Gå til indhold

Nyhedsbrevet november 2021

I nyhedsbrevet for november kan du læse nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Kommunalret

Ankestyrelsen offentliggjorde i 2017 to telefonnotater om konstituering. I anledning af de forestående konstituerende møder i kommunalbestyrelser og regionsråd er notaterne med i dette nyhedsbrev.

Konstituering i henhold til styrelsesvedtægt, der ikke var endeligt vedtaget

Det nyvalgte byråd i Gladsaxe Kommune kunne ikke konstituere sig efter en styrelsesvedtægt, der ikke var endeligt vedtaget.

Ankestyrelsen gjorde ikke mere i sagen, fordi styrelsesvedtægten blev vedtaget efter konstitueringen.

Læs notatet i vores database.

Konstituering i andre udvalg end dem, der fremgik af styrelsesvedtægten

En kommune henvendte sig til Ankestyrelsen og spurgte, om det ville være lovligt, hvis kommunalbestyrelsen på det konstituerende møde konstituerede sig i andre udvalg end dem, der fremgik af styrelsesvedtægten.

Ankestyrelsens svarede, at kommunen ikke lovligt kan ændre udvalgsstrukturen på det konstituerende møde. Det skyldes, at udvalgsstrukturen er fastlagt i styrelsesvedtægten. Ændringer af styrelsesvedtægten skal ske efter proceduren i kommunestyrelseslovens § 2, stk. 2.

Kommunalbestyrelsen må derfor konstituere sig i de udvalg, der fremgår af den gældende styrelsesvedtægt på tidspunktet for det konstituerende møde.

Læs notatet i vores database.

En kommune kunne bevare rådigheden i et selskab, der skulle producere varme til kommunens eget brug

En kommune ønskede at etablere og drive individuelle varmepumper til forsyning af kommunens egne bygninger med varme i et selskab med begrænset ansvar.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen med hjemmel i kommunalfuldmagten kunne etablere og drive individuelle varmepumper til forsyning af kommunens egne bygninger.

Ankestyrelsen vurderede også, at kommunen kunne udskille opgaven i et selskab med begrænset ansvar og samtidig bevare rådigheden over selskabet.

Læs udtalelsen i vores database.

Fritagelse for hvervene som 1. og 2. viceborgmester og besættelse af de ledigblevne pladser

  1. og 2. viceborgmester i Gladsaxe Kommune havde byttet pladser.

Kommunalbestyrelsen havde imidlertid ikke fritaget de 2 viceborgmestre for deres hverv.

Først når kommunalbestyrelsen på et møde havde fritaget begge viceborgmestre for deres hverv, kunne de ledigblevne pladser på mødet besættes af den valggruppe, der havde valgt dem.

Ankestyrelsen vurderede derfor, at de relevante bestemmelser i kommunestyrelsesloven ikke var iagttaget.

Læs udtalelsen i vores database.

En kommunes anlægstilskud og lånegaranti til en fond

Varde Kommune havde ydet et anlægstilskud til renovering og udvikling af Varde Fritidscenter. Kommunen havde også givet en lånegaranti til centret.

Ankestyrelsen vurderede, at oplysningerne i sagen ikke gav anledning til at rejse en tilsynssag.

Ankestyrelsen lagde vægt på kommunens oplysninger om, at kommunens anlægstilskud og lånegaranti alene vedrørte bygningsdele på kommunal grund, som kommunen havde en lovlig interesse i, og at der ikke var brugt kommunale midler til opførelse af kommercielle aktiviteter.

Læs udtalelsen i vores database.

En kommune kunne ikke indkøbe og sælge glukosemålere til borgere, der ikke var berettiget til bevilling af en glukosemåler

En kommune ønskede at indkøbe glukosemålere for at sælge dem til borgere, der ikke var berettiget til at få bevilget en glukosemåler.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen ikke kunne etablere en sådan ordning med hjemmel i kommunalfuldmagten.

Det var Ankestyrelsens opfattelse, at ordningen ville være i strid med forbuddet mod erhvervsvirksomhed, herunder forbuddet mod at kommuner driver handel.

Læs udtalelsen i vores database.  

En kommune kunne ikke købe aktier i et aktieselskab, der ejede og bortforpagtede landbrugsjord

En kommune ønskede at købe aktier i et aktieselskab, der ejede og bortforpagtede økologisk landbrugsjord.

Det var Ankestyrelsens opfattelse, at opkøb af landbrugsjord med henblik på at eje og bortforpagte jorden til økologisk landbrug ikke var en lovlig kommunal opgave.

Læs udtalelsen i vores database.

En kommune kunne ikke støtte etablering af et pant- og retursystem for glasflasker med henblik på genpåfyldning

En kommune ønskede at give støtte til en privat erhvervsvirksomhed til etablering af et alternativt pant- og retursystem for glasflasker med henblik på genpåfyldning.

Ankestyrelsen vurderede, at det ikke er en kommunal opgave at varetage et pant- og retursystem for glasflasker, og at kommunen derfor ikke kunne støtte etablering af et sådan system.

Læs udtalelsen i vores database.

En kommune kunne støtte en undersøgelse med henblik på opsætning af et blåmuslingeanlæg

En kommune ønskede at give øremærket støtte til en privat erhvervsvirksomheds undersøgelse. Undersøgelsen skulle forberede fremtidige forsøgsanlæg til blåmuslingeproduktion.

Ankestyrelsen vurderede, at formålet med forundersøgelsen lå inden for rammerne af de formål, som en kommune lovligt kan støtte efter kommunalfuldmagtsreglerne.

Læs udtalelsen i vores database

 

Sektorlovgivningen

 

En ø-kommune kunne ikke give tilskud til unge, der tog en ungdomsuddannelse på øen

En kommune ønskede at give tilskud til unge øboere, som tog en ungdomsuddannelse på øen.

Ankestyrelsen vurderede, at udligningsloven udtømmende regulerede kommunens mulighed for at give tilskud til unge, som tog en ungdomsuddannelse efter folkeskolen.

Kommunen kunne derfor ikke lovligt give tilskuddet.

Læs udtalelsen i vores database.

Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler – ortopædisk fodtøj

Det fremgik af Guldborgsund Kommunes kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler, at der kunne ske udskiftning af ortopædisk fodtøj hver 18. måned.

Ankestyrelsen vurderede, at kvalitetsstandarden var i strid med serviceloven og hjælpemiddelbekendtgørelsen.

Læs udtalelsen i vores database.

En kommunes mulighed for at undlade regulering af lejen for kolonihaver

Københavns Kommune havde bedt Ankestyrelsen om at vurdere, om kommunen var forpligtet til at regulere lejen for kolonihaver efter kommunens kloakering og lovliggørelse.

Ankestyrelsen vurderede, at det ikke var i strid med kolonihaveloven, hvis kommunen undlod at regulere lejen.

Læs udtalelsen i vores database.

Undladelse af at indkalde af suppleanter eller afholde suppleringsvalg til skolebestyrelse og skoleleders beslutning om skolestruktur

Ankestyrelsen fik en henvendelse om, at Allerød Kommune havde overtrådt folkeskolelovgivningens regler i forbindelse med sammenlægningen af to folkeskoler.

Ankestyrelsen vurderede, at Allerød Kommune havde handlet i strid med folkeskolelovgivningens regler for skolebestyrelser, fordi der hverken blev indkaldt suppleanter eller afholdt suppleringsvalg til skolebestyrelsen, selvom flere medlemmer udtrådte af skolebestyrelsen.

Ankestyrelsen vurderede også, at Allerød Kommune havde handlet i strid med delegationsforbuddet i folkeskolelovens § 40, stk. 5, ved at overlade en beslutning skolestruktur til skolelederen.

Læs udtalelsen i vores database.

Sidst opdateret 19.11.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring