Gå til indhold

Nyhedsbrev maj 2018

Læs tilsynets udtalelser i nyhedsbrevet.

Kommunalret

Udlån og udlejning af lokaler på rådhuset

Københavns Kommunes retningslinjer for udleje af lokaler følger lovgivningen.

Det var dog ikke lovligt, at Københavns Kommune fraveg retningslinjerne ved at låne Rådhussalen og Festsalen ud til fire medlemmer af Borgerrepræsentationen uden betaling.

Læs hele udtalelsen

Afslutningsfest for det afgående byråd

Odense Kommune kunne lovligt holde en afslutningsfest for det afgående byråd. Byrådets medlemmer, kommunens embedsmænd og ledsagere deltog.

Odense Kommune har selv vurderet, at afslutningsfesten samlet set var for dyr. Kommunen har oplyst, at den vil sørge for, at lignende arrangementer i fremtiden er billigere.

Læs hele udtalelsen

Konstituering i henhold til styrelsesvedtægt, der ikke var endeligt vedtaget

Det nyvalgte byråd i Gladsaxe Kommune kunne ikke konstituere sig efter en styrelsesvedtægt, der ikke var endeligt vedtaget.

Ankestyrelsen gør ikke mere i sagen, fordi styrelsesvedtægten blev vedtaget efter konstitueringen.

Læs notatet om sagen

Udgifter til drift, vedligeholdelse og renovering af indkøbscenter

Thisted Kommune støtter private erhvervsdrivende i et indkøbscenter i strid med lovgivningen. Kommunen ejer dele af indkøbscenteret og betaler for drift, renovering og vedligeholdelse.

Læs hele udtalelsen

Forvaltningsret

Regionsrådsformænds habilitet i tre udbudssager

Ankestyrelsen har udtalt sig om tre regionsrådsformænds habilitet i forbindelse med PKA-konsortiers deltagelse i sygehusbyggerier.

Ankestyrelsens udtalelse handler om regionernes generelle anvendelse af reglerne om selskabsinhabilitet.  

Læs hele udtalelsen

Aktindsigt i økonomiske beregninger

Århus Kommune skulle have behandlet en anmodning om aktindsigt efter miljøoplysningsloven i stedet for offentlighedsloven. Sagen handlede om aktindsigt i nogle økonomiske beregninger om affaldscontainere.

Læs hele udtalelsen

Aktindsigt i mailadresser og telefonnumre

Lolland Kommune kunne ikke afslå aktindsigt i mailadresser eller telefonnumre på kandidater til Ældrerådsvalget med henvisning til, at det var oplysninger om enkeltpersoners private forhold.

Kommunen havde også begrundet afslaget med, at kandidaterne ikke havde givet samtykke til, at deres private mailadresser og mobilnumre blev oplyst.

Læs hele udtalelsen

Aktindsigt i lydfil fra 112-opkald

Region Hovedstaden kunne ikke afslå aktindsigt i en lydfil fra et opkald til 112 med den begrundelse, at regionen ikke udleverer lydfiler.

Læs hele udtalelsen

Aktindsigt i oplysninger om psykiater

Region Syddanmark kunne ikke afslå aktindsigt i oplysninger om en psykiater med henvisning til, at interne dokumenter ikke indeholdt oplysninger om en sags faktiske grundlag.

Læs hele udtalelsen

Aktindsigt i advokatrapport

Region Syddanmarks afslag på at give aktindsigt i oplysninger i en advokatrapport var i strid  med offentlighedsloven.

Efter Ankestyrelsens opfattelse var det ikke godt nok, at regionen henviste til, at oplysningerne findes i andre dokumenter. Regionen skulle have præciseret, hvor oplysningerne er i dokumenterne.

Læs hele udtalelsen

Beregning af tidsforbrug til behandling af aktindsigtsanmodninger

Ballerup Kommune kunne ikke lægge vægt på ressourceforbruget ved tidligere anmodninger om aktindsigt.

Kommunen gav afslag på aktindsigt med den begrundelse, at det ville være for ressourcekrævende. Kommunen henviste til, at den tidligere havde brugt mere end 35 timer på at behandle anmodninger fra borgeren om aktindsigt.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen ikke kunne inddrage de timer, den tidligere havde brugt på at give borgeren aktindsigt. Ankestyrelsen lagde vægt på, at anmodningerne ikke var én samlet anmodning om aktindsigt.

Læs hele udtalelsen

Centerchef og afdelingsleder omfattet af chefbegrebet 

En centerchef og en afdelingsleder i en kommune var omfattet af chefbegrebet i offentlighedsloven.

Deres ledelsesbeføjelser, lønforhold og stilling i det administrative hierarki indgik i vurderingen. Ankestyrelsen beder derfor kommunen behandle en anmodning om aktindsigt igen. 

Læs hele udtalelsen

Sektorlovgivning

Ansøgningsfrist for lån til beboerindskud

Efter en henvendelse fra Ankestyrelsen har Aarhus Kommune ændret sin ansøgningsfrist for lån til beboerindskud. Kommunen vil fremover skrive på sin hjemmeside, at en ansøgning om beboerindskudslån skal indgives i tilknytning til indflytningstidspunktet.

Ankestyrelsen gør derfor ikke mere i sagen.

Læs hele udtalelsen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring