Gå til indhold

Artikel: Psykolognævnets første hele år i Ankestyrelsen

Psykolognævnets årsmøde den 27. januar 2017 så tilbage på et år, hvor der blandt andet var fokus på at gøre sagsbehandlingstiden kortere og at sikre en ensartet praksis.

Af ankechef Charlotte Buus Kjær

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2, 2017. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter marts 2017.

Psykolognævnets opgaver

Psykolognævnets hovedopgave er at behandle ansøgninger om autorisation til psykolog og at føre tilsyn med autoriserede psykologers faglige virke.

For at kunne bruge titlen "autoriseret psykolog” skal man have en autorisation fra Psykolognævnet. Autorisationen er ikke en betingelse for at arbejde som psykolog, men titlen er beskyttet.

Når Psykolognævnet får klager over en autoriseret psykologs faglige virke, handler mange klager om, at den undersøgte mener, at psykologen ikke giver det rigtige billede af en situation. Det er tit i forbindelse med en børnesagkyndig undersøgelse eller en forældreevneundersøgelse, der kan have stor betydning for børn og forældre. Psykolognævnet kan ikke tage stilling til selve sagen – for eksempel om forældremyndighed eller om et barn skal anbringes. Men nævnet kan tage stilling til psykologens faglige virke med udgangspunkt i psykologlovens regler om, at psykologens arbejde skal være udført med omhu, samvittighedsfuldhed og uhildethed.

Herudover har Psykolognævnet til opgave at behandle ansøgninger om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.

Årsmøde

Den 1. august 2015 blev sekretariatet for Psykolognævnet flyttet til Ankestyrelsen.  På årsmødet var der et tilbageblik på nævnets første hele år som en del af Ankestyrelsen. Vi tog også et blik fremad mod det nye år, hvor sagsbehandlingstiden fortsat skal bringes længere ned, og hvor hjemmesiden i højere grad skal hjælpe brugerne og understøtte Psykolognævnets vejledningsopgave.

Sekretariat i Ankestyrelsens organisation

Psykolognævnets sekretariat har haft stor fokus på at blive en del af Ankestyrelsens organisation. Et af resultaterne har været, at alle Psykolognævnets sager nu behandles elektronisk i Ankestyrelsens sagsbehandlingssystem. Det betyder blandt andet, at vi kan lave flere statistiske udtræk, og at vores nævnsmøder nu bliver gennemført i digital form.

Sagsbehandlingstid

Psykolognævnet har arbejdet målrettet med at nedbringe sagsbehandlingstiden på autorisations- og tilsynsområdet.

På autorisationsområdet er der gennem året sket en væsentlig reduktion i antallet af verserende sager, hvilket har givet en positiv effekt på sagsbehandlingstiden.

På tilsynsområdet er sagsbehandlingstiden faldene, men skal fortsat reduceres.

Hovedparten af sagerne behandles på nævnsmøder. Tidligere blev der afholdt fire nævnsmøder om året - i 2016 steg antallet til syv møder. Det har blandt andet været med til at nedbringe sagsbehandlingstiden. Den udvikling vil fortsætte, så den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på tilsynssager bliver yderligere mindsket i 2017.

Psykolognævnets hjemmeside

Psykolognævnets hjemmeside er overført til Ankestyrelsens platform, ast.dk. Vi mangler stadig en del redigerings- og udviklingsarbejde – det skal ske i 2017. Målet er, at hjemmesiden i højere grad skal hjælpe os med at løse vores vejledningsopgave – blandt andet ved at beskrive praksis i overskuelige faglige temaer og med understøttende eksempler på, hvad der:

  • ikke har ført til kritik
  • har ført til kritik
  • har ført til alvorlig kritik.

Ændrede procedurer

Vi har skærpet opmærksomheden på at visitere en sag hurtigt efter, at vi har modtaget den. Det betyder, at vi hurtigere vil afvise de sager, som vi ikke kan eller skal behandle.

Proceduren for høring af psykologen optimeres også. Det skal gøre, at den autoriserede psykolog ikke er i tvivl om, hvilke forhold, vi vil have bemærkninger til, og hvilke oplysninger vi bruger til at afgøre sagen.

Vi vil også lave en vejledning, som den autoriserede psykolog og personen der har klaget får første gang, vi skriver til dem. Vejledningen, der kan have form som en pjece, skal fortælle om Psykolognævnets kompetence, om sagens gang og hvordan nævnet behandler en sag.

Faglig ensretning

Endelig arbejder vi til stadighed med at sikre en ensartet fremstilling af alle sager.

Afgørelsens resultat skal afspejles i lignende sager, så vi sikrer, at nævnets ensartede praksis altid fremstår tydeligt.

Det skal altid fremstå klart og præcist, hvad der i en konkret sag har ført til ingen kritik, kritik eller alvorlig kritik. Derfor skal en afgørelse fra Psykolognævnet altid besvare spørgsmålene:

  • Hvad er Psykolognævnets kompetence?
  • Hvad er altid til prøvelse?
  • Hvilke forhold har været til prøvelse i den konkrete sag?
  • Hvad siger loven og hvad er nævnets praksis?
  • Hvad er begrundelsen for afgørelsens resultat og virkningen af det?

Sager i 2016

Måned

Autorisation

Anerkendelse

Tilsyn

I alt

Jan

25

4

13

42

Feb

32

2

8

42

Mar

30

5

8

43

Apr

34

1

9

44

Maj

28

2

10

40

Jun

31

6

16

53

Jul

21

3

14

38

Aug

20

5

16

41

Sep

30

3

11

44

Okt

39

5

9

53

Nov

26

 

16

42

Dec

35

6

9

50

I alt

351

42

139

532

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring