Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 7 oktober 2011

Kontanthjælpsmodtagere skal have konkret og præcis vejledning

Kommunerne skal vejlede kontanthjælpsmodtagere konkret og præcist, når de indkalder dem til samtale, tilbud mv. Ankestyrelsen har offentliggjort 6 Principafgørelser. Principafgørelserne fastlægger praksis for, hvordan kommunerne skal vejlede. 

Vejledning fra Nævnet fører til ændringer i kommunernes sagsbehandling

Statsforvaltningen Sjælland har gennemført deres første formidlingsprojekt på baggrund af Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kontanthjælp og sanktioner fra 2011. 

Flere sager om forskelsbehandling indbriges for ligebehandlingsnævnet

Nævnets årsberetning for 2010 beretter om et stigende antal sager om kønsligestilling. Den samme tendens gør sig gældende, når det drejer sig om forskelsbehandling på grund af alder og handicap. 

Tvangsadoptioner er svære at gennemføre

Kommunerne synes, at de nye regler om adoption uden samtykke er svære at bruge i konkrete sager. Lovændringen fra 2009 har ikke betydet, at flere børn er blevet tvangsadopteret, sådan som det var lovgivernes hensigt. 

Lettere adgang til adoption uden samtykke

Adgangen til adoption uden samtykke blev udvidet i 2009, da adoptionsloven blev ændret. Efter udvidelsen af reglerne har Ankestyrelsen nu offentliggjort to nye Principafgørelser om adoption uden samtykke. 

Nogle anbragte unge kan blive på anbringelsesstedet til de er 23 år

Støtteforanstaltninger til unge ophører som udgangspunkt, når de fylder 18 år. Unge, der er anbragt uden for hjemmet, har dog mulighed for at blive i deres plejefamilie, på deres opholdssted eller andet anbringelsessted, indtil de fylder 23 år. 

Kommunerne anbriger færre børn uden for hjemmet

Antallet af afgørelser om at anbringe børn og unge uden for hjemmet er faldet med 12 procent siden 2009 og i alt med 23 procent siden 2008, viser den netop offentliggjorte anbringelsesstatistik fra Ankestyrelsen. 

Frit valg af botilbud

Ankestyrelsen har taget stilling til spørgsmålet om frit valg af længerevarende botilbud. En kommune kun kan anvende botilbud, der er registreret på Tilbudsportalen. Økonomiske hensyn kan desuden begrænse en borgers ret til frit valg af botilbud. 

Flere klagesager i statsforvaltningerne

De sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene i statsforvaltningerne har siden kommunalreformens gennemførelse behandlet et stigende antal klagesager over kommunernes afgørelser. 

Kort Nyt fra Ankestyrelsen

Bedre begrundelse for afgørelser om afslag på principiel behandling. 

Nye Principafgørelser

Ankestyrelsen har i oktober 2011 udsendt Principafgørelser om blandt andet:

  • Borgerne kan have ret til at få genoptaget sager om supplement til brøkpension,
  • Anden aktør kan ikke træffe afgørelse om retten til sygedagpenge og
  • Personer, der passer nærtstående døende i eget hjem, er ikke arbejdsskadeforsikret.

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring