Gå til indhold

Nyhedsbrev september 2021

I nyhedsbrevet for november kan du læse 29 nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Kommunalret

En kommunes instruktionsbeføjelse over for to medlemmer af en bestyrelse

Rudersdal Kommune havde udpeget to medlemmer af en bestyrelse. Kommunen havde udøvet sin instruktionsbeføjelse over for de to medlemmer. De to medlemmer fulgte ikke instrukserne, og kommunen fritog dem for hvervet.

Ankestyrelsen vurderede, at Rudersdal Kommune havde givet instrukser til de to kommunalt udpegede medlemmer af bestyrelsen i strid med kommunestyrelseslovens § 68 a, stk. 3.

Ankestyrelsen vurderede også, at de to medlemmer ikke havde udvist grov forsømmelighed ved ikke af følge instrukserne.

På den baggrund var det Ankestyrelsens vurdering, at der ikke på dette grundlag var hjemmel til at fritage bestyrelsesmedlemmerne for deres hverv.

Læs udtalelsen i vores database. 

 

En kommunes udlån af lokaler til kommunens ansatte

Køge Kommune havde bedt Ankestyrelsen om at vurdere, om byrådets beslutning om udlån af lokaler til de ansatte lå inden for kommunalfuldmagtens rammer.

På baggrund af kommunens oplysninger vurderede Ankestyrelsen, at beslutningen lå inden for kommunalfuldmagtens rammer.

Læs udtalelsen i vores database.

 

Kommunal støtte til en friskole

Stevns Kommune havde bedt Ankestyrelsen vurdere, om en aftale, som kommunen havde indgået med en friskole, var lovlig. Aftalen gav friskolen en brugsret over til kommunens hal i friskolens åbningstid. Samtidig havde kommunen en brugsret til friskolens lokaler uden for friskolens åbningstid.

Friskolens brugsret til kommunens hal var vurderet til en højere værdi end kommunens brugsret til friskolens lokaler.

Ankestyrelsen vurderede, at Stevns Kommune ikke lovligt kunne yde støtte til en friskole i form af en vederlagsfri brugsret til kommunens hal.

Læs udtalelsen i vores database.

Sagsindsigt i personalesager

 

Randers Kommune havde givet to byrådspolitikere sagsindsigt i fem medarbejderes personalesager.

Ankestyrelsen fandt ikke grundlag for at fastslå, at Randers Kommune havde handlet i strid med kommunestyrelseslovens § 9 ved at meddele sagsindsigt i personalesagerne.

Læs udtalelsen i vores database.

 

Journaliseringspligt og sagsindsigt

Stevns Kommune havde bedt mulige leverandører give tilbud på etablering af en turistbus. Et kommunalbestyrelsesmedlem bad Ankestyrelsen vurdere, om kommunen havde handlet i overensstemmelse med lovgivningen ved behandlingen af medlemmets anmodning om sagsindsigt i sagen.

Ankestyrelsen vurderede, at kommune havde handlet i strid med offentlighedslovens § 15, stk. 1, ved ikke at journalisere tre tilbud fra samme tilbudsgiver hver for sig og en mailkorrespondance om bl.a. tildeling af opgaven på sagen.

Ankestyrelsen vurderede også, at hvis kommunen havde overholdt sin journaliseringspligt og havde journaliseret de tre tilbud hver for sig og mailkorrespondancen, ville kommunen have været forpligtet til at give kommunalbestyrelsesmedlemmet sagsindsigt heri.

Læs udtalelsen i vores database.

 

En kommunes ulovlige støtte til et vandrerhjem

Lolland Kommune havde ydet støtte til etablering af et vandrerhjem.

Ankestyrelsen vurderede, at vandrerhjemmet havde en sådan service og standard, at det kan sammenlignes med standarden på et billigere hotel, kro eller motel. Kommunen havde derved handlet i strid med kommunalfuldmagtsreglerne ved at yde støtte til etablering af vandrerhjemmet.

Læs udtalelsen i vores database.

 

En kommunes mulighed for at yde støtte til vandrerhjem

Københavns Kommune havde bedt Ankestyrelsen om at vurdere, om kommunen kunne yde støtte til et vandrerhjem. På vandrerhjemmet var der konferencefaciliteter, selskabs- og kursuslokaler.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen lovligt kunne yde støtte til vandrerhjemmet. Kommunen kunne dog ikke yde støtte til konferencefaciliteter, selskabs- og kursuslokaler. Derfor skulle en eventuel støtte til vandrerhjemmet øremærkes.

Læs udtalelsen i vores database.

 

Areal kunne selvstændigt bebygges og kunne derfor ikke sælges uden offentligt udbud

Frederikssund Kommune havde solgt et areal til et byrådsmedlem.

Ankestyrelsen vurderede, at Frederikssund Kommune ikke havde hjemmel i udbudsbekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 4, til at sælge den omhandlede ejendom uden offentligt udbud.

Der var imidlertid ikke grundlag for at antage, at kommunen ikke havde fået markedsprisen for ejendommen.

Læs udtalelsen i vores database.

 

En kommune kunne støtte en forening, der ønskede at udøve forsamlingshuslignende virksomhed

En kommune havde ydet et rente- og afdragsfrit lån til et foreningsdrevet kulturhus. Der var samtidig tinglyst en klausul om, at foreningen ikke måtte konkurrere med forsamlingshusene i kommunen. Kommunen ønskede at eftergive lånet samtidig med en ophævelse af klausulen.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen med hjemmel i kommunalfuldmagten kunne yde støtte til foreningen, f.eks. ved at eftergive foreningens gæld til kommunen, samtidig med ophævelse af klausulen om, at foreningen ikke måtte udøve forsamlingshuslignende virksomhed.

Læs udtalelsen i vores database.

Et interessentskabs mulighed for at sælge overkapacitet

Et kommunalt og regionalt ejet interessentskab producerede og leverede mad til regionens sygehuse og kommunernes pensionister og plejehjem. Interessentskabet ønskede at udnytte og sælge overkapacitet og således producere kartoffelmos til en privat aktør.

Ankestyrelsen vurderede, at interessentskabet med hjemmel i kommunalfuldmagten og myndighedsfuldmagten kunne udnytte og sælge opstået overkapacitet i form af ledige køkkenfaciliteter og personaletimer og således producere kartoffelmos til en privat aktør.

Det var dog Ankestyrelsens opfattelse, at det kun var ledig personaletid inden for de pågældendes arbejdstidsnorm, som kunne karakteriseres som lovlig overkapacitet.

Læs udtalelsen i vores database.

 

Kommuner må ikke yde støtte til private færgeselskaber

Ærø Kommune havde bedt Ankestyrelsen om at vurdere, om kommunen kunne yde støtte til et privat færgeselskab.

Ankestyrelsen vurderede, at dette ikke ville være lovligt. Ankestyrelsen lagde vægt på, at lov om færgefart alene giver mulighed for, at kommuner enten selv kan drive en færgerute eller betale private operatører for at udføre opgaven. Det fremgår desuden af lovens forarbejder, at kommuner ikke kan yde støtte til virksomheder, der forestår færgedrift.

Læs udtalelsen i vores database.

 

Salg til Marsk Camp var i overensstemmelse med reglerne om salg af fast ejendom

Tønder Kommune havde solgt en ejendom til Marsk Camp efter offentligt udbud med vilkår om projekt til kommercielt/oplevelsesbaseret formål.

Ankestyrelsen vurderede, at salget til Marsk Camp lå inden for kommunalbestyrelsens skøn, og at salget dermed var i overensstemmelse med reglerne om salg af fast ejendom.

Læs udtalelsen i vores database.

 

Kommuners information om konkrete projekter om højhastighedsinternet

Ankestyrelsen havde modtaget henvendelser om, at flere kommuner havde udsendt breve til borgere via e-boks om tilmelding til konkrete projekter om højhastighedsinternet i kommunerne.

Ankestyrelsen vurderede, at det ikke var lovligt efter kommunalfuldmagtsreglerne, da kommunerne på den måde støttede den private virksomhed, der stod for projekterne.

Læs udtalelsen i vores database.

Frafald af et erstatningskrav

Esbjerg Kommune overvejede at frafalde et krav om erstatning, da sagsomkostningerne ville overstige erstatningskravet.

Ankestyrelsen vurderede på baggrund af de foreliggende oplysninger, at kommunen ikke ville handle i strid med kommunalfuldmagtsreglernes krav om økonomisk forsvarlighed ved eventuelt at frafalde sit erstatningskrav.

Læs udtalelsen i vores database.

En kommunes garanti for en selvejende institutions lån

Silkeborg Kommune havde bedt Ankestyrelsen om at vurdere, om kommunen kunne stille en garanti for en selvejende institutions lån.

Ankestyrelsen vurderede, at det ikke ville være lovligt efter kommunalfuldmagtsreglerne.

Læs udtalelsen i vores database.

En kommunes mulighed for at afholde udgifter til ulykkesforsikringer for anbragte børn

Gentofte Kommune havde bl.a. bedt Ankestyrelsen om at vurdere, om kommunen lovligt kunne afholde udgifter til ulykkesforsikringer for anbragte børn.

Der var ikke redegjort for en kommunal interesse, som kunne føre til en fravigelse af udgangspunktet om, at en kommune ikke kan tegne forsikringer, der kompenserer et barn i tilfælde, hvor kommunen ikke kan anses for at være erstatningsansvarlig efter almindelige erstatningsretlige regler.

Efter en samlet vurdering var det derfor Ankestyrelsens opfattelse, at det ikke er lovligt for en kommune at afholde udgifter til ulykkesforsikringer for anbragte børn.

Læs udtalelsen i vores database.

 

Forvaltningsret

 

Aktindsigt i korrespondance om et eventuelt tilbagebetalingskrav

Fredericia Kommune havde givet afslag på aktindsigt i korrespondance om et eventuelt tilbagebetalingskrav mod en tidligere borgmester. Kommunen havde henvist til offentlighedslovens § 21, stk. 2.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen ikke kunne undtage korrespondancen med den anførte begrundelse.

Læs udtalelsen i vores database.

 

Aktindsigt i fratrædelsesgodtgørelser og oplysninger om vederlagsfri psykologhjælp

Rebild Kommune havde givet delvist afslag på aktindsigt i kommunens udgifter til fratrædelsesgodtgørelser og lignende og afslag på oplysninger om kommunens udgifter til vederlagsfri psykologhjælp til borgerne.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen ikke kunne undtage oplysningerne med den anførte begrundelse.

Det var Ankestyrelsens opfattelse, at den tidsmæssige afgrænsning i offentlighedslovens § 21, stk. 3, ikke gælder aktindsigt i oplysninger om lønmæssige forhold.

Læs udtalelsen i vores database.

En kommunes mulighed for at bruge arbejdsklausuler

Odense Kommune havde bedt Ankestyrelsen om at vurdere, om kommunen ved udbud på rengøringsområdet kunne stille krav om, at leverandøren skulle tilbyde alle medarbejdere, der var omfattet af kontrakten, løn- og arbejdsvilkår på niveau med den offentlige overenskomst.

Ankestyrelsen vurderede, at dette ikke ville være lovligt efter kommunalfuldmagtsreglerne.

Læs udtalelsen i vores database.
 

En kommunes støtte til en el-delebilsordning

Faaborg-Midtfyn Kommune havde besluttet at stille en underskudsgaranti for en privat biludlejningsvirksomhed, som skulle stille en el-bil til rådighed for borgerne på Faaborg Havn med henblik på at fremme turismen i kommunen.

Ankestyrelsen vurderede, at det ikke er en lovlig kommunal opgave at stille en delebil til rådighed for borgerne mod betaling, da dette efter Ankestyrelsens vurdering måtte anses for erhvervsvirksomhed.

På den baggrund vurderede Ankestyrelsen, at kommunen ikke med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne kunne stille den omhandlede underskudsgaranti og herved yde støtte til den private biludlejningsvirksomhed.

Læs udtalelsen i databasen.

Sektorlovgivningen

 

Administrationstilskud til selvejende daginstitutioner

Ankestyrelsen kunne ikke tage stilling til, om Hvidovre Kommune havde overholdt driftsaftalen med en selvejende daginstitution, da der var tale om et privatretligt forhold.

Ankestyrelsen fandt ikke grundlag for at fastslå, at Hvidovre Kommune havde tilsidesat dagtilbudslovens regler om administrationstilskud til selvejende daginstitutioner.

Læs udtalelsen i databasen.

Fag og timetal i Aarhus Kommunes aldersintegrerede specialklasser

Ankestyrelsen fandt ikke grundlag for at fastslå, at Aarhus Kommune havde tilsidesat folkeskolelovens regler om fag og timetal i kommunens aldersintegrerede specialklasser.

Læs udtalelsen i databasen.

Anbringelse på eget værelse

Ankestyrelsen vurderede på baggrund af en redegørelse fra Viborg Kommune, at kommunens praksis for anbringelse på eget værelse ikke gav anledning til at rejse en tilsynssag.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at kommunen havde redegjort for, at den ved behandling af sager om anbringelse af børn og unge på eget værelse altid foretager en samlet konkret og individuel vurdering af den unges behov for støtte, herunder om den unge er i målgruppen for anbringelse på f.eks. et opholdssted, eller om den unge alene har behov for begrænset støtte.

Ankestyrelsen lagde også vægt på, at Viborg Kommune havde oplyst, at den følger de unges udvikling og foretager en revurdering af støttebehovet, hvis de unges behov ændrer sig.

Ankestyrelsen lagde desuden vægt på kommunens oplysning om, at uledsagede børn/unge som udgangspunkt altid vurderes at have behov for støtte, og at de ikke placeres i eget værelse, uden at der tilknyttes relevant støtteforanstaltning.

Læs udtalelsen i databasen.

 

Lån til betaling af ejendomsskatter mv.

Ankestyrelsen fik en henvendelse om Københavns Kommunes praksis for ydelse til lån til betaling af ejendomsskatter.

Ankestyrelsen fandt, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at udtale, at Københavns Kommunes praksis er i strid med grundskyldslånelovens § 1, stk. 4, nr. 2.

Læs udtalelsen i databasen.

 

Nedgravet jordvarmeanlæg inden for fortidsmindebeskyttelseslinje

Randers Kommune havde truffet afgørelse om, at rørene fra et nedgravet jordvarmeanlæg kunne forblive i jorden inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring et fredet areal, men at de ikke måtte anvendes.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunens afgørelse de facto var en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1, selv om kommunen havde formuleret afgørelsen som et påbud.

Randers Kommune havde dermed truffet afgørelse efter en forkert bestemmelse, og afgørelsen var derfor i strid med naturbeskyttelsesloven.

Læs udtalelsen i databasen.

En kommunes tilsyn med private pasningsordninger

Ankestyrelsen vurderede på baggrund af en redegørelse fra Viborg Kommune, at kommunens praksis i sager om godkendelse som privat børnepasser og kommunens tilsyn med private børnepassere ikke gav anledning til at rejse en tilsynssag.

Ankestyrelsen lagde vægt på kommunens redegørelse for de kriterier, som kommunen lægger vægt på, når en person søger om godkendelse som privat børnepasser. Kommunen havde også redegjort sin praksis for tilsyn med godkendte private børnepassere.

Vi lagde desuden vægt på, at kommunen havde oplyst, at det ikke længere fremgår af kommunens godkendelsesbreve til private børnepassere, at godkendelsen gælder indtil videre, og at godkendelsen kan inddrages uden varsel, hvis de indgåede aftaler ikke overholdes.

Læs brevet i databasen.

Offentliggørelse af forslag om skolenedlæggelse

Ankestyrelsen modtog en henvendelse om, at Guldborgsund Kommune ikke havde offentliggjort et forslag om skolesammenlægning på den berørte skoles hjemmeside. Forslaget var offentliggjort på kommunens hjemmeside og sendt til forældrene på den berørte skole. Kommunen havde desuden indkaldt forældrene til dialogmøde om skolesammenlægningen.

Sagen gav Ankestyrelsen anledning til at vurdere, om Guldborgsund Kommune havde fulgt reglerne om proceduren for offentliggørelse af forslag om skolenedlæggelser. Ankestyrelsen vurderede, at kommunen havde handlet i strid med reglerne ved ikke at offentliggøre forslaget om skolenedlæggelsen på skolens hjemmeside.

Læs udtalelsen i databasen.

 

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp mv.

Ankestyrelsen blev på baggrund af en række klagesager opmærksom på, at Assens Kommune havde vedtaget en ny kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp mv., hvorefter praktisk hjælp til rengøring blev bevilget hver femte uge, og der ikke kunne ydes praktisk hjælp til gulvvask.

Assens Kommune havde med henvisning til kommunens nye serviceniveau nedsat borgernes praktiske hjælp til rengøring.

Ankestyrelsen bad byrådet i Assens Kommune om en udtalelse.

Assens Kommune oplyste, at kommunens serviceniveau og kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp mv. igen var blevet ændret, således at borgerne som udgangspunkt blev tilbudt rengøring hver tredje uge.

Assens Kommune oplyste også, at kommunen havde ophævet de afgørelser om nedsættelse af praktisk hjælp til rengøring, som var blevet truffet på baggrund af det nu tidligere serviceniveau.

Ankestyrelsen fandt på denne baggrund ikke anledning til at rejse en tilsynssag.

Læs brevet i databasen.

 

Landzonetilladelse til udstykning

Ankestyrelsen havde modtaget en anonym henvendelse om, at Kerteminde Kommunes Miljø-, Natur- og Teknikudvalg havde givet landzonetilladelse til udstykning, selvom kommunens forvaltning og en ekstern rådgiver havde vurderet, at dette var i strid med gældende ret.

Ankestyrelsen bad byrådet i Kerteminde Kommune om en udtalelse.

Kerteminde Kommune oplyste, at byrådet havde besluttet at tilbagekalde landzonetilladelsen til udstykning. Ankestyrelsen fandt derfor ikke anledning til at rejse en tilsynssag.

Læs brevet i databasen.

Sidst opdateret 24.09.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring