Gå til indhold

Årsrapport 2012

Ankestyrelsen

Årets økonomiske resultat

Ankestyrelsen havde et overskud på 2,5 mio. kr. i 2012, hvilket er en mindre stigning i forhold til året før, hvor overskuddet var 1,3 mio. kr.

Det positive resultat skyldes, at der blev oprettet 1.175 flere arbejdsskadesager end året før, hvilket førte til en stigning i indtægten.

Endvidere er personaleomkostningerne faldet med godt 12 mio. kr. i forhold til sidste år, idet antallet af medarbejdere blev reduceret med 40 i begyndelsen af 2012 som følge af den faldende bevilling frem mod 2016 (Effektiv Administration i staten) og et faldende antal oprettede arbejdsskadesager i forhold til 2010.

Årets faglige resultat

I 2012 blev der afsluttet 21.632 sager, hvilket er 5.400 sager mindre end året før. Nedgangen i antallet af afsluttede sager er en konsekvens af et fald i sagstilgangen, primært på arbejdsskadeområdet.

Stamkonto-området (alm. virksomhed) afsluttede stort set samme antal sager i 2012 som i 2011. I 2012 blev der afsluttet 8.279 ankesager på Velfærdsområdet mod 8.364 sager året før.

Der blev afsluttet 262 klagesager på de 2 nye tilførte områder henholdsvis 94 sager i Klagenævnet for Specialundervisning og 168 sager fra Udbetaling Danmark. Ligebehandlingsnævnet mødebehandlede 254 sager i 2012.

I 2012 var der ligesom de foregående år en stigning i antallet af afsluttede sager på børneområdet. Det gælder både børnesager og underretningssager. Der blev i 2012 afsluttet 728 børnesager mod 647 i 2011 svarende til en stigning på 12½ pct. Endvidere blev der afsluttet 618 underretningssager i 2012, mens der blev afsluttet 487 underretningssager i 2011 svarende til en stigning på 27 pct. på et år.

Det største sagsområde på stamkontoområdet er sagsbehandlingen af principielle klagesager, hvor der i 2012 blev afsluttet 3.646 sager.

Familieret

Årets økonomiske resultat - Familieret

Familiestyrelsen havde et overskud på 0,6 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til 2011 hvor der var et underskud på 1,1 mio. kr., hvilket er tilfredsstillende.

Det forbedrede resultat skyldes primært reducerede omkostninger, herunder lavere udgifter til husleje mv. i forbindelse med fusionen med Ankestyrelsen.

Årets faglige resultat - Familieret

En af Familiestyrelsens hovedopgaver var klagesagsbehandling af forældremyndigheds- og samværssager samt bidragssager. Antallet af indkomne klagesager på de to områder var i 2012 2.959 sager, mens tallet i 2011 var 3.254.

I efteråret 2012 gennemførtes en sagstyngdeanalyse af de konkrete sager og en kortlægning af de generelle opgaver i Familieretsafdelingen. I følge analysen (oktober 2012) blev 47 pct. af tiden på de faglige områder anvendt på den form for sagsbehandling, som har til formål at udrede eller fastslå retsstillingen for en konkret borger, en organisation eller et trossamfund (konkret sagsbehandling). Beregningen er renset for tidsforbrug til konkrete hjælpefunktioner, dvs. navnlig journalisering samt fravær og ferie. 53 pct. af tiden blev anvendt på afdelingens generelle opgaveløsning.

Familiestyrelsen udbyggede i 2009 det eksisterende kursussekretariat, idet styrelsen - ud over de adoptionsforberedende kurser - også udbød andre kursustilbud inden for styrelsens sagsområder. Udgifterne til kurserne udgjorde i 2012 i alt 532.000 kr. (inkl. lønudgifter), mens indtægterne var på 504.000 kr. På den baggrund fastsættes prisen på et dagskursus i 2013 100 kr. højere pr. deltager end i 2012.

I alt deltog 219 personer i Familiestyrelsens faglige kurser i 2012. I 2012 blev der udbudt 22 kurser. Herudover blev der afholdt 15 kurser vedrørende Post Adoption Services (PAS)ordningen (finansieret via satspuljemidler).

Der blev i 2012 afholdt 24 adoptionsforberedende kursusforløb med et samlet deltagerantal på 505.


Hent publikationen

Årsrapport Familieret 2012 

Sidst opdateret 24.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring