Gå til indhold

Artikel: Tilsyn med kommunernes pligt til at føre tilsyn

Ankestyrelsens tilsyn behandler sager om kommunernes generelle pligt til at føre tilsyn.

Af specialkonsulent Charlotte Kirkeby

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nummer 2, 2019. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter april 2019.

Kommunernes pligt er fastsat ved flere forskellige love, for eksempel er det en generel kommunal pligt at føre tilsyn i:

  • miljøbeskyttelsesloven
  • planloven
  • vandforsyningsloven
  • almenboligloven.

En generel pligt til at føre tilsyn betyder, at kommunen skal føre tilsyn med, at reglerne i en bestemt lov bliver overholdt.

Kommunens pligt til tilsyn omfatter typisk:

  • reglerne i selve loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven
  • påbud og forbud, der er givet efter loven
  • vilkår fastsat i godkendelser og tilladelser efter loven.

Når kommunen bliver opmærksom på et ulovligt forhold, har den pligt til at få det bragt til ophør, medmindre det ulovlige forhold er af helt underordnet betydning.

Hvornår rejser vi en tilsynssag?

Vi kan kun behandle sager, hvis der ikke er en anden særlig klage- eller tilsynsmyndighed.

Vores tilsyn er et retligt tilsyn, og det betyder, at vi kan tage stilling til, om kommunerne overholder lovgivningen. Vi kan derimod ikke tage stilling til, om kommunernes dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige, og heller ikke til deres skøn i sagerne. 

I lovgivningen er der ofte ikke faste retningslinjer for intensiteten eller måden, kommunernes tilsyn skal udføres på. Det samme gælder midlerne til at håndhæve loven, når tilsynet skal udøves. Det er derfor ofte op til den enkelte kommune selv at tilrettelægge sit tilsynsarbejde inden for de fastsatte rammer.

Vi kan derfor kun rejse en tilsynssag om en kommunes generelle pligt til tilsyn, hvis kommunens tilsyn er mangelfuldt i forhold til sagens oplysninger, eller hvis kommunens tilsyn ikke har forfulgt saglige formål. Et formål er sagligt, hvis det generelt set er lovligt og derudover er relevant i den konkrete situation.

Eksempel – kommunens tilsyn med vandværket

Et vandværk opkrævede et fast driftsbidrag i strid med det takstblad og det regulativ, som var godkendt af kommunen. Tilsynet med kommunerne anmodede derfor kommunen om at få stoppet opkrævningen. Kommunen havde pligt til at få bragt det ulovlige forhold til ophør som led i sin pligt til at føre tilsyn med vandværket efter vandforsyningsloven.

Eksempel – ulovlige forhold på en virksomhed

Det var Statsforvaltningens (nu Ankestyrelsens) opfattelse, at en kommune ikke levede op til sin pligt til at føre tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven. Kommunen havde pligt til - uden ugrundet forsinkelse - at træffe de nødvendige afgørelser for at få forholdene på en virksomhed lovliggjort.

Eksempel – spildevandsaftale

En kommune havde efter tilsynet med kommunernes opfattelse udformet en spildevandsaftale sådan, at kommunen havde fraskrevet sig sin pligt efter miljøbeskyttelsesloven til at føre tilsyn med et spildevandsanlæg. En kommune kan ikke lovligt aftale sig ud af sin pligt til at føre tilsyn og handle på eventuelle situationer.

Ankestyrelsen fik tilsynet med kommunerne den 1. april 2017. Tidligere lå det i Statsforvaltningen.

 

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring