Gå til indhold

Styrk forældreansvaret! Pjece om forældrepålæg

Regler fra 2011 giver kommunerne mulighed for at træffe afgørelse om forældre- og ungepålæg.

Forældre- og ungepålæg stiller krav til både forældre og børn

Reglerne om pålæg skal bidrage til, at forældrene i højere grad påtager sig ansvar for deres børn og giver dem den nød­vendige støtte.

Reglerne skal også gøre det klart for barnet eller den unge, at kommunen stiller krav til dem.

Nye muligheder til kommunerne

De nye regler for forældre- og ungepålæg giver kommunerne mulighed for gennem en mere insisterende indsats at håndtere forældre og unge, som ikke umiddelbart kan nås gennem de eksisterende tilbud - og som ikke ønsker at samarbejde om løsningen af deres problemer.

Reglerne er et led i en forstærket indsats for at forebygge og bryde negative adfærdsmønstre hos børn og unge. Formålet er at tydeliggøre for­ældrenes ansvar i forbindelse med udsatte børns adfærd og udvikling.

Kommunerne kan bruge pålægget, hvis barnets udvikling er i fare

Kommunerne skal træffe afgørelse om forældrepå­læg, hvis forældremyndighedsindehaveren ikke lever op til sit forældreansvar, og dette medfører, at barnets eller den unges udvikling er i fare.

Kommunen er også forpligtet til i nærmere angivne situationer at pålægge unge i alderen 12-17 år at tage imod et relevant tilbud eller at udføre konkrete handlepligter.

Pjece giver overblik over de nye regler

Ankestyrelsen og Servicestyrelsen har udarbejdet en pjece for at give kommunerne et overblik over de nye regler om forældre- og ungepålæg.

I pjecen "Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg kan du læse om betingelserne for, at en kommune kan træffe afgørelse om et forældre- eller ungepålæg, og hvilke pligter og opgaver forældrene og de unge kan blive pålagt.

Du kan også læse om, hvilke konsekvenser det har at et pålæg ikke efterleves. 

Lovgrundlaget

Se "Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier" - vejled­ning nr. 3 til serviceloven fra 2011 for en uddybende gennemgang af de nye regler.

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring