Gå til indhold

Nyhedsbrev november 2020

I nyhedsbrevet for november kan du læse 11 nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Kommunalret

Henlæggelse af myndighedskompetence efter byggeloven til et kommunalt fællesskab 

Et kommunalt fællesskab bad Ankestyrelsen godkende en vedtægtsændring, som henlagde deltagerkommunernes myndighedskompetence efter byggelovens § 16 c, stk. 6-8, til det kommunale fællesskab. 

Ankestyrelsen vurderede, at vedtægtsbestemmelsen ikke kunne godkendes. 

På baggrund af en udtalelse fra Transport- og Boligministeriet lagde Ankestyrelsen vægt på, at vedtægtsbestemmelsen alene havde karakter af en henvisning til lovens ordlyd, og at en uddybning var en forudsætning for, at de henlagte kompetencer og situationer i praksis klart kunne identificeres.

Læs hele afgørelsen

Kommunes deltagelse i et arealudviklingsselskab

Odense Kommune ønskede at deltage i et arealudviklingsselskab, der skulle byudvikle Vollsmoseområdet. 

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen lovligt kunne deltage i arealudviklingsselskabet med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne. 

Ankestyrelsen gav også samtykke til, at kommunen kunne indskyde en række arealer i arealudviklingsselskabet uden offentligt udbud. 

Læs hele udtalelsen
 

Rammer for borgmesters kørsel mellem hjem og arbejde i tjenestebil

Ankestyrelsen udtalte, at det som udgangspunkt ikke er lovligt, at en kommune stiller en tjenestebil til rådighed for borgmesterens kørsel mellem hjem og arbejde, hvis borgmesteren selv fører bilen. 

Ankestyrelsen udtalte også, at kommunen skal sikre sig, at beslutninger om, hvor kommunens tjenestebiler er parkeret, er taget ud fra saglige hensyn til kommunens forhold. 

Læs hele udtalelsen
 

Anlægsstøtte til et nationalt elitetræningscenter

Københavns Kommune ønskede at yde anlægsstøtte til etablering af Nationalt Elitetræningscenter (NEC) i København. 

På baggrund af en udtalelse fra Kulturministeriet vurderede Ankestyrelsen, at der var hjemmel i eliteidrætsloven til kommunens støtte. 

Ankestyrelsen lagde til grund, at kommunen ville sikre sig, at statsstøttereglerne blev overholdt. 

Læs hele udtalelsen

 

Forvaltningsret 

Afslag på aktindsigt i tilbud som var indhentet efter servicelovens § 112, stk. 3 

Vejle Kommune havde givet afslag på aktindsigt i et tilbud, som kommunen havde indhentet efter servicelovens § 112, stk. 3. Kommunen henviste til, at udlevering af delpriserne kunne skade tilbudsvinderens konkurrenceevne. 

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen ikke kunne afslå at give aktindsigt i delpriserne med den anførte begrundelse. Ankestyrelsen lagde vægt på, at delpriserne var bestemt til at blive gjort tilgængelige for en bredere kreds af borgere og leverandører af tilsvarende produkter. 

Læs hele udtalelsen 


Egenacces i en andens personalesag
 

Norddjurs Kommune havde givet nogle forældre afslag på aktindsigt i en skoleleders personalesag. Forældrene havde tidligere klaget over skolelederen. 

Ankestyrelsen vurderede, at forældrene ikke var parter i sagen. Anmodningen om aktindsigt skulle derfor afgøres efter offentlighedsloven. 

Ankestyrelsen vurderede desuden, at retten til egenacces efter offentlighedslovens § 8 også gælder i andres personalesager. Kommunen skulle derfor tage stilling til, om forældrene kunne få egenacces i sagen. 

Læs hele udtalelsen


Aktindsigt i allerede udleverede dokumenter
 

Region Midtjylland havde givet afslag på at udlevere nogle dokumenter elektronisk, fordi dokumenterne allerede var udleveret i papirform. 

Ankestyrelsen vurderede, at der ikke kunne gives afslag på aktindsigt med den begrundelse, at dokumenterne allerede var udleveret. 

Læs hele udtalelsen


Aktindsigt i bekymringsskrivelser fra personalet på et sygehus
 

Region Sjælland havde givet afslag på aktindsigt i bekymringsskrivelser mv. fra personalet til ledelsen på et sygehus. Regionen havde henvist til, at der var tale om interne dokumenter. 

Ankestyrelsen vurderede, at de interne dokumenter indeholdt en række oplysninger, som var ekstraheringspligtige efter § 28, stk. 1, 1. pkt., i offentlighedsloven.

Læs hele udtalelsen


Aktindsigt i en trivselsundersøgelse
 

Aabenraa Kommune havde givet afslag på aktindsigt i en trivselsundersøgelse, der også indeholdt oplysninger om en leder. Kommunen havde henvist til offentlighedslovens § 21, stk. 2, og § 33, nr. 5. 

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen ikke kunne undtage trivselsundersøgelsen fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 21, stk. 2, om enkeltpersoners ansættelsesforhold. Ankestyrelsen henviste til, at der ikke var oplysninger om, at dokumentet alene indgik i en sag om en enkeltpersons ansættelsesforhold. 

Ankestyrelsen vurderede også, at kommunen ikke med den anførte begrundelse var berettiget til at undtage dokumentet fra aktindsigt efter opsamlingsbestemmelsen i offentlighedslovens § 33, nr. 5. Ankestyrelsen henviste til, at kommunen ikke havde vurderet, om kommunens eller de ansattes interesser ville lide skade, hvis dokumentet blev udleveret. 

Læs hele udtalelsen
 

Aktindsigt i aftale og tilbudsmateriale 

Hjørring Kommune havde givet afslag på aktindsigt i oplysninger om navne, e-mailadresser, telefonnumre og fotos.

Hjørring Kommune havde også givet afslag på aktindsigt i oplysninger om bl.a. fremgangsmåder, løsningsbeskrivelser og tidsplaner. 

Ankestyrelsen vurderede, at oplysninger om navne, e-mailadresser, telefonnumre og fotos ikke kunne undtages fra aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens § 30, nr. 1. 

Ankestyrelsen vurderede også, at Hjørring Kommune ikke var berettiget til at undtage visse oplysninger om bl.a. fremgangsmåder, løsningsbeskrivelser og tidsplaner fra aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens § 30, nr. 2, fordi kommunen ikke havde konkretiseret, hvilke væsentlige økonomiske skadesvirkninger der ville kunne indtræde, hvis der blev givet aktindsigt i de undtagne oplysninger. 

Læs hele udtalelsen

 

Sektorlovgivningen

Familievejlederordning efter serviceloven 

Ankestyrelsen blev i forbindelse med en spørgeskemaundersøgelse opmærksom på, at Egedal Kommune ikke havde etableret en familievejlederordning efter servicelovens § 11, stk. 8. Vi bad derfor kommunen om en udtalelse. 

Egedal Kommune oplyste, at kommunen nu havde etableret en familievejlederordning. 

Ankestyrelsen rejste derfor ikke en tilsynssag. 

Læs hele udtalelsen

Sidst opdateret 21.09.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring