Gå til indhold

Sagsområder - hvilket kontor?

Sådan er ansvaret for sagsområderne fordelt i Ankestyrelsen.

Direktionen

Ingeborg Gade, direktør

 • Overordnet ansvar for styrelsen
 • Personaleansvar for øvrige direktionsmedlemmer
 • Formand for Det Rådgivende Praksisudvalg

Jacob Hess, vicedirektør

Afdelingsansvar for Social, Beskæftigelse og Tilsyn, herunder Arbejdsmiljøklagenævnet, Psykolognævnet og Ligebehandlingsnævnet.

Merete Pantmann, vicedirektør

Afdelingsansvar for Arbejdsskade og Børn, herunder Adoptionsnævnet, Ankenævnet for SU og Klagenævnet for Specialundervisning.

Sager efter lov om socialtilsyn er midlertidigt placeret i Arbejdsskade 4, men hører stadig under Jacob Hess’ ansvarsområde.

Trine Hede, vicedirektør

Stedfortræder for direktøren.

Afdelingsansvar for Fællesfunktioner (Ledelse og Økonomi, HR, Administrationen, Digitalisering samt Læring og Analyse).

Retsenheden

Stine Tolstrup Christensen, retschef

 • Koordinering af den principielle sagsbehandling
 • Retssikkerhedsloven
 • Forvaltningsret, herunder kontakt til Ombudsmanden
 • Persondataforordningen
 • Det forvaltningsretlige netværk
 • Styrelsens kvalitetsmåling
 • Sparring med direktionen og ankechefer om særligt vanskelige og komplekse juridiske spørgsmål af forvaltningsretlig eller generel karakter, herunder større tværgående høringer.

Afdelinger og kontorer

Social, Beskæftigelse og Tilsyn

Chef: Vicedirektør Jacob Hess

Social 1

Chef: Ankechef Jesper Ildal Djørup

 • Tilbud til børn

Social 2

Chef: Ankechef Cathrine Due Billing

 • Tilbud til voksne
 • Magtanvendelse over for voksne
 • Hjælpemidler
 • Forbrugsgoder
 • Boligindretning
 • Biler
 • Almenboliger
 • Tegnsprogstolkning 

Social 3

Chef: Ankechef Anne Birgitte Hassing

 • Udbetaling Danmark-sager
 • Dagtilbud
 • Dele af repatrieringsloven
 • Anmeldelsesmyndighed ved folketingsvalg

Social 4, Psykolognævnet og Ligebehandlingsnævnet

Chef: Afdelingschef Erling Brandstrup

 • Enkeltydelser efter aktivloven
 • Sekretariat for Ligebehandlingsnævnet
 • Sekretariat for Psykolognævnet
 • Arbejdsmiljøudvalget
 • Kontakten til de beskikkede medlemmer i Ankestyrelsen og Beskæftigelsesudvalget
 • Ulovligt skolefravær

Beskæftigelse 1

Chef: Ankechef Julie Bloch Vingaard

 • Sygedagpenge
 • Retssagsenhed på sygedagpengeområdet

Beskæftigelse 2 og Arbejdsmiljøklagenævnet

Chef: Ankechef Pernille Fejfer

 • Førtidspension
 • LAB-lov
 • Øvrige beskæftigelsessager
 • Tværgående ansvar for retssikkerhedsloven
 • Revalidering og ressourceforløbsydelse efter aktivloven
 • Lov om seniorjob
 • Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet.

Beskæftigelse 3

Chef: Ankechef Jette Røgild

 • Kontanthjælp

Forvaltnings- og Sektortilsyn

Chef: Kontorchef Hanne Villumsen

 • Kommunale og regionale forvaltningsretssager
 • Tilsyn med sektorlovgivning
 • Kommunale og regionale aktindsigtssager

Kommunalret

Chef: Ankechef Lene Conrad

 • Kommunal- og myndighedsfuldmagt
 • Kommunal og regional styrelse
 • Særlige godkendelsesbeføjelser
 • Sager efter retssikkerhedsloven om handlekommuner og mellemkommunal refusion

Arbejdsskade og Børn

Chef: Vicedirektør Merete Pantmann

Børn 1

Chef: Ankechef Lise Gry Beder

 • Klager over børne- og ungeudvalgs beslutninger om anbringelse af børn og unge (kommunerne i regionerne Hovedstaden, Sjælland og Syddanmark)
 • Sager om underretning fra borgere/fagfolk/pårørende om bekymring for et barn eller ung (kommunerne i regionerne Hovedstaden, Sjælland og Syddanmark)
 • Sager om adoption uden samtykke
 • Retssager om anbringelse af børn og unge og andre tvangsmæssige foranstaltninger (kommunerne i regionerne Hovedstaden, Sjælland og Syddanmark)

Børn 2 og Adoptionsnævnet, Klagenævnet for Specialundervisning og Ankenævnet for SU-Støtteordninger

Chef: Ankechef Lone Strömgren

 • Nationale og internationale sager om adoption
 • Tilsyn med den formidlende organisation (DIA)
 • Opgaver som centralmyndighed på adoptionsområdet, herunder samarbejde med andre lande
 • Administration og udvikling af de adoptionsforberedende kurser (DAK)
 • Administration og udvikling af Post Adoption Service (PAS)
 • Adoptionssager fra Grønland
 • Sekretariat for Adoptionsnævnet
 • Sekretariat for Klagenævnet for Specialundervisning
 • Sekretariat for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger

Børn 4

Chef: Ankechef Jannie Bjørn Kristensen

 • Klager over ikke-tvangsmæssige foranstaltninger for børn og unge
 • Klager over børne- og ungeudvalgs beslutninger om anbringelse af børn og unge (Kommunerne i regionerne Midtjylland og Nordjylland)
 • Sager om underretning fra borgere/fagfolk/pårørende om bekymring for et barn eller ung (Kommunerne i regionerne Midtjylland og Nordjylland)
 • Retssager om anbringelse af børn og unge og andre tvangsmæssige foranstaltninger (kommunerne i regionerne Hovedstaden, Sjælland og Syddanmark)
 • Fertilitetssager

Arbejdsskade 1

Chef: Ankechef Annedorte Elklit Pedersen

 • Klagesager på arbejdsskadeområdet
 • Retssagsenhed på arbejdsskadeområdet
 • Lægesekretariatet
 • Kontakt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsskade 2

Chef: Ankechef Charlotte Buus Kjær

 • Klagesager på arbejdsskadeområdet
 • Årsredegørelse om AES

Arbejdsskade 3

Chef: Ankechef Steen Østergaard Jensen

 • Klagesager på arbejdsskadeområdet
 • Høringer og generelle henvendelser
 • Dialogmøder

Arbejdsskade 4

Chef: Konstitueret ankechef Kit Purkær Madsen

 • Klagesager på arbejdsskadeområdet
 • Lov om socialtilsyn

Fællesfunktioner

Chef: Vicedirektør Trine Hede

Ledelse og Økonomi

Chef: Kontorchef Morten Starch Lauritsen

 • Ledelsesbetjening
 • Økonomi
 • Organisation
 • Forhandling og kontraktindgåelse om praksisundersøgelser, velfærdsundersøgelser og andre rekvirerede aktiviteter og analyser m.v.
 • Intern statistik
 • Kommunikation og pressehenvendelser
 • Sekretærbetjening af afdelingsmøderne
 • Koordinering af høringer over lovforslag, Folketingsspørgsmål m.v.
 • Ejendomsadministration, udbud, kontrakter og leverandørstyring
 • Post Adoption Service, økonomidelen (PAS)

Intern Service

Serviceleder: Jan Erik Raarup Andersen

 • Servicefunktioner
 • Reception (København)
 • Kantine (København)

Enheden refererer til kontorchefen for Ledelse og Økonomi

HR

Chef: Kontorchef Ulla Salling Petersen

 • Personaleadministration
 • Sparring med ledelsen om personalespørgsmål
 • Rekruttering
 • HR-udviklingsopgaver

Administrationen

Chef: Administrationschef Rikke Søgaard Sørensen

Rikke Søgaard Sørensen har det koordinerende ansvar for Ankestyrelsen Aalborg, herunder budgetansvar for fællesudgifter hertil.

 • Journalisering af post og mails
 • Sagsoprettelse/kontrol af web-sager
 • Bekræftelse af sager
 • Aktindsigt
 • Korrespondance med fagkontorer
 • Besvarelse af opkald til Ankestyrelsen fra borgere, kommuner, advokater m.v.
 • Mødebooking
 • Arkiv
 • Klargøring af sager - blandt andet via pakkebord
 • Skabeloner
 • Reception og kantine (Nytorv)

Digitalisering

Chef: Kontorchef Pernille Porsgaard Jensen

 • Lokal digi-support
 • Udvikling og implementering af digitale it-værktøjer, styrelsen selv står for
 • Udvikling og optimering af driften
 • Kontakt til Statens IT
 • Sekretariatsbetjening af IT-sikkerhedsorganisationen

Center for Læring og Analyse

Analyse

Chef: Analysechef Nelle Seiersen

 • Styring og metodemæssig udvikling af den praksiskoordinerende virksomhed og af tilbagemeldingen til kommunerne
 • Understøttelse af fagkontorernes praksiskoordinerende virksomhed og undersøgelser
 • Undersøgelser på særligt social-og beskæftigelsesområdet

Læring

Chef: Ankechef Henrik Horster

 • Taskforce på børneområdet og taskforce på handicapområdet
 • Læringsteams
 • Undersøgelsesopgaver på børneområdet med inddragelse af Børn 1 og Børn 4 efter en konkret vurdering
 • Kursussekretariat

 

 

Sidst opdateret 29.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring