Gå til indhold

Årsberetning for Adoptionsnævnet 2020

Det helt store fokus for nævnet har igen i 2020 været det meget lave antal ansøgere på listen til national adoption. Antallet af børn til bortadoption har til gengæld nået nye højder, og nævnet matchede 40 børn til adoptivfamilier i 2020, det højeste antal børn i mange år.
Årsberetning for Adoptionsnævnet 2020

Grundet det meget høje antal børn til bortadoption har nævnet fulgt antallet af ansøgere på listen
meget tæt. Nævnet har været i tæt dialog med fagministeriet
og relevante adoptionsmyndigheder for at øge opmærksomheden på området og undgå at stå i en situation, hvor der ikke er adoptanter til børn, der er frigivet til adoption. Opgaven med at øge fokus på adoption som en god måde at familiedanne på vil også være i fokus for nævnet i årene, der kommer.

I 2020 har Adoptionsnævnet som led i nævnets tilsynsforpligtelse med Adoptionssamrådet gennemgået samrådets afgørelser i konkrete matchningssager i perioden 1. januar 2017 til 15. august 2019.

Formålet med tilsynet var blandt andet at
undersøge samrådets sagsbehandling i sagerne.
Nævnet har igen i 2020 ført tilsyn med de internationale
matchningssager. Gennemgangen har et fortsat fokus på den
generelle godkendelsesramme og barnets helbredsmæssige
forhold.

Adoptionsnævnet har i 2020 afholdt møde med VISO, udvalgte kommuner, DAK (de adoptionsforberedende kurser) og Familieretshuset om hjemtagelse og udslusning af børn til national adoption. Formålet med mødet var at erfaringsudveksle og få de forskellige synspunkter i spil.
Nævnet tager alle de relevante input med i arbejdet om en ny henstilling på området.

Grundet corona-pandemien har nævnet været nødsaget til at
udskyde det landsmøde, som var planlagt til at finde sted i
2020.

Nævnets arbejde er under forandring, idet der bliver færre klagesager. Nævnets rolle som klageinstans har derfor fyldt mindre i 2020. Nævnets rolle som myndighed for de nationale adoptioner, hvor matchningskompetencen er central, fylder tilsvarende mere.


Hent publikationen

Download handicaptilgængelig version

Sidst opdateret 01.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring