Databeskrivelse af statistikker i Ankestyrelsen

På denne side kan du læse mere om de statistikker, som Ankestyrelsen anvender til analyser, og de statistikker som Ankestyrelsen selv udarbejder. Det drejer sig om følgende ni statistikker:
 1. Anbringelse af børn og unge
 2. Underretningstatistikken
 3. Ankestatistikken – sagsstatistik for Ankestyrelsen
 4. Førtidspension
 5. Beboere på herberger og forsorgshjem (Servicelov §110)
 6. Handicapbiler 
 7. Adoption
 8. Frivilligt socialt arbejde 

1. Anbringelsesstatistikken

Statistikken over anbringelser indeholder data om kommunernes afgørelser om anbringelser af børn og unge i alderen 0-17 år uden for eget hjem i perioden 1980 og frem.

Statistikken dækker perioden fra 2006. Der findes også afgørelser om efterværn for 18-22-årige. Afgørelserne kan fordeles geografisk, tidsmæssigt, efter afgørelsestype, anbringelsessted, udslagsgivende årsag hos barnet/den unge, udslagsgivende årsag hos forældrene eller i hjemmet, hændelsestype, alder og køn.

Adgang til data

Data bearbejdes af Ankestyrelsen og der offentliggøres ikke personhenførbar statistik.

Kilde til registrering

Er baseret på kommunernes indberetninger og systemoverførsler fra kommunale sagsbehandlingssystemer.

Nærmere om indhold

Registret indeholder følgende hovedtyper af registreringer. For nærmere detaljer kontakt Ankestyrelsen, Data og Analyse.

Uddrag af variable i statistikken

 • Afgørelse om anbringelse (0-17-årige) : Samtykkestatus, anledning til behandling af sagen, udslagsgivende årsager hos barn/ung og/eller i familien/hjemmet, første anbringelsessted. 
 • Opfølgning og andre sagshændelser (0-17-årige): Ændret anbringelsessted, ændret samtykkestatus, generel opfølgning, forelæggelse for børn og unge-udvalget, hjemgivelse/ophør af anbringelsen/sagsophør.
 • Døgnophold i efterværn (18-22-årige): Videreførelse eller genetablering af døgnophold i efterværn, ændret anbringelsessted, ophør af døgnophold i anbringelsessted/sagsophør.

2. Underretningsstatistikken

Statistikken over underretninger indeholder data om de underretninger, kommunerne modtager om udsatte børn. Statistikken blev lavet første gang for 2014, og dækker perioden fra den 1. april til den 31. december 2014. Oplysningerne i statistikken vil blive opdateret årligt i efteråret, når der udkommer en ny årsstatistik.
Underretningsstatistikken giver mulighed for at følge udviklingen i antal underretninger, hvem der underretter, hvad der underrettes om og hvilke opfølgningsaktiviteter, kommunerne iværksætter på baggrund af underretningerne. Denne udvikling kan følges på både nationalt, regionalt og kommunalt plan.

Adgang til data

Data bearbejdes af Ankestyrelsen og der offentliggøres ikke personhenførbar statistik.

Kilde til registrering

Er baseret på kommunernes indberetninger og systemoverførsler fra kommunale sagsbehandlingssystemer.

Nærmere om indhold

Registret indeholder følgende hovedtyper af registreringer. For nærmere detaljer kontakt Ankestyrelsen, Praksis og Formidling.

Uddrag af variable i statistikken

 • Om barnet: Køn, alder og ufødte børn (vordende mor)
 • Om underretningen: Underretningsfordeling over året, underretningshyppighed, baggrund for underretningen og underretningens ophavsmand
 • Opfølgning: Iværksatte opfølgningsaktiviteter og datoer for børnefaglig undersøgelse og vurdering.


3. Ankestatistikken – Ankestyrelsens sagsstatistik

Adgang til data

Data bearbejdes af Ankestyrelsen og der offentliggøres ikke personhenførbar statistik.

Kilde til registrering

Er baseret på Ankestyrelsens journalsystem, og for afgørelser før 1. juli 2013 også oplysninger fra de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene.

Nærmere om indhold

Registret indeholder følgende hovedtyper af registreringer. For nærmere detaljer kontakt Data og Analyse i Ankestyrelsen.

Uddrag af variable i Ankestatistik

 • Lovgrundlag: Angiver det lovgrundlag der er truffet afgørelse efter
 • Afgørelse: Angiver hvilken afgørelse der er truffet. Det vil sige enten stadfæstelse, hjemvisning, ophævelse/ændring, eller afvisning/henvisning.
 • Område: Angiver kommunen, der har truffet afgørelse i 1. instans.
 • Sagsbehandlingstid: Sagsbehandlingstid efter område og lovgrundlag

4. Førtidspensionsstatistikken

Statistikken indeholder oplysninger om kommunernes afgørelser om førtidspension fra 1998 og frem. I statistikken findes også oplysninger om ankede afgørelser om førtidspension. Afgørelserne kan blandt andet opdeles på afgørelsestype, kommune, diagnose, branche og foranstaltninger/ressourceforløb. Der er mulighed for at koble data fra førtidspensionsstatistikken med registre i Danmarks Statistiks Forskerservice.

Data anvendes til at følge udviklingen på førtidspensionsområdet. Der udarbejdes kvartalsstatistik og årsstatistik, og der er mulighed for at udtrække data fra Ankestyrelsens Talportal.

Adgang til data

Data bearbejdes af Ankestyrelsen og der offentliggøres ikke personhenførbar statistik. Data kan efter konkret godkendelse anvendes til forsknings¬mæssig formål.
Kilde til registrering: Er baseret på kommunernes indberetninger.

Nærmere om indhold

Registret indeholder følgende hovedtyper af registreringer. For nærmere detaljer kontakt Data og Analyse i Ankestyrelsen.

Uddrag af variable i førtidspensionsstatistik

 • Afgørelse om førtidspension: Angiver hvilken afgørelse der er truffet. Det vil sige enten tilkendelse af førtidspension, afslag på førtidspension, frakendelse af førtidspension eller opretholdelse af førtidspension.
 • Pensionsordning: Angiver pensionsordningen der er truffet afgørelse efter 98-ordning, 2003-ordning eller 2013-ordning. 
 • Ansøgning: Angiver anledningen for påbegyndelse af førtidspensionssagen. Det vil sige ansøgning efter pensionslovens § 17, stk. 1, almindelig pension, ansøgning efter pensionslovens § 17, stk. 2 (på foreliggende grundlag), ansøgning efter pensionslovens § 17, stk. 3 (personer der ikke ønsker førtidspension), genoptagelse af vurdering efter pensionslovens § 20, stk. 1 eller frakendelsessag.
 • Ressourceforløb: Deltagelse i ressourceforløb forud for afgørelsen om førtidspension. 
 • Diagnose: Hoveddiagnose og evt bidiagnose.

5. Statistik for beboere på herberger og forsorgshjem

Boformregistret er et register, der blev etableret i 1999, med henblik på udarbejdelse af statistik om de brugere, der benytter sig af et botilbud efter Servicelovens § 110.

Registreringerne er på personnummerniveau og indeholder oplysninger om opholdsstedet, fra- og til dato for opholdet, hvor brugeren er henvist fra, indtægtsgrundlag, bopælskommune og statsborgerskab. Ved udskrivning registreres, hvordan udskrivningen er foregået, samt hvortil brugeren er udskrevet. Der sker en samkøring med oplysninger fra CPR-registret for opkvalificering af data.

Adgang til data

Data bearbejdes af Ankestyrelsen og der offentliggøres ikke personhenførbar statistik. Data kan efter konkret godkendelse, anvendes til forskningsmæssige formål.

Kilde til registrering

Er baseret på indberetninger fra botilbuddene og fra kommunerne.

Nærmere om indhold

Registret indeholder følgende hovedtyper af registreringer. For nærmere detaljer kontakt Data og Analyse i Ankestyrelsen.

Uddrag af variable i statistikken

 • Botilbud: Identifikation af indberetter
 • Brugers CPR-nr: CPR-nr. 
 • Brugers folkeregisterkommune: Kommune
 • Indskrivningsdato: Dato
 • Nationalitet: Nationalitet
 • Hvilken foranstaltning er brugeren indskrevet til: Døgnafdeling eller Sygeafdeling
 • Henvisningsmåde: Fx: Eget initiativ, anden § 110 boform, kriminalforsorgen
 • Indtægtsforhold: Fx: Kontanthjælp, pension. lønindkomst
 • Udskrivningsdato: Dato
 • Hvordan er udskrivningen foregået: Fx: Planlagt, ikke planlagt, bortvist
 • Udskrevet til: Fx: Egen bolig, alternativt plejehjem, anden boform efter § 110

6. Statistik for handicapbiler

Statistikken om tilkendelser af handicapbiler er baseret på afgørelser om støtte til handicapbiler efter Servicelovens § 114 truffet af kommunerne eller Ankestyrelsen (før 1. juli 2013 sociale nævn).

Registret er på personnummerniveau og indeholder oplysninger fra 1996 og frem.

Statistikken indeholder individbaserede oplysninger om afslag/tilkendelse, behovet for kørsel (arbejde/uddannelse/trivsel), låntype (almindelig støtte, udvidet støtte, udskiftning eller førtidig udskiftning) samt størrelse på det bevilgede lån.

Adgang til data

Data bearbejdes af Ankestyrelsen og der offentliggøres ikke personhenførbar statistik. Data kan efter konkret godkendelse anvendes til forskningsmæssige formål.

Kilde til registrering

Er baseret på kommunernes indberetninger.

Nærmere om indhold

For nærmere detaljer kontakt Data og Analyse i Ankestyrelsen.

Uddrag af variable i statistikken

 • Identifikation af kommune Navn og kommunenummer
 • Ansøgers personnummer 
 • Hvornår blev sagen rejst i kommunen 
 • Hvornår blev kommunens afgørelse truffet 
 • Hvilket behov vedrører afgørelsen: Behov for kørsel til og fra arbejdet, behov for kørsel til og fra uddannelse eller behov for kørsel i øvrigt.
 • Hvad var kommunens afgørelse: Afslag på støtte til køb af bil eller bevilling af støtte til køb af bil
 • Hvad har kommunen bevilget støtte til/givet afslag på: Lån til bil efter § 6, stk. 1, lån til bil efter § 6, stk. 2, udskiftning efter § 10, stk. 2 eller førtidig udskiftning efter § 10, stk. 2.
 • Indhentede erklæringer i forbindelse med den aktuelle sag: Fx helbredserklæringer, erklæringer fra PTU, erklæringer fra politiet mfl. 
 • Begrundelser ved evt afslag: Fx helbred, gangdistance, kørselsbehov eller andet. 

7. Adoptionsstatistikken

Efter adoptionsbekendtgørelsens § 66 skal Statsforvaltningen underrette Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, om udfærdigede adoptionsbevillinger og om udenlandske adoptionsafgørelser, der er anerkendt efter adoptionslovens § 28, stk. 2.

Statistikken er baseret på bl.a. adoptionens dato, personernes personnumre og navneoplysninger. Arkivet er nyetableret og indeholder oplysninger om adoptioner fra 1. juli 2013 og frem. Før denne dato består arkivet af fysiske journalkort, der er indsendt kvartalsvis fra underinstanserne. Arkivets oplysninger vil alene blive anvendt til ad hoc statistiske trækninger.

Adgang til data

Data bearbejdes af Ankestyrelsen og der offentliggøres ikke personhenførbar statistik.
Kilde til registrering: Er baseret på statsforvaltningens indberetninger.

Nærmere om indhold

For nærmere detaljer kontakt Data og Analyse i Ankestyrelsen.

8. Statistik for frivillig socialt arbejde

Staten tildeler hvert år kommunerne et tilskud til det frivillige sociale arbejde som bloktilskud. Kommunernes opgave er blandt andet at samarbejde med de frivillige sociale foreninger samt medvirke til at understøtte og styrke det lokale frivillige sociale arbejde.

Statistikken belyser det frivillige sociale arbejde i henhold til Servicelovens § 18 om kommunalbestyrelsens støtte til frivilligt socialt arbejde. Statistikken er udarbejdet på grundlag af de årlige indberetninger fra kommunerne om frivilligt socialt arbejde. Derudover indgår kommunefordelte oplysninger om de statslige bloktilskud til frivilligt socialt arbejde.

Adgang til data

Data bearbejdes af Ankestyrelsen og indeholder ikke personhenførbare oplysninger

Kilde til registrering

Er baseret på kommunernes indberetninger

Nærmere om indhold

Statistikken indeholder følgende hovedtyper af registreringer. For nærmere detaljer kontakt Data og Analyse i Ankestyrelsen.

Uddrag af variable i statistikken

 • Udbetalt støtte fra kommunen efter §18 
 • Bloktilskud – kommunens andel af det fordelte bloktilskud til frivilligt arbejde
 • Ikke økonomisk støtte 
 • Målgruppe 
Sidst opdateret 23.03.2016