Gå til indhold

Nyhedsbrev marts 2020

Kommunalret 

Overdragelse af fordring til fond

Morsø Kommune havde givet et aktieselskab et rente- og afdragsfrit lån. Kommunen ønskede at overdrage sin fordring på selskabet til en fond.

Ankestyrelsen vurderede, at overdragelsen var lovlig i det omfang, fonden alene varetog lovlige kommunale formål. Det var en forudsætning for lovligheden, at det fremgik af fondens vedtægter, at formålsbestemmelserne ikke kunne ændres uden Morsø Kommunes godkendelse.

Læs hele udtalelsen

En kommunes mulighed for at købe carbon-offset

Hørsholm Kommune ønskede at indgå en partnerskabsaftale med en privat virksomhed om at gøre kommunen som virksomhed CO2-neutral.

Partnerskabsaftalen ville blandt andet indebære, at kommunen forpligtede sig til at købe carbon-offset.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunens køb af carbon-offset ville være i strid med lokalitetsprincippet.

Læs hele udtalelsen

Kommunal støtte til en forening, der laver lokalradio 

Ballerup Kommune ønskede at støtte en forening, der både varetager lovlige kommunale formål og udøver erhvervsvirksomhed. 

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen lovligt kunne yde støtte til foreningen i form af et driftstilskud. Det var en forudsætning, at støtten blev øremærket til lovlige kommunale formål. 

Ankestyrelsen vurderede desuden, at kommunen ikke kunne stille lokaler vederlagsfrit til rådighed for foreningen. 

Læs hele udtalelsen

Gratis buskørsel på udvalgte lokalruter 

Holstebro Kommune havde besluttet at indføre gratis buskørsel på udvalgte lokalruter. Midttrafik bad Ankestyrelsen vurdere, om det var lovligt efter kommunalfuldmagtsreglerne. 

Ankestyrelsen vurderede, at kommunens beslutning var lovlig. 

Læs hele udtalelsen

Ingen tilbagekaldelse af afgørelse om fast vederlag til menige medlemmer 

Ankestyrelsen havde varslet en tilbagekaldelse af Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse om, at de menige medlemmer af bestyrelsen for CTR I/S kunne få faste vederlag. 

På baggrund af nye oplysninger fra CTR I/S besluttede Ankestyrelsen, at afgørelsen ikke skulle tilbagekaldes. 

CTR I/S kunne derfor fortsat vederlægge de menige medlemmer af bestyrelsen med 25.000 kr. årligt. 

Læs hele afgørelsen 

Forvaltningsret 

Oplysninger var tilstrækkeligt anonymiseret og kunne derfor ikke undtages fra aktindsigt 

Region Syddanmark havde givet afslag på aktindsigt i nogle oplysninger om et konkret hændelsesforløb. Regionen henviste til, at det var oplysninger om en enkeltpersons rent private forhold, og at oplysningerne ikke var tilstrækkeligt anonymiserede. 

Ankestyrelsen vurderede, at de to personer, der ville kunne identificere personen, allerede kendte til oplysningerne om personens rent private forhold. Oplysningerne kunne derfor ikke undtages med henvisning til utilstrækkelig anonymisering. 

Læs hele udtalelsen 

Ressourceforbrug på flere anmodninger om aktindsigt kunne ikke samles 

Vejle Kommune havde givet en borger afslag på aktindsigt. Kommunen skulle samlet bruge mere end 25 timer ved behandlingen af denne anmodning og tidligere anmodninger om aktindsigt fra borgeren. 

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen ikke kunne afslå at behandle anmodningen med den begrundelse. 

Læs hele udtalelsen  

Sektorlovgivning 

Sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, på beskæftigelsesområdet 

Høje-Taastrup Kommune bad Ankestyrelsen vurdere, om retssikkerhedslovens bestemmelser om offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister også gælder på beskæftigelsesområdet. 

Ankestyrelsen vurderede, at der skal fastsættes sagsbehandlingsfrister for behandlingen af ansøgninger inden for de lovområder, der er nævnt i § 1, stk. 1, i bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område. 

Ankestyrelsen vurderede også, at den tid, kommunen bruger på sagsoplysning, skal indgå i beregningen af sagsbehandlingstiden. 

Læs hele udtalelsen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring