Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6 november 2013

Andelen af tvangsanbragte 0-årige stiger

I perioden 2008 til 2012 er andelen af afgørelser om tvangsanbringelser for de 0-årige steget. I den periode er der årligt truffet afgørelse om anbringelse af omkring 200 børn under 1 år. 

Nyt gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag og kortere klagefrist

Reglerne for børnebidrag er blevet ændret. Ændringerne betyder, at man nu skal betale et gebyr på 1.500 kroner for en ansøgning om ændring af børnebidrag. Derudover er klagefristen på bidragsområdet blevet forkortet fra 1 år til 4 uger. 

Barnets adfærdsproblemer som grund til anbringelse

I serviceloven er der nævnt særlige forhold, der kan indgå i vurderingen af, om et barn eller en ung skal anbringes udenfor hjemmet uden samtykke. Et af disse forhold er "Andre adfærds - eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge." Kriteriet har både betydning for anbringelsesgrundlaget og den fremtidige indsats. 

Elever i 10. klasse med særlige behov har ret til specialundervisning

Elever med særlige behov har ret til 10. klasse og til specialundervisning. Det har Klagenævnet for Specialundervisning netop afgjort i to sager. 

Sociale ydelser skal ikke inddrages i fastsættelsen af årsløn

Tilskadekomnes erhvervsevnetab og årsløn skal fastsættes ud fra et skøn, når tilskadekomne har haft en løs eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet før en arbejdsskade. Indtægten fra sociale ydelser indgår ikke i vurderingen af årslønnen. Sociale ydelser ikke er udtryk for tilskadekomnes evne til at tjene penge. 

Det nationale integrationsbarometer

Regeringen lancerede i november 2012 "Det nationale integrationsbarometer". Formålet var at gøre regeringens mål for integrationsindsatsen synlig og følge udviklingen år for år - både på landsplan og i de enkelte kommuner. Integrationsbarometeret fokuserer på indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, idet tidligere analyser viser, at det er denne målgruppe, der står over for de største udfordringer, når det gælder integration. 

Kort Nyt fra Ankestyrelsen

Udveksling af oplysninger i overgrebssager. Årsberetning for Ligebehandlingsnævnet 2012. 

Nye Principafgørelser

Ankestyrelsen har i november udsendt Principafgørelser om blandt andet:

  • Hjælp til huslejerestance
  • Hjælp til husleje i botilbud
  • Hjælp til merudgifter til diæt

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring