Gå til indhold

Årsrapport 2009

Stigning på næsten ti procent i antallet af klager til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning i 2009

I 2009 har klagenævnet modtaget 616 klagesager om specialundervisning, hvilket er en stigning på 9,8 % i forhold til 2008.

Formanden for klagenævnet, landsdommer Lis Sejr, siger

"Stigningen af klagesager i forhold til 2008 skyldes hovedsagelig, at vi har fået flere klagesager vedrørende ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov. Vi ser det som en naturlig følge af, at den relativt nye uddannelse nu er implementeret af kommunerne".

Nævnet har afsluttet 689 klagesager i 2009. Men selv om det er lykkedes at komme af med en stor pukkel af sager fra 2008, vil der dog gå det meste af 2010, før sagsbehandlingstiden kommer ned mod de ønskede 3- 4 måneder. De mange sager skyldes, at antallet af klager i 2008 steg med 46 procent.

"Vi har fået tilført ekstra ressourcer til sekretariatet som følge af stigningen af klagesager, og vi arbejder målrettet for at få sagsbehandlingstiden ned", siger Lis Sejr.

I 2007 omgjorde klagenævnet 67 % af kommunernes afgørelser om specialundervisning i sager vedrørende elever i folkeskolen. I 2008 faldt omgørelsesprocenten til 42 %. I 2009 er den steget til 55 %. Til gengæld er antallet af formelle fejl, som klagenævnet påtaler, faldet.

"Vi kan ikke pege på bestemte årsager til, at klagenævnets omgørelsesprocent er steget fra 2008 til 2009. Vi har i øvrigt ikke præcise tal for, hvor mange afgørelser, der træffes af kommunerne om vidtgående specialundervisning til børn i folkeskolen, hvilket betyder, at vi ikke ved, hvor høj klageprocenten i realiteten er på dette område.," siger Lis Sejr.

Fakta om klager i 2009
Klagenævnet har i 2009 modtaget i alt 616 klagesager om specialundervisning, hvor langt størstedelen vedrører sager, hvor eleven går i folkeskole. Den hyppigste klageårsag er klager over afslag på tildeling af støtte til eleven i undervisningen i mindst 12 timer om ugen.

Nævnet har modtaget 80 klager over kommunens afgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Den hyppigste klageårsag her drejer sig om, at den unge ikke er tilfreds med kommunens tilbud til en ungdomsuddannelse.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på alle afsluttede sager i 2009 er næsten 6 måneder. Sagsbehandlingstiden for klagesager, som er modtaget og afsluttet i 2009 er på 4,5 måneder.

Fakta om klagenævnet
Klagenævnet for vidtgående specialundervisning er en uafhængig klagemyndighed, der træffer afgørelse i klager over kommuners tilbud om specialundervisning til elever i folkeskolen, der har behov for undervisning i specialskoler/ -klasser eller omfattende støtte i almindelige klasser. Klagenævnet behandler også klager over ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, klager over retlige spørgsmål vedrørende specialundervisning for voksne og klager over specialpædagogisk bistand ved et regionalt tilbud til førskolebørn.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til chefkonsulent Cathrine Due Billing, tlf.nr. 33 92 62 10/mobil nr. 41 32 47 11 eller mailadresse cathrine.due.billing@skolestyrelsen.dk eller kontorchef Pemille Halberg Salamonsen tlf.nr. 33 92 61 94 eller mailadresse
pemille.halberg.salamonsen@skolestyrelsen.dk.


Hent publikationen

Sidst opdateret 26.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring