Gå til indhold

Årsrapport 2011

Ankestyrelsen

Årets økonomiske resultat

Ankestyrelsen havde et overskud på 1,3 mio. kr. i 2011. Der er dog ligeledes foretaget en reservering på 7,4 mio. kr. til opgaver, som styrelsen fik bevilling for i 2011, men som først vil blive løst i 2012. Det drejer sig om verserende sager på stamkonto-området - den almindelige virksomhed (verserende arbejdsmiljøsager, forsikringssager og antagne p-sager). De samlede ordinære indtægter blev i 2011 på 222,5 mio. kr., hvoraf 97,1 mio. kr. stammer fra bevillingen og 125,4 mio. kr. fra eksterne indtægter (primært indtægter fra behandling af arbejdsskadesager). I forhold til den indtægtsdækkede virksomhed er der overført 3,6 mio. kr. fra balancen til behandling af verserende arbejdsskadesager.

De ordinære driftsomkostninger blev på 220,5 mio. kr., mens andre driftsomkostninger udgjorde 1,7 mio. kr. (betaling til Statens Administration og Fælles indkøbsadministration i departementet). Styrelsen havde i 2011 andre driftsindtægter (indtægt fra analyser og undersøgelser mv.) på 1,2 mio. kr. og finansielle omkostninger på 0,2 mio. kr. Resultatet blev således et overskud på 1,3 mio. kr.

Årets faglige resultat

For fjerde år i træk har Ankestyrelsen haft succes med at afslutte et stigende antal sager. I 2011 afsluttede styrelsen det højeste antal sager nogensinde. Der blev afsluttet 26.993 sager i 2011, hvilket var ca. 1.624 flere sager end året før svarende til en stigning på 6 pct. For blot 3 år siden var niveauet under 20.000 afsluttede sager om året.

Der blev afsluttet ca. 18.600 arbejdsskadesager i 2011, hvilket er det hidtil højeste niveau. De senere års kapacitetsudvidelse i Arbejdsskadeafdelingen og de seneste effektiviseringer har løftet produktionen markant. Også Stamkonto-området afsluttede flere sager i 2011 end de forgangne år. Det blev til i alt 8.364 afsluttede ankesager mod 6.852 sager året før svarende til en stigning på 22 pct. Der blev især i forhold til sidste år afsluttet flere principielle ankesager, flere sager vedr. Kriminalitetspakken samt flere sager vedr. arbejdsløshedsforsikring.

Den samlede tilgang af ankesager på Stamkonto-området - den almindelige virksomhed var højere i 2011 end året før. Der blev således oprettet ca. 8.000 sager i 2011 mod knap 7.000 sager året før. Især antallet af anmodninger om principiel behandling steg i forhold til året før - i alt 448 flere sager samt underretning i børnesager, i alt 302 flere sager.

Antallet af oprettede arbejdsskadesager blev væsentligt lavere i 2011 end i 2010, hvor særlige forhold bevirkede, at antallet af oprettede sager var højt (bl.a. som følge af mange genoptagelser af ankesager efter en Højesteretsdom). I 2011 blev der oprettet knap 14.000 arbejdsskadesager mod ca. 18.000 i 2010. Der var således tale om en nedgang på ca. 4.000 sager svarende til mere end 20 pct. Den markante nedgang i antallet af oprettede arbejdsskadesager har medført, at styrelsen har måttet tilpasse kapaciteten. Der blev nedlagt et arbejdsskadekontor i efteråret 2011 og yderligere et kontor i starten af 2012.

I 2011 blev der afsluttet langt flere arbejdsskadesager, end der blev oprettet. Derfor er antallet af verserende sager faldet fra 8.623 ultimo 2010 til 3.792 ultimo 2011. Det er således lykkedes at komme i bund med pukkelen af verserende sager, der var ved udgangen af 2009. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for arbejdsskadesager er steget marginalt fra 5,95 i 2010 til 6,2 måneder i 2011, idet styrelsen har afsluttet mange af de ældre sager i 2011.


Hent publikationen

Sidst opdateret 24.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring