Ankestyrelsens sager med frister for sagsbehandlingstiden

Ankestyrelsen behandler årligt ca. 3.200 sager, hvor der er en lovbestemt frist for enten afgørelse eller orientering af borgeren. Det drejer sig om sager på børneområdet vedrørende visse sager om anbragte børn, sager påklaget fra ungdomskriminalitetsnævnet, sager om tvangsanbringelse af børn, tvangsadoptionssager og sager om udenlandske adoptioner. Herudover har anerkendelsessager fra Psykolognævnet, magtanvendelsessager og sager om tilbud til forsikrede ledige også forskellige lovbestemte frister.

Nedenfor kan du læse mere om de enkelte sagsområder og fristens lovmæssige rammer. Herudover har Ankestyrelsen fra satspuljen aftalebestemte frister på for sager der tidligere har været hjemvist og varslingsordningen på serviceloven.

Fold alle teksterne ud eller ind

Sager om tvangsmæssige foranstaltninger over for børn og unger

Sager om klager over afgørelse fra kommunernes børn og unge-udvalg om anbringelse af børn og unge uden samtykke fra forældremyndighedsindehaverne eller fra den unge over 15 år. I tilknytning til disse sager behandles også klager over andre afgørelser om tvangsmæssige foranstaltninger, fx. overvåget samvær eller afbrydelse af forbindelsen mellem barnet eller den unge og forældrene.

Absolut frist på 8 uger.
Det fremgår af retssikkerhedsbekendtgørelsen, nr. 227 af 11. marts 2019, § 18, nr. 3, jf. retssikkerhedslovens § 73, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21. august 2018, at Ankestyrelsens afgørelser i forhold til afgørelser om børn og unge-udvalgets beslutninger efter reglerne i § 169 i lov om social service skal foreligge inden 8 uger.

Tvangsadoptionssager

Sager om adoption af et barn uden samtykke fra forældremyndighedsindehaverne. Fra og med 1. juli 2019 kan Ankestyrelsen, når visse betingelser er opfyldt, træffe afgørelse om adoption af et barn. Børn og unge-udvalget skal forinden indstille til Ankestyrelsen, at barnet adopteres uden samtykke fra forældrene.

Så vidt muligt inden for 8 uger.
Det fremgår af retssikkerhedsbekendtgørelsen, nr. 227 af 11. marts 2019, § 17, stk. 2, at i tvangsadoptionssager skal Ankestyrelsen så vidt muligt inden 8 uger tage stilling til børn og unge-udvalgets indstilling om adoption uden samtykke, jf. § 68 f, stk. 1, i lov om social service. Hvis fristen ikke overholdes i en konkret sag, skal sagens parter og kommunen skriftligt have besked om, hvornår sagen forventes færdigbehandlet.

Der er altså ikke tale om et absolut loft for sagsbehandlingstiden, men hvis 8 ugers-fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal sagens parter skriftligt have besked om, hvornår en afgørelse kan forventes.

Underretningssager

Ankestyrelsen har kompetence til af egen drift at tage sager om særlig støtte til børn og unge op, når det må antages, at en kommunalbestyrelse i en konkret sag ikke har foretaget de fornødne sagsbehandlingsskridt eller ikke har truffet de fornødne afgørelser i overensstemmelse med barnets eller den unges bedste. Ankestyrelsen kan pålægge kommunalbestyrelsen at foretage de fornødne sagsbehandlingsskridt eller at træffe de fornødne afgørelser.

Borgere, fagpersoner eller andre kan underrette Ankestyrelsen om bekymring for et barn eller en ung. Ankestyrelsen vurderer herefter, om der er grundlag for at tage sagen op og benytte sin egen drift kompetence. Ankestyrelsen skal indhente oplysninger om barnet eller den unge og familien fra kommunen, inden sagsbehandlingen kan begynde. Desuden inddrager Ankestyrelsen en børnesagkyndig konsulent i vurderingen af, om en sag skal optages til behandling.

Absolut frist på 8 uger om sagen skal mødebehandles.
Det fremgår af bemærkningerne i lovforslaget til Barnets Reform (L 178, fremsat 24. marts 2010, forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven), at Ankestyrelsen fremover, inden 8 uger efter at have modtaget en underretning, skal have besluttet, om sagen skal mødebehandles.  Det vil sige, at parterne inden 8 uger orienteres om, hvorvidt sagen mødebehandles eller afsluttes uden mødebehandling.

Kommunale børnesager om visse forhold vedr. anbragte børn

Sagerne drejer sig om klager over kommunens afgørelser om hjemgivelse af et barn eller en ung efter anbringelse, om hjemgivelsesperiode, om valg af anbringelsessted for et barn eller en ung, og om afslag på opretholdt anbringelse eller opretholdt døgnophold til unge i alderen fra 18 til 22 år. Klager over disse afgørelser har opsættende virkning.

Så vidt muligt inden for 8 uger.
For visse ankesager om forhold vedrørende anbragte børn skal Ankestyrelsen så vidt muligt træffe afgørelse inden 8 uger efter, at klagen er modtaget. Det fremgår således af retssikkerhedsbekendtgørelsen, nr. 227 af 11. marts 2019, § 17, stk. 1, at i sager omfattet af § 72, stk. 2, 1. og 2. pkt., og § 72, stk. 3, i retssikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21. august 2018, det vil sige ved

-                           klager over kommunens afgørelser om hjemgivelse og hjemgivelsesperiode,

-                           klager over kommunens afgørelser om valg af anbringelsessted,

-                           klager over kommunens afslag på opretholdt anbringelse eller opretholdt døgnophold til unge i alderen fra 18 til 22 år.

skal Ankestyrelsen så vidt muligt træffe afgørelse inden 8 uger efter, at klagen er modtaget. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal sagens parter skriftligt have besked om, hvornår en afgørelse kan forventes.

Magtanvendelse

Målgruppen for magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 24, herunder bestemmelserne i servicelovens §§ 127, 129 og 129 a, er borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der har brug for omfattende støtte efter serviceloven, og som ikke samtykker i foranstaltningen.

Absolut frist på 8 uger.
Det fremgår af retssikkerhedsbekendtgørelsen, nr. 227 af 11. marts 2019, § 18, nr. 1 og 2, jf. retssikkerhedslovens § 73, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21. august 2018, at Ankestyrelsens afgørelser i forhold til sager om tilbageholdelse i boligen efter § 127 i lov om social service og om optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter §§ 129 og 129 a i lov om social service er underlagt en frist på 8 uger. Sagerne skal afgøres på et ankemøde med udvidet votering jf. § 55, nr. 4 i retssikkerhedsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21. august 2018.

Sager om tilbud til forsikrede ledige

Sager om tilbud til forsikrede, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, falder typisk i to kategorier. I den ene kategori søger den ledige selv om en bestemt type tilbud, og i den anden kategori pålægger kommunen den ledige at deltage i et bestemt tilbud.

Absolut frist på 4 uger.
Af § 16 i retssikkerhedsbekendtgørelsen, nr. 227 af 11. marts 2019, fremgår, at Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg træffer afgørelse inden 4 uger efter, at klagen er modtaget i Ankestyrelsen i sager, der handler om tilbud til forsikrede ledige (dagpengemodtagere).

Sager om matchning af barn og adoptanter i internationale adoptionssager

Den ansvarlige ressortminister har givet organisationen Danish International Adoption (DIA) tilladelse til at formidle internationale adoptioner fra udlandet til Danmark. Ankestyrelsen er centralmyndighed på området og fører tilsyn med den internationale adoptionsformidling. Ankestyrelsen godkender de matchningsforslag, hvor barnet er vurderet inden for ansøgernes godkendelsesramme. Dette med henblik på at sikre, at adoptionen er sket i overensstemmelse med de internationale regler og de gældende regler i Danmark og det pågældende afgiverland.

Så vidt muligt inden for 7 dage.
Efter adoptionslovens § 31 a skal Ankestyrelsen snarest muligt tage stilling til, om adoptionsforløbet kan fortsætte, når et barn er anvist til en godkendt adoptionsansøger. Efter adoptionsbekendtgørelsens § 47, stk. 4, skal Ankestyrelsens vurdering af matchningsforslaget efter artikel 17 c i Haagerkonventionen, jf. § 52, ske inden for en uge efter, at sagen er modtaget i styrelsen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Anerkendelsessager hos Psykolognævnet

Hvis en person, der er uddannet i psykologi i udlandet, ønsker at bruge titlen "psykolog" i Danmark, skal vedkommende søge Psykolognævnet om anerkendelse af sine udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog. 

Hvis ansøgeren er fra et andet EU-land gælder reglerne i Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Der gælder i disse sager en absolut sagsbehandlingsfrist på 4 måneder fra det tidspunkt, hvor ansøgningen er fuldt dokumenteret.

Absolut frist på 4 måneder.
Anerkendelsessagerne på Psykolognævnets område er undergivet en absolut sagsbehandlingsfrist på 4 måneder fra det tidspunkt, hvor sagen er fuldt oplyst. Anerkendelsessagerne er således omfattet af den særlige undtagelse i anerkendelsesdirektivets (Rådets direktiv 2005/36/EF). 

Sager om klager over ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser

Ankestyrelsen er klageinstans for en række afgørelser fra Ungdomskriminalitetsnævnet. Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet trådte i kraft den 1. januar 2019, og Ungdomskriminalitetsnævnet er et nyt organ, som behandler sager om børn og unge i alderen 10 til 17 år, der er dømt eller mistænkt for at have begået personfarlig kriminalitet. Når Ungdomskriminalitetsnævnet træffer en afgørelse, der før lovændringen skulle træffes af børn og unge-udvalget, kan denne afgørelse påklages til Ankestyrelsen, fx afgørelser om forbedringsforløb for den unge, der indebærer en anbringelse uden for hjemmet uden samtykke, eller ændring af anbringelsessted uden samtykke. Ankestyrelsen afgør sagerne på møder på samme måde som andre sager om tvangsmæssige foranstaltninger over for børn og unge.

Ankestyrelsen arbejder ud fra en absolut frist på 8 uger.
Det fremgår ikke af lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, af retssikkerhedsloven eller af retssikkerhedsbekendtgørelsen, at der gælder en tidsfrist for sagsbehandlingen af disse sager. Det fremgår imidlertid af andre procesbestemmelser, at der forudsættes, at disse sager behandles i Ankestyrelsen på samme måde som sager om tvangsanbringelse dvs., at afgørelsen skal foreligge inden 8 uger. Ankestyrelsen har derfor valgt at behandle disse sager som om der var en frist på 8 uger.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 23/06 2020

Sidst opdateret 23/06 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk