Anbringelsesstatistikken. Vejledning, skema 2

Vejledning til skema 2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0 – 17årige.

Ny registrering

Kommunen skal for hvert barn og ung, der er anbragt uden for hjemmet, og som kommunen er handlekommune for, indberette nedenstående sagshændelser i forbindelse med anbringelsen. 

Indberetning skal ske ved ny registrering i skema 2 senest 4 uger efter afgørelsen/sagshændelsen. Der kan registreres flere samtidige sagshændelser i samme skema. 

Tidligere indberettede afgørelser og sagshændelser i anbringelsesstatistikken må ikke overskrives eller slettes. 

Indberetningerne omfatter følgende afgørelser/sagshændelser: 

0. Iværksættelse af anbringelse

1. Iværksættelse af ændret anbringelsessted

2. Ændring af tvangsanbringelse til frivillig anbringelse

3. Generel opfølgning af anbringelsen

4. Forelæggelser for børn og unge-udvalget

5. Hjemgivelse/ophør af anbringelse/sagsophør

6. Afgørelse om efterværn (§ 68, stk. 12) forud for det 18. år 

Klagesager: Hvis en afgørelse/sagshændelse er ført ud i livet, men denne efterfølgende ændres ved ankemyndighedens afgørelse, skal begge iværksatte afgørelser/sagshændelser indberettes (på hvert sit skema 2).

Hvis klagen derimod har haft opsættende virkning, eller kommunens afgørelse af anden årsag ikke er blevet effektueret, indberettes alene den, der er blevet effektueret. 

Afgørelser om efterværn senest 6 måneder før det fyldte 18. år (§ 68, stk.12) skal derimod altid indberettes, uanset om afgørelsen først effektueres senere eller eventuelt bortfalder ved det fyldte 18. år.

 

Print af det udfyldte skema
Det er muligt at skrive skemaet ud efter udfyldelsen. Bemærk, at printet kun omfatter de sider, der er indberettet oplysninger til. Alle andre sider springes over i printet.

 

Print af et tomt skema
Hvis der ønskes et print af et ikke-udfyldt skema med alle spørgsmålene, kan et samlet skema 1 hentes på indberetningssiden (pdf-format).

¤ Statistikskemaets grundoplysninger

Ad Indberettende kommune (handlekommune):
Det er den kommune, der er handlekommune for den unge, der har indberetningspligten. 

Hvis kommunen overdrager handlekommuneforpligtelsen til en anden kommune, skal det indberettes som ophørt sag i kommunen under sagshændelse ’5. Hjemgivelse/ophør af anbringelse/sagsophør’.

 

Ad Skemaidentifikation
- Skemaidentifikationen vælges af kommunen.
- Flere kommuner har fundet, at det er en god idé at anvende barnets/den unges personnummer, eventuelt suppleret med barnets/den unges navn.
- Den valgte skemaidentifikation kan ikke ændres

Ad Skemaløbenummer:
- Feltet udfyldes automatisk af systemet ved hver ny registrering. Det kan forekomme, at to eller flere skemaer efter hinanden får tildelt samme nummer. Dette er uden betydning. Skemaløbenummeret kan ikke ændres.

Ad Lokalforvaltning:
- Feltet udfyldes kun, hvis kommunens sagsbehandling er fordelt på lokalområder/distrikter.
- Ved klik på linket ’Vælg lokalforvaltning’, fremkommer en liste over lokalforvaltningsnavne, som kan anvendes, hvis der ønskes en entydig angivelse. Dette kan lette anvendelsen af data til ledelsesinformation.

Ad Sagsbehandler:
Anfør navnet eller en fast identifikation (for eksempel initialer) på den sagsbehandler, der har været den primære behandler på sagen. Hvis samme identifikation anvendes ved alle sager behandlet af samme sagsbehandler, kan oplysningen lettere anvendes til ledelsesinformation.

¤ Vejledning til de enkelte spørgsmål

Grundoplysninger om barnet/den unge
Ad spørgsmål 1:
Barnets eller den unges personnummer kan indtastes med eller uden bindestreg, men registreres ubrudt uden adskillelsestegn. 

Udenlandske børn:
- Barnets udlændingenummer udfyldes, hvis der ikke foreligger et dansk CPRnummer på indberetningstidspunktet.  udlændingenummeret har normalt 9 eller 12 cifre, startende med 1 eller 0.
- Hvis barnet ikke har eget udlændingenummer, kan forældrenes udlændingenummer oplyses, med barnets navn tilføjet. Barnets/den unges fødselsdato (ddmmåå) indberettes i feltet til CPR-nummer.
- Kommunen skal i skema 1 ajourføre oplysningen, når der udstedes dansk CPR-nummer.

Alder og køn
- Hvis barnets/den unges personnummer mangler, skal alder på afgørelsestidspunktet samt køn oplyses.

¤Hvilke afgørelser eller sagshændelser vedrører indberetningen?
Der markeres den eller de sagshændelser, der er anledning til kommunens indberetning, hvorved de relevante underskemaer aktiveres. 

Der kan til indberetningen markeres én eller flere af de syv typer afgørelser/sagshændelser samtidigt.

 ¤ 0. Iværksættelse af anbringelse

¤ 0.1 Dato for iværksættelse af anbringelse
Kommunen indberetter datoen (ddmmåå) for indflytningen til anbringelsesstedet senest 4 uger efter afgørelsen om anbringelsen er effektueret. Indflytningstidspunktet kan i særlige tilfælde ligge forud for afgørelsen.

¤ 0.2.a Type af anbringelsessted
- Der anføres den type anbringelsessted, barnet eller den unge er flyttet ind i ved effektueringen.
- Hvis anbringelsesstedet ændres efter effektuering af anbringelsen, for eksempel fra sikret afdeling til almindelig døgninstitution, indberettes ændringen som sagshændelse ’1. Iværksættelse af ændret anbringelsessted. 

’1. netværksplejefamilie uden for slægten’ markeres, hvis barnet/den unge er anbragt hos personer, som har været en del af netværket for barnet/den unge forud for sagens start, og som barnet/den unge ikke har en familiemæssig relation til. 

’2. netværksplejefamilie inden for slægten’ markeres, hvis barnet/den unge er anbragt i netværksplejefamilie hos personer, som pågældende har en familiemæssig relation til – at der er et biologisk bånd mellem barnet/den unge og plejeforældrene. 

’5. eget værelse, kollegier, kollegielignende opholdssteder’ markeres også i de tilfælde, hvor der er visse fælles faciliteter, eller der ydes en begrænset personlig støtte til den unge. 

’7. døgninstitution, sikret afdeling’ omfatter også anbringelse i særligt sikret afdeling.

¤ 0.2.b Anbringelsesstedets beliggenhedskommune
Det angives, i hvilken kommune, anbringelsesstedet er beliggende.
Det er tilstrækkeligt at angive kommunenummeret, som kan hentes fra linket ’Hent kommunenavn/-nummer’.

¤ 1. Iværksættelse af ændret anbringelsessted

1.1 Indflytningsdato i ændret anbringelsessted
- Kommunen indberetter afgørelse om ændret anbringelsessted senest 4 uger efter flytningen er effektueret (indflytningsdato). Datoen indberettes (ddmmåå). Alle flytninger af mere varig karakter indberettes.
- Ændringer af anbringelsessted indberettes først, når de er effektueret. Det er ikke afgørelsen, der udløser indberetningspligt, men den fysiske flytning.
- Den generelle opfølgning af indsats og handleplan, der har fundet sted i forbindelse med flytningen, kan indberettes særskilt eller samtidig med flytningen (markér begge felter).
- Flytning inden for samme type anbringelsessted: Der indberettes altid flytning, når barnet/den unge flytter adresse – for eksempel fra én plejefamilie til en anden.
- Flytning til/fra sikret afdeling: Flytning til og fra sikret afdeling på døgninstitution indberettes som to flytninger, også selv om flytningen finder sted inden for samme adresse. Der indberettes, når opholdet i sikret afdeling har varet mere end 1 døgn. Indberetning kan for eksempel ske på baggrund af døgninstitutionens oplysninger til kommunen.
- Flytning til ophold i skibsprojekt eller kost/efterskole indberettes også som flytning, selv om hidtidig folkeregisteradresse eventuelt bevares under opholdet.
- Flytning til eget værelse mv. indberettes som flytning, hvis det indgår i anbringelsen/udslusning. Sker flytningen til eget værelse som led i en hjemgivelse, er det kun nødvendigt at indberette ophør.

¤ 1.2.a Type anbringelsessted efter ændring
Der anføres den type anbringelsessted, barnet eller den unge er flyttet ind i ved flytningen. 

’1. netværksplejefamilie uden for slægten’ markeres, hvis barnet/den unge er anbragt hos personer, som har været en del af netværket for barnet/den unge forud for sagens start, og som barnet/den unge ikke har en familiemæssig relation til. 

’2. netværksplejefamilie inden for slægten’ markeres, hvis barnet/den unge er anbragt i netværksplejefamilie hos personer, som pågældende har en familiemæssig relation til – at der er et biologisk bånd mellem barnet/den unge og plejeforældrene. 

’5. eget værelse, kollegier, kollegielignende opholdssteder’ markeres også i de tilfælde, hvor der er visse fælles faciliteter, eller der ydes en begrænset personlig støtte til den unge 

’7. døgninstitution, sikret afdeling’ omfatter også anbringelse i særligt sikret afdeling.

¤ 1.2.b Beliggenhedskommune for det nye anbringelsessted
- Det angives, i hvilken kommune, anbringelsesstedet er beliggende.
- Det er tilstrækkeligt at angive kommunenummeret, som kan hentes fra linket ’Hent kommunenavn/-nummer’.

¤ 1.3 Initiativtager til ændret anbringelsessted
- Der kan markeres én eller flere initiativtagere til flytning af barnet.
- Hvis flytningen sker planmæssigt efter handleplanen eller på opfordring fra anden myndighed, angives ’kommunen’. Desuden markeres ’forældremyndighedsindehaver’ og ’barnet/den unge’ i det omfang, de ved den seneste vurdering af handleplanen har gjort flytning gældende.
- Ved anbringelse i særligt sikret afdeling i varetægtssurrogat anføres politi/anklagemyndighed som anledning.

¤ 1.4 Hovedårsag(er) til ændring af anbringelsessted
- Der ønskes angivet den eller de hovedårsager, der var baggrunden for, at barnet/den unge fik ændret anbringelsessted. Ved årsager forstås de forhold hos barnet, anbringelsesstedet, kommunen eller andre, som udløste behovet for flytning. Hvis den udløsende faktor har været en ændring af forholdene hos forældrene eller netværket (for eksempel som følge af behandling eller flytning), markeres dette under ’andre årsager’.
- Der kan markeres ét eller flere felter.
- Hvis det for eksempel er kombinationen af forbedring i barnets adfærdsproblemer og forværring i barnets helbredsforhold, der har udløst et behov for flytning, markeres både punkt 2 og punkt 3.
- Punkt 5 markeres, hvis anbringelsen efter kommunens opfattelse er brudt sammen i forhold til sit formål eller hvis anbringelsesstedet for eksempel meddeler, at barnet/den unge er uden for anbringelsesstedets pædagogiske rækkevidde.

¤ 2. Ændring af tvangsanbringelse til frivillig anbringelse
2.1 Dato for afgørelse
Hvis forældremyndighedsindehaver(ne) efterfølgende har meddelt informeret samtykke til en anbringelse, der er blevet gennemført som tvangsforanstaltning, og anbringelsen ikke opretholdes som tvangsmæssig, jf. § 58, stk. 2, indberettes afgørelsen om ændret anbringelsesgrundlag efter samtykket som sagshændelse senest 4 uger efter afgørelsen. Datoen indberettes (ddmmåå).

¤ 3. Generel opfølgning af anbringelsen
- Der skal indberettes efter hver generel opfølgning, uanset om handleplanen er revideret eller ej.
- Fristerne i lovens § 70, stk. 1, er minimumsfrister. Opfølgningen indberettes, hver gang kommunen har foretaget en vurdering, der er så generel, at den medfører påbegyndelse af ny tidsfrist for næste lovpligtige vurdering.
- Dette forudsætter som udgangspunkt, at vurderingen er foretaget på baggrund af en tilsynssamtale med barnet/den unge på anbringelsesstedet og efter kontakt med forældrene.

3.1 Dato for generel opfølgning
Datoen indberettes (ddmmåå).

¤ 3.2 Tilsynssamtale med barnet på anbringelsesstedet
Det løbende tilsyn efter § 148, stk. 1, skal omfatte mindst to årlige tilsyn, herunder samtale med barnet/den unge på anbringelsesstedet, jf. § 70, stk. 2.
- Det oplyses, om opfølgningen er sket på baggrund af en tilsynssamtale på anbringelsesstedet, som er gennemført siden senest forudgående opfølgning.
- I enkelte situationer vil barnets modenhed eller sagens karakter dog kunne begrunde, at barnet ikke høres. Dette kan for eksempel være tilfældet, hvis en samtale vil stille barnet i en urimelig presset situation. Samtale kan således undtagelsesvis undlades, i det omfang barnets modenhed eller sagens karakter i afgørende grad taler imod samtalens gennemførelse.
- Har samtalen ikke kunnet gennemføres, markeres det, hvilken konkret begrundelse der var for, at samtalen ikke har fundet sted. Hvis barnet eller den unge ikke ønsker at udtale sig, vil oplysninger herom opfylde lovens krav om, at der skal finde en samtale sted. I alle tilfælde skal barnets holdning til den påtænkte afgørelse søges tilvejebragt på anden måde.

¤ 3.3 Ændringer i forældremyndighed siden sidste opfølgning
Det markeres, om der siden senest forudgående opfølgning er registreret ændringer i forældrenes forældremyndighed. Der markeres ’Ja’, hvis der er registreret ændring i forældremyndighed, uanset om der er sket bortfald af forældremyndighed eller tilkendelse af forældremyndighed.

¤ Ændring af forældremyndighed
3.4.1 Dato for ændring i forældremyndighed
Ved ændring i forældremyndighed indberettes datoen for seneste ændring (ddmmåå).

Ad 3.4.2 Indehavere af forældremyndighed efter ændring
Der anføres personnumrene på den eller de personer, der har forældremyndighed efter ændringen.

¤ 4. Forelæggelser for børn og unge-udvalget
4.1 Dato for forelæggelse i børn og unge-udvalget
Datoen for børn og unge-udvalgets afgørelse angives (ddmmåå).

¤ 4.2 Forelagte spørgsmål
- Det markeres for hvert af de forelagte spørgsmål, om børn og ungeudvalget (1) tiltrådte/besluttede, (2) ikke tiltrådte forvaltningens indstilling eller (3) om spørgsmålet var bortfaldet. Er et felt (1)-(3) ved en fejl aktiveret, kan markeringen ikke fjernes, kun flyttes. ’4. Ikke forelagt’ kan herefter markeres.
- Besvarelse kan udelades, eller der kan svares ’4. Ikke forelagt’ ud for de spørgsmål, der ikke var med i forelæggelsen.

Der indberettes følgende sagshændelser under anbringelsen, hvor der er sket forelæggelse for børn og unge-udvalget om:

a. ændring af anbringelse fra frivillig til tvangsmæssig anbringelse, jf. § 58.

b. opretholdelse af anbringelse, forlængelse af forventet varighed, § 62, stk. 1-4

c. forlængelse af genbehandlingsfrist, jf. § 62, stk. 5 (3 årsreglen for 0årige)

d. videreførelse af anbringelsen på grund af stærk tilknytning til anbringelsesstedet,

jf. § 68 a

e. afgørelse (efter § 58 eller 68 a) om ændring af anbringelsessted, jf. § 69, stk. 3-4.

f. afvisning af begæring om hjemgivelse og videreførelse af anbringelse, jf. §§ 68 og 68 a

g. opretholdelse af anbringelse efter foreløbig beslutning (senest inden 7 dage henholdsvis 1 måned) efter foreløbig beslutning, § 75, stk. 3-4.

h. begrænsning i barnets/den unges adgang til kommunikation, afbrydelse af forbindelse mv., § 71, stk. 3, jf. stk. 6.

i. andre spørgsmål med forelæggelse for børn og unge-udvalget. 

Alle forelæggelser inden for ovenstående sagsområder skal indberettes, med angivelse af, om børn og unge-udvalget har tiltrådt forvaltningens indstilling eller ej.

¤ 5. Hjemgivelse/ophør af anbringelse/sagsophør
Hjemgivelse og andet ophør indberettes senest 4 uger efter, ophøret er effektueret.

5.1 Afgørelse om hjemgivelsesperiode
- Der skal, jf. § 68, stk. 2-3, træffes afgørelse om hjemgivelsesperiode.
- Der kan alene i særlige tilfælde undlades at fastsætte en hjemgivelsesperiode.
Det kan for eksempel være tilfælde hvor (1) anbringelsesstedet ophører, (2) hjemgivelsen sker lige op til skolestart eller (3) hvor anbringelsen har været forudsat kortvarig, for eksempel ved forældres hospitalsindlæggelse.

¤ 5.2. Dato for hjemgivelsen eller ophøret
- Der anføres datoen (ddmmåå) for den fysiske fraflytning ved hjemgivelse eller ophøret af anbringelsen.
- Det er ikke datoen for kommunens afgørelse om ophør, der skal anføres.

¤ 5.3 Årsag(er) til hjemgivelse/ophør
- Markeringsfelterne 1-10 og 12-14 refererer til hjemgivelse eller ophør i forbindelse med en anbringelse.
- Markeringsfelt 14 ’andet ophør’ kan for eksempel være, at den unge er blevet overflyttet til kriminalforsorgens institutioner eller at barnet/den unge er afgået ved døden.
- Markeringsfelt 11 refererer til de tilfælde, hvor kommuner indbyrdes aftaler at flytte handlekommunekompetencen, uden det for barnet/den unge eller forældrene opleves som ophør og genanbringelse.
- Ved markering i felt 11, skal kommunen desuden besvare spørgsmål 5.3.a-b.

¤ 5.3.a Tidspunkt for overdragelse af  handlekommuneforpligtelse
Der anføres datoen for den nye kommunes overtagelse af forpligtelsen (ddmmåå).

¤ 5.3.b Ny handlekommune
- Det angives, hvilken kommune der har overtaget handlekommuneforpligtelsen
- Det er tilstrækkeligt at angive kommunenummeret, som kan hentes fra linket ’Hent kommunenavn/-nummer’.

¤ 5.4 Ophold efter hjemgivelsen/ophøret
- Der markeres i det felt, hvor barnet/den unge tager ophold.
- ’selvstændig bolig’ omfatter også eget værelse. 

¤ 6. Afgørelse om efterværn forud for det 18. år
Efter § 68, stk. 12, skal kommunen senest 6 måneder forud for ophør af en anbringelse ved det fyldte 18. år træffe afgørelse om, hvorvidt den unge har behov for foranstaltninger efter § 76.

Kommunens afgørelse indberettes senest 4 uger efter afgørelsen er truffet.

6.1. Dato for afgørelse om behov for efterværn
Der anføres dato (ddmmåå) for kommunens afgørelse, jf. § 68, stk. 12, om, i hvilket omfang den unge vil have behov for efterværn.

¤ 6.2. Kommunens afgørelser om foranstaltninger, jf. § 76
Dette spørgsmål refererer til den afgørelse om behov for efterværn, somkommunen efter § 68, stk. 12, skal træffe senest 6 måneder forud for ophør af en anbringelse ved det fyldte 18. år.

- I svarkategorierne 1-4 skal kommunen markere, hvilke af de i § 76, stk. 3, nævnte foranstaltninger, som kommunen har besluttet, at den unge har behov for. Spørgsmålet besvares uanset om de markerede ydelser faktisk effektueres eller ej. Spørgsmålet omfatter således alene afgørelsen om efterværn, ikke iværksættelsen.
- Hvis det ikke har været muligt at træffe afgørelse, om den unge vil have behov for foranstaltninger efter § 76, stk. 3, markeres svarkategori 5.
- Er det ved afgørelsen besluttet, at den unge ikke har behov for foranstaltninger efter § 76, stk. 3, markeres i svarkategori 6.

Sidst opdateret 26.11.2013