Spørgsmål/svar til anbringelsesstatistikken

 

Spørgsmål af teknisk karakter

 

Spørgsmål: Hvorfor bliver hele skemaet printet ud, når der kun er indberettet de dele af oplysningerne i skemaet, som hører til den konkrete afgørelse?

Svar: Af tekniske årsager tillader Ankestyrelsens system kun print af hele skemaer. Det foreslås at kassere den del af skemaet, der ikke bruges.

 

Spørgsmål: Er det nødvendigt at printe vores indberetninger ud? Man kan vel altid gå ind i statistikken og se sine indberetninger elektronisk?

Svar: Det er helt op til kommunen selv, om indberetningen printes ud. Der er dog kun adgang til indberetningerne elektronisk i en begrænset periode, så det er en god idé at lave udtræk løbende over kommunens indberetninger, hvis kommunen ønsker at bevare indberetningerne elektronisk. Aktuelle sager overføres selvfølgelig til næste periode af statistikken. Ankestyrelsen vil i god tid inden der lukkes for adgang til de indberettede oplysninger, udsende en mail til kontaktpersonen i kommunen, så man kan nå at lave udtræk.

 

Spørgsmål: Hvorfor ’fryser’ skærmen fast og OK-knapperne forsvinder?

Svar: Det er fordi, printbilledet er åbent i stedet for indberetningssiden. Indberetningssiden ligger bagved. Luk printsiden ned, og fortsæt på indberetningssiden.

 

Spørgsmål: Er det muligt at søge efter et skema på en konkret sag under indberettede sager?

Svar: Ja! Brug søgefunktionen 'Søg’ (på siden) under 'Rediger' øverst på skærmbilledet. Indtast den  skemaidentifikation,  som  kommunen  har  givet  sagen  fx  barnets/den  unges personnummer, og tryk på 'Find næste'.

 

Spørgsmål: Er det muligt at sortere indberetningsoversigten efter skemaidentifikation?

Svar: Denne funktion er ikke mulig på  nuværende  tidspunkt.  Ved  tryk  på  'Dataudtræk' fremkommer et regneark med alle kommunens indberetninger, sorteret efter skemaidentifikation.

 

Spørgsmål: Der skal indberettes oplysninger om en løbende sag, hvor der er sket ændring i anbringelsesstedet. Men skal alle spørgsmål i skema ’1. Oprettelse af sag’ indberettes eller skal der alene besvares spørgsmålene indtil den side, hvor det er muligt at fortsætte i skema ’2. Opfølgning og andre sagshændelser’?

Svar: Første gang der indberettes oplysninger om afgørelser, der er truffet før 1. januar 2006, skal indberetningen startes i skema ’1. Oprettelse af en sag’. Besvar spørgsmålene i

skema ’1. Oprettelse af en sag’ indtil siden, hvor det er muligt at fortsætte i skema ’2. Opfølgning og andre sagshændelser’. Herefter indberettes oplysninger om ændringen om anbringelsesstedet i skema ’2. Opfølgning og andre sagshændelser’.

Næste gang der foretages indberetninger vedr. samme sag, startes der direkte i skema ’2. Opfølgning og andre sagshændelser’.

 

Spørgsmål: Skal der oprettes et nyt skema ’2. Opfølgning og andre sagshændelser’, når der sker opfølgning 2. gang for et barn, eller skal indberetningen af den første opfølgning overskrives?

Svar: Der skal oprettes et nyt skema ’2. Opfølgning og andre sagshændelser’!

Tidligere indberetninger må ikke overskrives.

 

Generelle spørgsmål til skemaerne

 

Spørgsmål: Hvad er fristen for indberetning af de gamle sager (truffet før 1. januar 2006)?

Svar: Oplysningerne om de gamle sager indberettes senest samtidig med, at kommunen første gang indberetter en sagshændelse. Dvs. senest 4 uger efter sagen tages frem til brug for generel opfølgning eller af andre årsager.

 

Spørgsmål: Hvor indberettes en opretholdelse af en midlertidig/akut anbringelse med samtykke?

Svar: Det indberettes i skema ’2. Opfølgning og andre sagshændelser’ under punkt 2. generel opfølgning af indsats og handleplan.

 

Spørgsmål: Hvor indberettes en opretholdelse af en midlertidig/akut anbringelse truffet af børn og unge-udvalget?

Svar: Det indberettes i skema ’2.  Opfølgning og  andre ’sagshændelser’  under  punkt  4. forelæggelse for børn og unge-udvalget.

 

Spørgsmål: Hvad gør man, hvis et uledsaget barn endnu ikke har fået tildelt en forældremyndighedsindehaver?

Svar: Spring i første omgang de spørgsmål over, der drejer sig om dette (skema ’1. Oprettelse af sag’, spørgsmål 1-3) og opdater dem i skemaet, når der er tildelt en/flere forældremyndighedsindehavere, og informationerne dermed haves.

 

Spørgsmål: Hvordan kan der indberettes en akutanbringelse med samtykke, så det fremgår, at anbringelsen er sket akut?

Svar: Dette er ikke eksplicit muligt i statistikken. Men i spørgsmål 18, skema ’1. Oprettelse af sag’ kan det belyses, om der akut har været udarbejdet en kort angivelse af formålet forud for den egentlige handleplan. Desuden kan det i spørgsmål 13 skema ’1. Oprettelse af sag’ belyses, hvorvidt kommunen har udarbejdet en foreløbig undersøgelse, jf. § 38, stk. 7, 2. punktum.

 

Spørgsmål: Skal varetægtsfængslinger af unge indberettes? 

Svar: Nej.

 

Spørgsmål: Skal en beslutning om at ændre en anbringelse med samtykke til en tvangsanbringelse indberettes som en ny anbringelse på skema ’1. Oprettelse af sag’, dvs. som en genanbringelse? (Også selvom der ikke er sket en formel hjemgivelse af anbringelsen med samtykke)

Svar: Hvis barnet/den unge ikke er blevet hjemgivet, skal den nye afgørelse om tvangsanbringelse indberettes på skema ’2. Opfølgning og andre sagshændelser’ som punkt 4. forelæggelse for børn og unge-udvalget og 3. generel opfølgning af indsats og handleplan.

Hvis barnet/den unge er blevet hjemgivet, skal hjemgivelsen indberettes på skema ’2. Opfølgning og andre sagshændelser’ som punkt 5. hjemgivelse/ophør og den nye afgørelse indberettes på skema ’1. Oprettelse af sag’ som en genanbringelse.

 

Spørgsmål: Skal gamle sager, som genoptages efter den 1. januar 2006, indberettes, når blot man ser på sagen uanset, om der træffes en ny afgørelse?

Svar: I anbringelsesreglerne fremgår intet om genoptagelse af sager. Derimod om genbehandling af tvangssager ved udløb af genbehandlingsfristen, som indberettes i skema 2, punkt 4. forelæggelse for børn og unge-udvalget.

Hvis der er tale om lovpligtig opfølgning, er resultatet af vurderingen i sig selv en afgørelse, som kan påklages, selv om handleplan og indsats ikke revideres.  Denne indberettes i skema ’2. Opfølgning og andre sagshændelser’, punkt 3. generel opfølgning af indsats og handleplan.

 

’1. Oprettelse af sag’

 

Spørgsmål: Hvordan indberettes akutanbringelser? Ved akutanbringelser er der ofte ikke lavet en hel § 38 undersøgelse og en handleplan, hvorfor man ikke vil kunne besvare alle spørgsmål i skema ’1. Oprettelse af sag’.

Svar: Ved akutanbringelser skal der i første omgang indberettes de spørgsmål, som kommunen kan svare på, og inden 4 måneder fra afgørelsesdatoen (fx i forbindelse med 3 måneders opfølgningen) skal kommunen derefter indberette de resterende oplysninger i skema ’1.

 

Oprettelse af sag’ om § 38 undersøgelsen og handleplanen.

 

Spørgsmål: Hvilken sagsgruppe i skema ’1. Oprettelse af sag’ (fx ny afgørelse eller løbende anbringelse) skal markeres, hvis der er tale om ungdomssanktion efter straffeloven?

Svar: En sag som led i ungdomssanktion skal indberettes som en almindelig afgørelse om anbringelse. Der skal derfor i skema ’1. Oprettelse af sag’ markeres sagsgruppe 1, hvis dom om ungdomssanktion er afsagt efter 1. januar 2006.

 

Spørgsmål:
Skal beslutninger efter 1 måned i børn og unge-udvalget om opretholdelse, § 45, stk. 4, af en tvangsanbringelse indberettes som en ny afgørelse i skema ’1. Oprettelse af sag’, når den foreløbige formandsafgørelse er truffet før 1. januar 2006?

Svar: Nej - jf. overgangsbestemmelsen er det tidspunktet for afgørelsen om foranstaltningen (selv om den er foreløbig), der er afgørende.

Er det den første indberetning om pågældende barn/unge, skal sagen oprettes i skema ’1.

Oprettelse af sag’ under sagsgruppe 3. løbende anbringelser, hvor afgørelse om anbringelse er truffet før 1/1-2006. Derefter skal ét måneders-forelæggelsen for børn og unge-udvalget indberettes i skema ’2. Opfølgning og andre sagshændelser’. 

 

Spørgsmål: Refererer spørgsmål 3 i skema ’1. Oprettelse af sag’ om, hvorvidt forældremyndighedsindehaver er barnets biologiske forældre til den juridiske betegnelse, og i dette tilfælde er adoptivforældre jo så biologiske?

Svar: Spørgsmålet 3 i skema ’1. Oprettelse af sag’ referer til den biologiske status og ikke den juridiske, hvorfor adoptivforældre skal indberettes som ikke-biologiske.

 

Spørgsmål: Der er tale om en sag, hvor børn og unge-udvalget har ændret en hidtidig frivillig anbringelse til anbringelse uden samtykke. Skal der i spørgsmål 3.a i skema ’1. Oprettelse af sag’ anføres datoen for den oprindelige afgørelse om anbringelse med samtykke eller datoen for børn og unge-udvalgets nye afgørelse om tvangsanbringelse?

Svar: I spørgsmål 3.a i skema ’1. Oprettelse af en sag’ skal der anføres den oprindelige afgørelse om anbringelse med samtykke. Datoen for børn og unge-udvalgets ændring af

anbringelsen skal anføres i skema ’2. Opfølgning og andre sagshændelser’.

 

Spørgsmål: Skal der indberettes formandsafgørelser, hvor barnet hjemgives, inden eller når sagen forelægges børn og unge-udvalget (inden 7 dage)?

Svar: Alle formandsafgørelser skal indberettes. Spørgsmål 6.b i skema ’1. Oprettelse af sag’ henviste indtil d. 23/2-2006 til § 45, stk. 3 (foreløbig afgørelse, godkendt i børn og unge-udvalget). Denne indskrænkning var ikke tilsigtet. Skema og vejledning er rettet. Der henvises nu til § 45, stk. 1, dvs. alle formandsafgørelser.

 

Spørgsmål: Hvor mange årsagskæder skal der markeres som udslagsgivende årsag til afgørelsen om anbringelse i spørgsmål 7a og 7b, skema ’1. Oprettelse af sag’? Hvis et barn eksempelvis er selvdestruktivt pga. moderens alkoholproblem, og faderen ikke tør tage ansvar for barnet pga. selvmordsforsøg. Er det så tilstrækkeligt med selvdestruktiv adfærd, da den jo udspringer af et andet problem? Hvor meget skal der tages med som årsag?

Svar: Der skal alene markeres de direkte udslagsgivende årsager til anbringelsen. Statistikken kan ikke afdække de øvrige problemer hos barnet/den unge eller forældrene/hjemme, men mindre disse problemer har ført til en tilstand, der har betydning for afgørelsen om anbringelsen.

 

’2. Opfølgning og andre sagshændelser’

 

Spørgsmål: Skal der indberettes opfølgninger af handleplan for unge over 18 år (i efterværn), når forældrene ikke længere er inde i billedet?

Svar: Sagen skal oprettes i skema ’1. Oprettelse af sag’, men der skal ikke indberettes opfølgning af handleplan på skema ’2. Opfølgning og andre sagshændelser’ for de unge over 18-årige.

 

Spørgsmål: En ung fylder 18 år, og der har været opfølgning af handleplanen. Det er besluttet, at foranstaltningerne fortsætter udover det 18. år. Anbringelsesstedet er beliggende i en anden kommune. Hvordan skal det indberettes?

Svar: Da den unge ophører anbringelsen, idet pågældende fylder 18 år, skal dette indberettes på skema ’2. Opfølgning og andre sagshændelser’, under punkt 5. hjemgivelse/ophør. Ligeledes skal afgørelsen om efterværn forud for det 18. år indberettes på skema ’2.

Opfølgning og andre sagshændelser’ under punkt 6. afgørelse om efterværn. Den nye kommune skal oprette sagen i skema ’1. Oprettelse af sag’ som sagsgruppe 2. løbende anbringelser, der er overtaget fra andre kommuner efter 1/1-2006 og skema ’2. Opfølgning og andre sagshændelser’ under punkt 7. iværksættelse af efterværn med døgnophold.

 

 

Sidst opdateret 26.11.2013