Gå til indhold

Nyhedsbrev februar 2020

Kommunalret 

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til regionsrådsmedlemmer

Region Nordjylland ønskede at skærpe kontrollen med udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til medlemmerne af regionsrådet. Regionen bad Ankestyrelsen vurdere lovligheden af nogle retningslinjer, som regionen ville indføre.

Ankestyrelsen udtalte, at Region Nordjylland ikke kunne indføre et generelt krav om, at oplysninger skulle dokumenteres via skattemappen.

Region Nordjylland kunne heller ikke fastsætte en regel om, at selvstændige erhvervsdrivende regionsrådsmedlemmer højst kunne få udbetalt et beløb, der svarede til halvdelen af omsætningen i den pågældendes virksomhed.

Region Nordjylland kunne desuden ikke fastsætte en omsætningsgrænse, der udelukkede erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med hobbyvirksomhed.

Læs hele udtalelsen

Kommunes bortforpagtning af teater 

Skive Kommune havde bortforpagtet Skive Theater til en fond, som kommunen var medstifter af. 

Ankestyrelsen vurderede, at kravet om bortforpagtning af Skive Theaters accessoriske opgaver var opfyldt. 

Ankestyrelsen overvejede, om kommunens indskud af grundkapital i fonden udelukkende blev anvendt til lovlige formål. Kommunen oplyste, at fonden ønskede at få forpagtningen af teatret til at foregå i et særskilt selskab, og at anmodningen om dette var under behandling. Ankestyrelsen bad Skive Kommune om at orientere os om resultatet. 

Læs hele udtalelsen 

Kommunal støtte til turistforening 

Ringkøbing-Skjern Kommune havde i en årrække stillet et areal gratis til rådighed for en turistforening. Foreningen udlejede en del af arealet til et anpartsselskab. 

Kommunen bad Ankestyrelsen vurdere, om støtten til turistforeningen var lovlig. Kommunen bad også Ankestyrelsen vurdere, om kommunens plan for tilsyn med foreningens brug af støtten var tilstrækkelig. 

Ankestyrelsen udtalte, at kommunen lovligt kunne støtte foreningens turistmæssige formål. Kommunen måtte dog ikke støtte foreningens varetagelse af opgaver, som ikke var lovlige kommunale opgaver. Ankestyrelsen vurderede, at kommunens plan ville betyde, at den levede op til sin pligt til at føre kontrol med foreningens brug af den kommunale støtte. 

Læs hele udtalelsen  

Kommunal støtte til musikfestival

Ankestyrelsen var enig med Aalborg Kommune i, at en aftale om et tilskud til en musikfestival på 600.000 kr. om året i 2020-2022 lå inden for rammerne af, hvad kommunalfuldmagtsreglerne giver mulighed for. 

Læs hele udtalelsen 

Rimelig indflydelse i kommunalt fællesskab 

Ankestyrelsen kunne ikke godkende en bestemmelse i samarbejdsaftalen for Trekantsområdets Varmetransmissionsselskab I/S (TVIS) om, at formandens stemme var afgørende i tilfælde af stemmelighed. 

Ankestyrelsen lagde vægt på, at bestemmelsen ville fravige forudsætningen om, at de enkelte deltagerkommuner skulle have rimelig indflydelse. 

Læs hele udtalelsen 

Forvaltningsret 

Aktindsigt i offentliggjorte oplysninger 

Frederiksberg Kommune havde givet afslag på aktindsigt i relevante faktiske oplysninger med henvisning til, at oplysningerne var offentligt tilgængelige. 

Ankestyrelsen vurderede, at kommunens henvisning til den offentlige tilgængelighed ikke var så præcis, at anmoderen om aktindsigt kunne konstatere, hvilke konkrete oplysninger kommunen havde undladt at ekstrahere (give aktindsigt i). 

Læs hele udtalelsen  

Oplysninger om navne, e-mailadresser, stillingsbetegnelser og tilknytning til børneinstitution kunne ikke undtages fra aktindsigt

Køge Kommune havde givet afslag på aktindsigt i nogle forældres navne, e-mailadresser, stillingsbetegnelser og tilknytning til en børneinstitution. 

Ankestyrelsen vurderede, at oplysningerne ikke var oplysninger om private forhold, der kunne undtages efter offentlighedslovens § 30, nr. 1. 

Læs hele udtalelsen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring