Sagsbehandlingstider i Ankestyrelsen

Her på siden kan du følge med i Ankestyrelsens sagsbehandlingstider for de mere end 55.000 sager, som vi årligt behandler. Klik dig ind på det område i lagkagediagrammet, du gerne vil se sagsbehandlingstiderne for, følg udviklingen og læs mere om, hvad området indeholder.

Fold alle teksterne ud eller ind

Kommunale social- og beskæftigelsessager

Kommunale social- og beskæftigelsessager er styrelsens største område. Socialsager hører under serviceloven og omhandler ydelser til ældre, socialt udsatte og handicappede børn og voksne. Det er bl.a. sager om hjælpemidler, støtte af køb til bil, hjemmehjælp, merudgifter og enkeltydelser på det sociale område.

Beskæftigelsessagerne handler bl.a. om sager om kontanthjælp, pension, revalidering, ressourceforløb, fleksjob og andre  beskæftigelsesrettede tilbud. Derudover handler sagerne også om klagesager på børneområdet, herunder sager under serviceloven om særlig støtte til børn og unge.

Arbejdsskadesager

Arbejdsskadesager handler om klager over afgørelser i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og finansieres af gebyropkrævning hos forsikringsselskaberne.

Sager om Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark-sager handler om sociale ydelser om pension, boligstøtte, familieydelser og barselsdagpenge.

Nævn

Ankestyrelsen behandler også sager, som hører under en række nævn. 

Følgende fem nævn hører under Ankestyrelsen:

  • Arbejdsmiljøklagenævnet behandler sager om klager over arbejdsmiljø.

  • Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling både på og uden for arbejdsmarkedet.

  • Psykolognævnet varetager sager om autorisation af psykologer, anerkendelse af udenlandske kvalifikationer og tilsyn med autoriserede psykologer.

  • Klagenævnet for Specialundervisning behandler klager over sager om specialundervisning til folkeskolebørn samt sager om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse til unge, som ikke kan varetage en almindelig ungdomsuddannelse.

  • Adoptionsnævnet behandler klager over afslag på godkendelse som adoptant

Øvrige sager

Omfatter børn- og ungeudvalgssager, sager fra ungdomskriminalitetsrådet, sager i det sociale tilsyn, sager om arbejdsløshedsdagpenge, efterløn o.a., sager som behandles af det kommunale og regionale tilsyn samt underretningssager.

Sidst opdateret 08.11.2019