk. 3.

Lederens beslutning skal straks forelægges børn og unge-udvalget i opholdskommunen til afgørelse, hvor børn og unge-udvalget selvstændigt skal tage stilling til, om der skal ske en ændring af anbringelsessted efter reglerne i servicelovens § 69, og om der skal ske anbringelse på enten sikret eller særligt sikret døgninstitution efter servicelovens § 63 b, stk. 1, og § 63 c, stk. 1. Der er ikke tale om en godkendelse af lederens beslutning ved børn og unge-udvalgets behandling af sagen.

Man skal være opmærksom på, at lederens overførsel af et barn eller en ung er en ændring af anbringelsesstedet. Derfor skal man, så vidt det er muligt, afholde en børnesamtale med barnet eller den unge, inden man træffer en afgørelse, ligesom man også skal forelægge spørgsmålet om ændring af anbringelsessted for børn og unge-udvalget, hvis forældremyndighedsindehaverne og den unge, der er fyldt 15 år, ikke giver samtykke til ændringen.

Det er ikke nærmere beskrevet i serviceloven eller vejledningen til serviceloven, hvorledes ”straks” skal forstås. Når Ankestyrelsen vejleder i vores telefonvagt, har vi valgt at lægge fortolkningen af ”straks” op ad reglerne om formandsafgørelse i servicelovens § 75, hvor formandens foreløbige afgørelse skal forelægges børn og unge-udvalget til godkendelse inden for syv dage. Det betyder, at ”straks” i tilfældet for lederens midlertidige afgørelse om overførsel af den unge også må forstås at være inden for en periode på ca. syv dage.  

Spørgsmålene om de særlige institutioner er mange, men det er også et område, hvor der træffes meget indgribende afgørelse over for barnet og den unge. Opstår der tvivl omkring forståelsen af reglerne, er man altid velkommen til at kontakte Ankestyrelsen.  

Sidst opdateret 04.05.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring