Gå til indhold

Brøkpension

Når en pensionist ikke har boet i Danmark længe nok til at få fuld pension, er der mulighed for at få udbetalt en nedsat pension, som bliver kaldt brøkpension. Brøkpensionen kan suppleres op med kontanthjælp.

Både førtidspensionen og folkepensionen kan nedsættes, hvis pensionisten ikke har boet i Danmark i en længere periode.

Førtidspension nedsættes, når pensionisten har boet i Danmark i mindre end 4/5 af tiden fra det fyldte 15. år og frem til pensionstidspunktet.

Folkepension (grundbeløb, pensionstillæg samt supplerende pensionsydelse) nedsættes, når pensionisten har boet i Danmark i mindre end 40 år fra det fyldte 15. og frem til folkepensionsalderen.

Hvor meget pensionen nedsættes afhænger af, hvor længe pensionisten har boet i Danmark frem til pensioneringen.

Ved opgørelsen af bopælstiden sidestilles følgende med bopæl i Danmark

  • hyre på et dansk skib
  • udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed og ophold i udlandet i øvrigt, som er beskæftiget i en offentlig dansk interesse
  • ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab
  • ophold i udlandet med henblik på uddannelse

Perioder, hvor der er optjent pensionsrettigheder i udlandet indgår dog ikke i opgørelsen af bopælstiden i Danmark

Udbetaling Danmark træffer afgørelse og yder vejledning om brøkpension efter pensionsloven.

Ankestyrelsen behandler klager over Udbetaling Danmarks afgørelser om brøkpension efter pensionsloven.

Supplement til brøkpension

En brøkpension kan suppleres med kontanthjælp.

De pensionister, som ikke har ret til en fuld pension, har ret til at søge kommunen om et supplement til brøkpensionen efter § 27 a i lov om aktiv socialpolitik.

Ankestyrelsen behandler klager over kommunens afgørelser om supplement til brøkpension

Sidst opdateret 26.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring