Gå til indhold

Artikel: Hjælp til kommuner, når de skal vurdere ansøgninger om kugle- og kædedyner

En ny principafgørelse hjælper kommunerne med at vurdere, om en kugle- eller kædedyne kan bevilges som et hjælpemiddel.

Af fuldmægtig Nadia Pedersen

Denne artikel er en del af Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1, marts 2016.

Kugle- og kædedyner kan være en hjælp mod visse fysiske og psykiske lidelser hos børn og voksne. Dynernes specielle syning og fyld har en terapeutisk og beroligende virkning ved at øge kropsbevidsthed og stimulere kroppen.

Det har længe været gældende praksis, at en kugledyne enten kan fungere som et hjælpemiddel eller som et behandlingsredskab. Den vurdering har betydning for, om det er kommunen eller regionen, der kan bevillige dynen.

Imidlertid har det været svært for kommunerne at vurdere, hvornår kugledynen er et hjælpemiddel. Derfor har Ankestyrelsen behandlet fem sager principielt for at afklare, hvad der har betydning for vurderingen.

Der må ikke være mulighed for behandling

I principafgørelsen slår vi fast, at der efter servicelovens regler om hjælpemidler kan ydes hjælp til en kugle- eller kædedyne til en borger med en varigt nedsat funktionsevne. Det kræver dog, at der ikke er yderligere muligheder for behandling af borgerens lidelse og de søvnvanskeligheder, som er en følge af lidelsen.

Afgørelsen afhænger af en konkret vurdering af, om borgeren profiterer tilstrækkeligt af andre muligheder - pædagogiske, ikke-medicinske eller medicinske. Det skal indgå i vurderingen, om de medicinske behandlingstilbud er uden alvorlige bivirkninger.

Principafgørelsen fastslår også, at en kugle- eller kædedyne derimod ikke kan bevilges som et hjælpemiddel kun for at undgå medicinsk behandling. Det er fordi, behandlingsmulighederne i den situation ikke kan anses for at være udtømt.

Væsentligheden skal vurderes

Hvis kommunen vurderer, at kugle- eller kædedynen er et hjælpemiddel, skal den også vurdere, om hjælpemiddelbestemmelsens krav om væsentlighed er opfyldt.

Principafgørelsen viser, at en række forskellige forhold skal inddrages i væsentlighedsvurderingen:

 • Kommunen skal tage stilling til omfanget af ansøgerens søvnvanskeligheder og effekten af at sove med en kugle- eller kædedyne.
 • Kommunen skal også tage stilling til den forbedrede søvns konkrete betydning for ansøgerens evne til at fungere i hverdagen.
 • Det skal desuden indgå i vurderingen, om dynen eventuelt også bruges i løbet af dagtimerne.
 • Endelig skal kommunen vurdere, om søvnen kan blive bedre ved bedre søvnhygiejne.

Forskel på børn og voksne

Den nye principafgørelse er delt op i et afsnit om børn og et om voksne. Der er nemlig forskel på vurderingerne.

I sager om børn forudsættes det, at den relevante medicinske behandling uden væsentlig helbredsrisiko er afprøvet. Derefter kan en kugle- eller kædedyne  bevilliges efter reglerne om hjælpemidler.

Det kan derimod ikke kræves, at der er beskrevet og dokumenteret konkrete aktiviteter i dagligdagen, som barnet udfører bedre ved brug af en kugle- eller kædedyne. Det skyldes, at det er en naturlig forudsætning for barnets mulighed for læring, udvikling, socialitet og trivsel, at barnet er tilstrækkelig udhvilet.

Sager om voksne

I sager om voksne må der foretages en konkret vurdering af det hensigtsmæssige ved at afprøve den relevante medicinske søvnbehandling uden væsentlig helbredsrisiko. Det skyldes, at denne behandling kun har begrænset effekt for voksne. Den konkrete vurdering afhænger af omfanget og karakteren af borgerens lidelse og søvnvanskeligheder.

For at en kugle- eller kædedyne kan bevilges som et hjælpemiddel til en voksen, skal der desuden være beskrevet specifikke og væsentlige funktionsnedsættelser i borgerens dagligdag, og at de kan som kan afhjælpes af bedre søvn.

Kugle- og kædedyner til kronisk smertetilstand

Der bliver oftest ansøgt om kugle- eller kædedyner til børn og voksne med en psykisk nedsat funktionsevne. Det kan for eksempel være borgere med ADHD, Tourettes Syndrom eller autisme.

I den nye principafgørelse behandler vi også en sag om en kugledyne til en borger med en fysisk nedsat funktionsevne.

Afgørelsen viser, at der efter en konkret vurdering også kan bevilges en kugle- eller kædedyne til afhjælpning af følgerne af en fysisk lidelse. I den konkrete sag er der tale om en borger med bindevævssygdommen Ehlers Danlos, der derfor lider af en kronisk smertetilstand uden yderligere behandlingsmuligheder. Borgeren blev i denne sag fundet berettiget til en kugledyne som et hjælpemiddel.

Tidligere principafgørelser kasseres

Ankestyrelsens tidligere principafgørelser på området fastslog, at en kugledyne enten kan være et hjælpemiddel eller et behandlingsredskab for ansøgeren.

Det drejer sig om C-7-01 og C-7-08. Disse principafgørelser gælder ikke længere, og praksis er indarbejdet i den nye afgørelse.  

I vores nye afgørelse nævnes også kædedyner. Det er dog vores opfattelse, at praksis på området også gælder for andre lignende vægtdyner, for eksempel kastanjedyner og granulatdyner.

Læs Ankestyrelsens principafgørelse 94-15 om hjælpemidler - kugledyne - kædedyne - behandlingsredskab

Betingelserne

Betingelserne for bevilling af hjælpemidler fremgår af servicelovens § 112, stk. 1.

Her fremgår det, at kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 

 • når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
 • i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
 • er nødvendigt for, at personen kan udøve et erhverv. 

Spørgsmålet om, hvorvidt væsentlighedskravet er opfyldt, fastlægges ud fra en samlet vurdering af hjælpemidlets betydning i forhold til at afhjælpe borgerens funktionsnedsættelse.

Der kan lægges vægt på blandt andet:

 • helbredsmæssige forhold
 • sociale forhold
 • hjælpemidlets betydning for muligheden for at leve et liv som andre på samme alder og i samme livssituation
 • om der eventuelt kan findes andre måder at kompensere for funktionsnedsættelsen på. 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring