Gå til indhold

Artikel: Ankestyrelsens godkendelse af den kommunale revision

Ankestyrelsen skal godkende, når kommuner, regioner og kommunale fællesskaber antager og afskediger sin revision. De nævnte myndigheder har pligt til at bede Ankestyrelsen om godkendelse. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvilke betingelser, der skal være opfyldt, før vi kan godkende, og hvilke oplysninger vi har brug for til behandling af sagerne.

Af fuldmægtig Mia Enghardt Korsholm

Betingelser for godkendelse

Alle kommuners regnskaber skal revideres af en sagkyndig revision. Ankestyrelsen skal godkende revisionen.  Formålet med Ankestyrelsens godkendelse er at sikre, at revisionen lever op til lovgivningens krav om sagkundskab og uafhængighed.

Det er ikke kun, hvis en kommune skifter revisionsfirma, at Ankestyrelsen skal godkende. Det skal også ske i de tilfælde, hvor en kommune ved udløbet af en gældende revisionsaftale vælger at indgå en ny aftale med samme revisionsfirma.

Når vi skal vurdere, om revisionen kan godkendes, er der en række betingelser, der skal være opfyldt:

  • Revisionen skal varetages af en statsautoriseret eller registreret revisor. 
  • Revisionen skal være antaget af kommunalbestyrelsen. Det betyder, at kommunalbestyrelsen ikke kan overlade antagelsen af revisionen til for eksempel økonomiudvalget, et stående udvalg eller forvaltningen. 
  • Revisionen skal være antaget på en lovlig måde, hvilket blandt andet indebærer, at valget af revisor skal være sket ud fra saglige hensyn. 
  • Revisionen skal have den fornødne sagkundskab. Det betyder blandt andet, at revisoren skal have særligt kendskab til offentlig revision. 
  • Revisionen skal være uafhængig af kommunalbestyrelsen. Det betyder blandt andet, at revisionen som udgangspunkt skal antages for en periode på mindst tre regnskabsår. Grunden er, at der kan være risiko for, at revisionen vil være tilbageholdende med at afgive kritiske bemærkninger, hvis kommunalbestyrelsen kort tid efter på ny skal tage stilling til kommunens revision. 
  • Revisor skal varetage revisionen af alle de regnskabsområder, der hører under kommunalbestyrelsen. Revisionsopgaven kan altså ikke deles mellem to eller flere revisionsselskaber.

Ankestyrelsen skal også godkende, når regioner og kommunale fællesskaber antager deres revision. Der gælder de samme regler som for kommunerne.

Hvilke oplysninger har Ankestyrelsen brug for?

Før vi kan behandle en sag om at godkende revisionen, har vi brug for følgende oplysninger:

  • Kopi af kommunalbestyrelsens beslutning om at antage revisionen. Det bør blandt andet kunne læses ud af beslutningen, hvad baggrunden for at antage revisionen var, hvilke regnskabsområder revisionen skal omfatte og den periode, som aftalen er indgået for. 
  • Kopi af revisionsaftalen.

Oplysningerne skal sendes til Ankestyrelsen, inden aftalen træder i kraft, så vi kan nå at vurdere, om revisionen kan godkendes, inden den påbegynder sit arbejde.

Afskedigelse af revisionen

Det kræver samtykke fra Ankestyrelsen, hvis kommunalbestyrelsen vil afskedige revisionen. Det skal sikre, at revisionen ikke afskediges på baggrund af kritik, som revisionen har fremsat over for kommunen i revisionsberetningen.

Når Ankestyrelsen skal vurdere, om der skal gives samtykke til afskedigelse, kigger vi blandt andet på, om afskedigelsen er sket ud fra usaglige eller uvedkommende formål, og om afskedigelsen er i strid med lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.

Ankestyrelsen har ikke mulighed for at vurdere, om afskedigelsen er sket i overensstemmelse med den indgåede revisionsaftale og den formueretlige lovgivning.

Ankestyrelsens sagsbehandlingstid

Vi prioriterer at behandle sager om at godkende og afskedige revisionen hurtigt. Vi har en målsætning om en sagsbehandlingstid på en måned. Nogle gange er vi nødt til at bede om flere oplysninger i sagen. Det kan betyde, at sagen tager længere tid at behandle.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring