Gå til indhold

Artikel: Kommuners og regioners salg af fast ejendom

Når kommuner og regioner skal sælge fast ejendom, skal det ske ved offentlig udbud. Men Ankestyrelsen kan give samtykke til, at en ejendom sælges uden offentligt udbud. I artiklen gennemgår vi reglerne og fortæller kommunerne og regionerne, hvordan de skal søge samtykke.

Af fuldmægtig Christian Bernhard

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4, 2018. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter september 2018.

Hovedreglen er, at kommuners faste ejendomme skal udbydes til salg. Det står i kommunestyrelseslovens § 68, stk. 1.

Kravet blev indført i 1991 for at sikre, at offentligheden får det at vide, når kommunale og regionale (herefter kaldet kommunale) ejendomme er udbudt til salg, og at alle får mulighed for at købe ejendommen. Udbud sikrer også, at kommunen får det bedste købstilbud. Kommunen vælger selv, i hvilket medie udbuddet skal annonceres; det kan for eksempel være kommunens egen hjemmeside.

Nogle ejendomme skal ikke udbydes

Der er otte tilfælde, hvor kommunen kan sælge fast ejendom uden offentligt udbud. Det står i udbudsbekendtgørelsens § 2, stk. 2.

Ankestyrelsen skal ikke godkende salget, men vi kan vejlede kommunen; typisk under en uformel telefonsamtale.

Nogle salg kan undtages med Ankestyrelsens samtykke

I nogle situationer kan Ankestyrelsen give samtykke til salg uden offentligt udbud. Det står i udbudsbekendtgørelsens § 2, stk. 3, som handler om mageskifter, hvor to parter bytter fast ejendom, og om særlige forhold.

Undtagelsen fra kravet om offentligt udbud gælder kun i helt særlige tilfælde, hvor et krav om offentligt udbud kan lægge hindringer i vejen for salget og ikke kan føre til et højere købstilbud.

Der er ikke et entydigt svar på, hvornår Ankestyrelsen kan give samtykke. Vi bruger vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. De særlige betingelser, som er beskrevet i vejledningen, sætter grænserne for Ankestyrelsens skøn, og kommunerne har altså et vist spillerum til at argumentere for, at et salg kan ske uden offentligt udbud.

Ankestyrelsens behandling af udbudssager

Vores gennemsnitlige sagsbehandlingstid er cirka to måneder. Hvis vi afslår at give samtykke, kan kommunen klage til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

For at sikre at vi får alle de nødvendige oplysninger om ejendommen og sagen, beder vi kommunerne om at bruge et særligt skema. Det gør også, at vi kan behandle sagen hurtigere.

Skema og vejledning

Ankestyrelsen rejser nogle gange tilsynssager om kommuners salg af fast ejendom – oftest efter medieomtale eller henvendelser fra borgere. Sagerne handler typisk om, at kommunen måske har solgt under markedsprisen, eller om at kommunen har set bort fra vilkår, som var fastsat i udbudsmaterialet. Vi beslutter selv, om der er anledning til at rejse en tilsynssag.

Som eksempel kan nævnes en tilsynssag fra 2017, hvor Ankestyrelsen udtalte, at en kommune ikke overholdt udbudsreglerne, da den solgte en ejendom. Kommunen havde ændret udbudsvilkårene væsentligt og havde ikke udfoldet sædvanlige og rimelige bestræbelser på at finde markedsprisen. Sagen endte med, at kommunen købte ejendommen tilbage.

Lovhenvisninger

 • Styrelsesloven
  Kommuners og regioners muligheder for at sælge fast ejendom: Kommunestyrelseslovens § 68 og de regler, der er udstedt i medfør af denne bestemmelse. Den gældende bekendtgørelse er fra 2011, og vejledningen er fra 2004.
 • Udbudsbekendtgørelsen
  Hvordan skal kommunerne annoncere et salg? Udbudsbekendtgørelsens §§ 3-7.
 • Udbudsvejledningen
  Hvornår kan Ankestyrelsen give samtykke?
  Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. De relevante afsnit er især 5.4. om ”Tilfælde, hvor offentligt udbud med tilsynsmyndighedens godkendelse kan undlades” og afsnit 7.1. om ”Forpligtelse til at sælge ejendommen til markedspris”.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring