Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 7 oktober 2012

Kan man få en arbejdsskade under DHL-stafetten?

En ny dom har vurderet en skade, der indtraf under DHL-stafetten, som en arbejdsskade. Dommen ændrer dog ikke ved Ankestyrelsens hidtidige praksis. 

Ledighedsydelse og erstatning for tab af erhvervsevne

En person, der er visiteret til fleksjob, har ret til midlertidig erstatning for sin arbejdsskade, hvis personen efter ophør af fleksjob kommer på ledighedsydelse. Det har Ankestyrelsen slået fast i to Principafgørelser. I afgørelserne har Ankestyrelsen taget stilling til beregning af erstatning for tab af erhvervsevne. 

Forældrebetaling når et barn bliver anbragt

Forældre skal som udgangspunkt betale, hvis deres børn bliver anbragt uden for hjemmet. Men der er flere "fritagelsesgrunde". Ankestyrelsen har behandlet en række sager om den fritagelsesgrund, der kaldes "udpræget behandlingsmæssigt sigte". 

Midlertidig arbejdsskadeerstatning

De fleste ved nok, at man kan få erstatning for et varigt tab af erhvervsevne efter en arbejdsskade. Det er værd at være opmærksom på, at der også er mulighed for at få en midlertidig erstatning, selv om den tilskadekomnes fremtidige arbejdsevne ikke er endeligt afklaret. 

Kommunen har stadig ansvar, selvom Ankestyrelsen behandler en sag af egen drift

Ankestyrelsen har i de senere år modtaget et stigende antal underretninger om bekymring for børn og unge, og vi behandler et stigende antal sager af egen drift. Ikke alle kommuner er helt klar over, hvad deres rolle og forpligtelser er under en egen drift sag, men kommunen har fortsat et ansvar. 

Psykiske arbejdsskader i centrum

Psykiske arbejdsskader er et højaktuelt emne. Derfor havde Ankestyrelsens første temamøde om arbejdsskader fokus på netop det emne. Temadagen blev holdt den 28. september 2012. 

Kort Nyt fra Ankestyrelsen

Juridisk hotline - nu med ugens spørgsmål. Børnesagkyndige på børnemøder i Ankestyrelsen. Flere tvangsanbringelser af børn og unge. Nye pjecer til forældre og børn og børnesamtaler. Tendenser for førtidspensioner 2012. 

Nye Principafgørelser

Ankestyrelsen har i oktober udsendt Principafgørelser om blandt andet:

  • Det sociale nævns kompetence 
  • Forlængelse af sygedagpengene 
  • Kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance (BPA)
  • Betaling for et barns anbringelse uden for hjemmet

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring