Gå til indhold

Nyhedsbrev marts 2021

I nyhedsbrevet for marts kan du læse 20 nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Kommunalret

Udpegning af en kommunes repræsentanter i et selskab og udøvelse af instruktionsbeføjelse

Et stående udvalg i Faxe Kommune havde udpeget kommunens repræsentanter i et kommunalt fællesskab. Udvalget havde også udøvet instruktionsbeføjelse over for repræsentanterne.

Ankestyrelsen vurderede, at byrådet i Faxe Kommune ikke kunne delegere udpegningen af byrådets repræsentanter i det kommunale fællesskabs bestyrelse eller instruktionsbeføjelsen over for repræsentanterne til et stående udvalg.

Læs udtalelsen her

En kommunes mulighed for at udnytte overskudskapacitet til at producere og sælge mad i forbindelse med sociale arrangementer

Kalundborg Kommune havde bedt Ankestyrelsen om at vurdere, om kommunen lovligt kunne udnytte en opstået overskudskapacitet i kommunens madproduktion til at producere og levere forplejning i forbindelse med sociale aktiviteter målrettet enlige, ældre i kommunen. Maden skulle sælges til markedspris.

Det var Ankestyrelsens vurdering, at kommunen ikke med hjemmel i kommunalfuldmagten kunne udnytte den opståede overskudskapacitet til at producere og levere mad til sociale arrangementer.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at salg af mad i forbindelse med sociale arrangementer er en opgave, som varetages af private erhvervsdrivende på rimelig vis.

Læs udtalelsen her

En kommunes salg af en kildekode

Odense Kommune ønskede at sælge en kildekode til andre kommuner. Kildekoden var et element, der indgik i udviklingen af et nyt IT-system i kommunen.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen lovligt kunne sælge den udviklede kildekode til andre kommuner til markedsprisen.

Læs udtalelsen her

Et kommunalt fællesskabs øverste styrende organ antager revisionen

Det kommunale fællesskab Modtagestation Syddanmark I/S bad Ankestyrelsen om at forhåndsgodkende bl.a. en vedtægtsændring om, at bestyrelsen skulle antage det kommunale fællesskabs revision.

Det øverste styrende organ i det kommunale fællesskab var repræsentantskabet.

Ankestyrelsen oplyste, at vi ikke havde kompetence til at forhåndsgodkende vedtægterne, da Modtagestation Syddanmark I/S var omfattet af kommunestyrelseslovens § 60 a.

Ankestyrelsen udtalte, at det ikke vil være lovligt, at bestyrelsen for et kommunalt fælleskab antager revisionen, hvis bestyrelsen ikke er det øverste styrende organ i fællesskabet.

Læs udtalelsen her

En kommunes mulighed for at engagere sig i etablering af el-ladestandere

Frederiksberg Kommune havde bedt Ankestyrelsen om at vurdere, om kommunen lovligt kunne engagere sig i etablering af el-ladestandere i kommunen.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen ikke med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne kunne betale for etablering af offentligt tilgængelige el-ladestandere. Kommunen kunne heller ikke betale for grundinstallationer og montage af el-ladestandere og herefter udbyde driften heraf.

Det var endelig Ankestyrelsens vurdering, at kommunen i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne om produktion til eget brug ville kunne betale for etablering af og drive el-ladestandere til brug for kommunens varetagelse af kommunale opgaver.

Læs udtalelsen her

Støtte til selvejende institutioner og folkeoplysende foreninger, der tilbyder fitnessaktiviteter

Ankestyrelsen fandt ikke anledning til at rejse en tilsynssag om Faaborg-Midtfyn Kommunes støtte til selvejende institutioner og folkeoplysende foreninger, der tilbød fitnessaktiviteter.

Ankestyrelsen lagde til grund, at de selvejende institutioner udelukkende varetog lovlige kommunale opgaver.

For så vidt angik kommunens tilskud til foreninger fandt Ankestyrelsen ikke anledning til at antage, at kommunen ikke overholdt de regler og betingelser, som fulgte af folkeoplysningsloven.

Læs brevet her

Opkrævning af garantiprovision og beregning af provisionens størrelse

Svendborg Kommune havde bedt Ankestyrelsen om at vurdere, om kommunen lovligt kunne undlade at opkræve garantiprovision for en kommunal garanti, der skulle stilles for et fjernvarmeselskabs lån.

Kommunen havde også bedt Ankestyrelsen om at vurdere, hvor meget kommunen skulle opkræve i garantiprovision, hvis kommunen var forpligtet til at opkræve denne.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen ville yde støtte til fjernvarmeselskabet i strid med det kommunalretlige hvile i sig selv-princip, hvis kommunen stillede garanti for selskabets lån uden at opkræve garantiprovision.

Ankestyrelsen vurderede derudover, at der ville være tale om statsstøtte, hvis kommunen stillede en vederlagsfri garanti for fjernvarmeselskabets lån.

Desuden vurderede Ankestyrelsen, at kommunen var forpligtet til at opkræve garantiprovision på markedsmæssige vilkår, og at kommunen var forpligtet til at udfolde rimelige bestræbelser på at konstatere, hvad et vederlag på markedsmæssige vilkår i forhold til den konkrete garanti til fjernvarmeselskabet indebar.

Læs udtalelsen her

Praksis om bopælskrav for kommunalt udpegede medlemmer af ekstern bestyrelse var ikke ulovlig

Frederiksberg Kommune havde en fast praksis om, at et bestyrelsesmedlem, der var valgt af kommunalbestyrelsen, som udgangspunkt skulle fratræde eksterne bestyrelseshverv, hvis bestyrelsesmedlemmet fraflyttede kommunen.

Ankestyrelsen lagde til grund, at det var en forudsætning for kommunen ved udpegning af repræsentanter, at vedkommende havde bopæl i kommunen, medmindre der var tale om et bestyrelseshverv, hvortil der kræves særlige faglige kvalifikationer.

Ankestyrelsen fandt på baggrund af sagens oplysninger ikke grundlag for at antage, at Frederiksberg Kommunes praksis var ulovlig.

Læs udtalelsen her

Gratis buskørsel i en region

Region Midtjylland bad Ankestyrelsen vurdere, om en forsøgsordning med gratis buskørsel mellem to byer i regionen ville være lovlig.

Ankestyrelsen vurderede, at Region Midtjylland lovligt kunne etablere gratis buskørsel mellem to byer i regionen som en forsøgsordning.

Læs udtalelsen her

Ændrede vederlagsregler kræver ændring af styrelsesvedtægten

En kommune kontaktede Ankestyrelsen om en ændring af vederlagsbekendtgørelsen, der trådte i kraft den 15. oktober 2020. Kommunen spurgte, om de ændrede regler krævede en ændring af styrelsesvedtægten.

Ankestyrelsen vurderede, at de ændrede vederlagsregler betød, at styrelsesvedtægten skulle ændres.

 Læs notatet her


Forvaltningsret

Aktindsigt i korrespondance med en virksomhed

Fredericia Kommune havde givet afslag på aktindsigt i en korrespondance med en virksomhed om udførsel af en opgave. Kommunen henviste til offentlighedsloven § 33, nr. 5.

Ankestyrelsen vurderede, at Fredericia Kommune ikke havde foretaget en tilstrækkelig konkret vurdering af og nærmere redegjort for behovet for hemmeligholdelse af korrespondancen og risikoen for skadevirkninger ved en udlevering.

Læs udtalelsen her

Aktindsigt i sager som var overgivet til politiet

Hjørring Kommune havde givet afslag på aktindsigt i sager, der var overgivet til politiet til strafferetlig efterforskning og mulig strafferetlig forfølgning. Kommunen henviste til offentlighedsloven § 19, stk. 1.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen ikke var berettiget til at undtage de dokumenter i sagerne, som ikke var sendt til politiet, med henvisning til § 19, stk. 1.

Læs udtalelsen her

Dataudtræk af offentligt tilgængelige oplysninger

Rudersdal Kommune havde givet afslag på at foretage et dataudtræk med henvisning til, at de ønskede oplysninger var offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside og på Danmarks Statistiks hjemmeside.

Ankestyrelsen vurderede, at Rudersdal Kommune ikke havde vejledt borgeren behørigt om, hvor eller hvordan de ønskede oplysninger kunne findes.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at kommunen hverken havde sendt et link til de ønskede oplysninger eller en vejledning om, hvor på hjemmesiderne oplysningerne kunne findes. Kommunen havde heller ikke vejledt i brugen af søgefunktionaliteten på Danmarks Statistiks hjemmeside.

Læs udtalelsen her


Sektorlovgivningen

Visitation til specialundervisning

Hillerød Kommune havde besluttet, at visitation til specialundervisning skulle følge kommunens årshjul.

En borger mente, at kommunens beslutning ikke var i overensstemmelse med folkeskoleloven og praksis fra Klagenævnet for Specialundervisning.

På baggrund af kommunens udtalelse vurderede Ankestyrelsen, at der ikke var anledning til at rejse en tilsynssag.

Læs brevet her

Genvurderingsfristen i retssikkerhedsbekendtgørelsen

Ankestyrelsen blev i forbindelse med behandlingen af en række klagesager om sygedagpenge opmærksom på, at Aarhus Kommune ikke overholdt genvurderingsfristen på fire uger i bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område.

På baggrund af kommunens udtalelse vurderede Ankestyrelsen, at kommunens praksis for genvurdering af visse sygedagpengesager var i strid med bekendtgørelsens § 13, stk. 2. Det fremgår af bestemmelsen, at genvurderingsfristen alene kan udskydes, hvis kommunen skal indhente yderligere oplysninger, vurderinger og lignende.

Læs udtalelsen her

Visitation til specialundervisning

Ankestyrelsen havde modtaget en henvendelse om, at Aarhus Kommunes procedure for visitation til specialundervisning var i strid med folkeskoleloven.

Ankestyrelsen bad Børne- og Undervisningsministeriet om en udtalelse. Ministeriet udtalte, at en kommune ikke kan sætte sager om specialundervisning i bero på grund af manglende pladser i specialklasser og specialskoler i kommunen. I de tilfælde, hvor en kommune ikke umiddelbart har et undervisningstilbud, der kan imødekomme en elevs særlige behov, er kommunen forpligtet til at afveje mulighederne for at henvise eleven til et relevant undervisningstilbud i en anden kommune over for et konkret og individuelt tilpasset tilbud på skolen i ventetiden.

Aarhus Kommune oplyste til Ankestyrelsen, at kommunen ville justere sin visitationsprocedure på baggrund af ministeriets udtalelse. Ankestyrelsen fandt derfor ikke anledning til at rejse en tilsynssag.

Læs brevet her

Aflastning til børn og unge

Ankestyrelsen blev i forbindelse med en undersøgelse om anbringelse uden samtykke af børn og unge med funktionsnedsættelse opmærksom på Aalborg Kommunes praksis i forhold til aflastning for børn og unge.

På baggrund af Aalborg Kommunes udtalelse fandt Ankestyrelsen ikke anledning til at rejse en tilsynssag.

Ankestyrelsen lagde bl.a. vægt på, at Aalborg Kommune oplyste, at kommunen ikke havde en intern regel om, at et vist antal aflastningsdøgn automatisk betød, at aflastningen skulle iværksættes som en foranstaltning efter servicelovens § 52.

Læs brevet her

Opkrævning af gebyrer efter gebyrloven

Ankestyrelsen blev gjort opmærksom på, at oplysninger på Albertslund Kommunes hjemmeside kunne tyde på, at kommunen handlede i strid med gebyrloven.

På baggrund af Albertslund Kommunes udtalelse fandt Ankestyrelsen ikke anledning til at rejse en tilsynssag.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at Albertslund Kommune oplyste, at kommunens hjemmeside var blevet tilrettet, så hjemlen til at opkræve gebyrer fremgik tydeligt.

Læs brevet her

Tilsyn med ulovlig helårsbeboelse på campingpladser

Ankestyrelsen var på baggrund af en dokumentarserie blevet opmærksom på Svendborg Kommunes tilsyn med kommunens campingpladser.

På baggrund af Svendborg Kommunes udtalelse fandt Ankestyrelsen ikke anledning til at rejse en tilsynssag.

Ankestyrelsens lagde bl.a. vægt på, at Svendborg Kommune havde iværksat en række tiltag i forhold til de personer, der opholdt sig permanent på to af kommunens campingpladser.

Læs brevet her

Kommunes praksis om forebyggende forløb efter serviceloven

Ankestyrelsen var i forbindelse med en undersøgelse af kommunernes implementering af lovændringen vedrørende servicelovens §§ 82 a – 82 c blevet opmærksom på, at Fredericia Kommune muligvis ikke havde implementeret disse bestemmelser i overensstemmelse med formålet med lovbestemmelserne.

Ankestyrelsen vurderede på baggrund af en udtalelse fra kommunen, at kommunens praksis ikke gav anledning til at rejse en tilsynssag.

Ankestyrelsen lagde vægt på kommunens oplysninger om, at den ikke anvender bestemmelserne som grundlag for at udrede borgerens funktionsevne. Vi lagde også vægt på, at kommunen ikke yder støtteforløb efter § 82 b til samme hjælpe- og støttebehov flere gange.

Læs brevet her

Sidst opdateret 25.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring