Gå til indhold

Frister for sagsbehandlingen

Ankestyrelsen behandler årligt ca. 4.500 sager, hvor der er en lov- eller aftalebestemt frist for enten afgørelse eller orientering af borgeren.

Nedenfor kan du læse mere om de enkelte sagsområder og fristernes lovmæssige og aftalebestemte rammer.

Fold alle teksterne ud eller ind

Sager om tvangsmæssige foranstaltninger over for børn og unger

Sager om klager over afgørelse fra kommunernes børn og unge-udvalg om anbringelse af børn og unge uden samtykke fra forældremyndighedsindehaverne eller fra den unge over 12 år.

I tilknytning til disse sager behandler vi også klager over andre afgørelser om tvangsmæssige foranstaltninger fx overvåget samvær eller afbrydelse af forbindelsen mellem barnet eller den unge og forældrene.

Absolut frist på 8 uger

Ankestyrelsen skal afgøre klager over børn og unge-udvalgets beslutninger inden 8 uger. Det fremgår af retssikkerhedslovens § 73, stk. 1.

Tvangsadoptionssager

Tvangsadoptionssager handler om sager om adoption af et barn uden samtykke fra forældrene.

Fra og med 1. juli 2019 kan Ankestyrelsen, når visse betingelser er opfyldt, træffe afgørelse om adoption af et barn. Børn og unge-udvalget skal forinden indstille til Ankestyrelsen, at barnet adopteres uden samtykke fra forældrene.

Så vidt muligt inden for 8 uger

Ankestyrelsen skal så vidt muligt tage stilling til børn og unge-udvalgets indstilling om adoption uden samtykke inden 8 uger. Det fremgår af serviceloven.

Hvis fristen ikke overholdes i en konkret sag, skal sagens parter og kommunen skriftligt have besked om, hvornår sagen forventes færdigbehandlet.

Der er altså ikke tale om et absolut loft for sagsbehandlingstiden, men hvis 8 ugers-fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal sagens parter skriftligt have besked om, hvornår en afgørelse kan forventes.

Underretningssager

Ankestyrelsen kan af egen drift tage sager om særlig støtte til børn og unge op, når det må antages, at en kommunalbestyrelse i en konkret sag ikke har foretaget de fornødne sagsbehandlingsskridt eller ikke har truffet de fornødne afgørelser i overensstemmelse med barnets eller den unges bedste. Ankestyrelsen kan pålægge kommunalbestyrelsen at foretage de fornødne sagsbehandlingsskridt eller at træffe de fornødne afgørelser.

Borgere, fagpersoner eller andre kan underrette Ankestyrelsen om bekymring for et barn eller en ung. Ankestyrelsen vurderer herefter, om der er grundlag for at tage sagen op og benytte sin egen drift kompetence. Ankestyrelsen indhenter oplysninger om barnet eller den unge og beder kommunen om at sende en udtalelse.

Ankestyrelsen skal indhente oplysninger om barnet eller den unge og familien fra kommunen, inden sagsbehandlingen kan begynde. Desuden inddrager Ankestyrelsen en børnesagkyndig konsulent i vurderingen af, om en sag skal optages til behandling.

Absolut frist på 8 uger om sagen skal mødebehandles

Ankestyrelsen skal inden 8 uger beslutte, om sagen skal tages op til behandling. Det fremgår af § 20 i bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal sagens parter skriftligt have besked om, hvornår sagen forventes behandlet. Ankestyrelsen skal inddrage en børnesagkyndig i vurderingen af, om en sag skal optages til behandling, med mindre det er åbenlyst unødvendigt med en børnesagkyndig vurdering i den enkelte sag.

Kommunale børnesager om visse forhold vedr. anbragte børn

Sagerne drejer sig om klager over kommunens afgørelser om hjemgivelse af et barn eller en ung efter anbringelse, om hjemgivelsesperiode, om valg af anbringelsessted for et barn eller en ung, og om afslag på opretholdt anbringelse eller opretholdt døgnophold til unge i alderen fra 18 til 22 år. Klager over disse afgørelser har opsættende virkning.

Så vidt muligt inden for 8 uger

Ankestyrelsen skal så vidt muligt træffe afgørelse inden 8 uger efter, at klagen er modtaget. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal sagens parter have skriftligt besked om, hvornår de kan forvente en afgørelse. Det fremgår af retssikkerhedsbekendtgørelsen  § 17, stk. 1.

Magtanvendelse

Målgruppen for magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 24, herunder bestemmelserne i servicelovens § 129 og 129 a, er borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der har brug for omfattende støtte efter serviceloven, og som ikke samtykker i foranstaltningen.

Absolut frist på 8 uger

Ankestyrelsen skal afgøre klager over tilbageholdelse i boligen og om optagelse i særlige botilbud uden samtykke inden for 8 uger. Det fremgår af retssikkerhedsloven § 73, stk. 1.

Sager om tilbud til forsikrede ledige

Sager om tilbud til forsikrede, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, falder typisk i to kategorier. I den ene kategori søger den ledige selv om en bestemt type tilbud. I den anden kategori pålægger kommunen den ledige at deltage i et bestemt tilbud.

Absolut frist på 4 uger

Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg skal afgøre klager over tilbud til forsikrede ledige (dagpengemodtagere) inden 4 uger. Det fremgår af retssikkerhedsbekendtgørelsen § 16.

Sager om matchning af barn og adoptanter i internationale adoptionssager

Ankestyrelsen er centralmyndighed på området og fører tilsyn med den internationale adoptionsformidling. Ankestyrelsen godkender de matchningsforslag, hvor barnet er vurderet inden for ansøgernes godkendelsesramme. Det er for at sikre, at adoptionen er sket i overensstemmelse med de internationale regler og de gældende regler i Danmark og  afgiverlandet.

Så vidt muligt inden for 7 dage

Ankestyrelsen skal snarest muligt tage stilling til, om adoptionsforløbet kan fortsætte, når et barn er anvist til en godkendt adoptionsansøger. Det fremgår af adoptionsloven § 31 a. 

Ankestyrelsen skal, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, inden for en uge vurdere matchningsforslag. Det fremgår af adoptionsbekendtgørelsen § 47, stk. 4.

Anerkendelsessager ved Psykolognævnet

Hvis en person, der er uddannet i psykologi i udlandet, ønsker at bruge titlen "psykolog" i Danmark, skal vedkommende søge Psykolognævnet om anerkendelse af sine udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog. 

Hvis ansøgeren er fra et andet EU-land gælder reglerne i Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. 

Absolut frist på 4 måneder

Psykolognævnet skal inden for 4 måneder fra sagen er fuldt oplyst afgøre sager om anerkendelse. Det står i Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. 

Anerkendelsessagerne er derfor omfattet af den særlige undtagelse i anerkendelsesdirektivets (Rådets direktiv 2005/36/EF). 

Sager om klager over ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser

Ankestyrelsen er klageinstans for en række afgørelser fra Ungdomskriminalitetsnævnet. 

Når Ungdomskriminalitetsnævnet træffer en afgørelse, kan afgørelsen påklages til Ankestyrelsen. Det kan  fx være afgørelser om forbedringsforløb for den unge, der indebærer en anbringelse uden for hjemmet uden samtykke, eller ændring af anbringelsessted uden samtykke. Ankestyrelsen afgør sagerne på møder på samme måde som andre sager om tvangsmæssige foranstaltninger over for børn og unge.

Ankestyrelsen arbejder ud fra en absolut frist på 8 uger

Det fremgår ikke af lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, af retssikkerhedsloven eller af retssikkerhedsbekendtgørelsen, at der gælder en tidsfrist for sagsbehandlingen af disse sager.

Det fremgår imidlertid af andre procesbestemmelser, at der forudsættes, at disse sager behandles i Ankestyrelsen på samme måde som sager om tvangsanbringelse. Det vil sige, at afgørelsen skal foreligge inden 8 uger jf. retssikkerhedsloven § 73, stk. 1.. Ankestyrelsen har derfor valgt at behandle disse sager, som om der var en frist på 8 uger.

Sager om seniorjob

Et ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse, hvis dagpengeperiode udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen, kan have ret til ansættelse i et seniorjob i den kommune,  borgeren bor, når dagpengeperioden er udløbet.

Det er en betingelse, at borgeren fortsat er medlem af en a-kasse, indbetaler efterlønsbidrag og vil kunne opfylde anciennitetskravet for efterløn, når medlemmet når efterlønsalderen.

Sagerne handler om klager over, at det ordinære arbejde, som personer i seniorjob er henvist til af jobcenteret, ikke har været rimeligt, jf. § 12, stk. 2, nr. 1, i lov om seniorjob.

Absolutfrist på 4 uger

Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg skal afgøre klager over seniorjob  inden 4 uger efter, at klagen er modtaget i Ankestyrelsen. Det fremgår af retssikkerhedsbekendtgørelsen § 16.

Tilsynssager om aktindsigt

Der er politisk ønske om, at sagerne bliver behandlet hurtigt.

Det er derfor et mål i Ankestyrelsens resultatplan med Social- og Indenrigsministeriet 2020, at mindst 80 pct. af tilsynssagerne om aktindsigt bliver afgjort inden for max. 20 arbejdsdage. 

Tidligere hjemviste sager

Ankestyrelsen har en fast track-ordning til behandling af tidligere hjemviste sager efter serviceloven. Ankestyrelsen skal afgøre disse sager, som vi tidligere har hjemvist til kommuner til fornyet behandling. Det skal ske inden for 8 uger.

Ordningen betyder, at minimum 90 pct. af de omfattede sager skal være færdigbehandlet inden for 8 uger.

Ordningen er ikke lovbestemt, men baseret på en aftale mellem Social- og Indenrigsministeriet (det daværende Børne- og Socialministerie) og Ankestyrelsen. Ordningen er finansieret af satspuljen for 2018.

Varslingsordningen

Der er særlige regler om varsling for nogle typer af sager. 

Reglerne betyder, at hvis en borger klager i de særlige sager, kan kommunens afgørelse om at stoppe eller nedsætte hjælp først træde i kraft 14 uger efter kommunens afgørelse.  Det fremgår af § 3 a i lov om social service.

Det er kun en lille del af kommunens sager, som de særlige regler gælder for, nemlig:  

  • frakendelse eller nedsættelse af hjælpen i en ordning med kontant tilskud (§ 95)
  • frakendelse eller nedsættelse af hjælpen i en ordning med borgerstyret personlig assistance (§ 96)
  • frakendelse eller nedsættelse af hjælp i form af kontaktperson til døvblinde (§ 98)
  • frakendelse af en plads på særlige dag- og klubtilbud (§§ 32 og 36)
  • frakendelse af tabt arbejdsfortjeneste i de tilfælde, der er omfattet af servicelovens § 42, stk. 4 (§ 42)
  • frakendelse af handicapbil, hvis frakendelsen sker i løbet af bevillingsperioden (§ 114).

Når en borger klager i de sager, har kommunen to uger til at genvurdere sagen. Når kommunen herefter sender sagen videre til Ankestyrelsen, har styrelsen 8 uger til at behandle klagesagen. 90 pct. af de omfattede sager skal være færdigbehandlet inden for 8 uger.

Ordningen om en sagsbehandlingstid på 8 uger i Ankestyrelsen er ikke lovbestemt, men baseret på en aftale mellem Social- og Indenrigsministeriet (det daværende Børne- og Socialministerie) og Ankestyrelsen. Ordningen er finansieret af satspuljen for 2018.

Sidst opdateret 23.04.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring