Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3 april 2013

Forkert brug af sanktioner over for kontanthjælpsmodtagere

En ny undersøgelse fra Statsforvaltningen Midtjylland viser, at mange kommuner stopper kontanthjælpen til borgere, selvom lovens betingelser for at standse hjælpen ikke er til stede. 95 procent af afgørelserne ville være blevet ændret eller hjemvist, hvis borgerne klagede. 

Kommuner skal blive bedre til at hjælpe unge kriminelle

Kommunerne modtager hvert år underretninger fra politiet om kriminelle børn og unge. For at hjælpe disse børn og unge skal kommunerne blive bedre til at udarbejde foreløbige handleplaner og kriminalitetshandleplener. Desuden skal kommunerne fokusere på at reagere tidligt, inddrage de relevante fagpersoner og iværksætte den rette støtte. 

Midlertidigt på deltid på grund af mindre børn

Ny principafgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne til personer, som på skadestidspunktet arbejdede på deltid, udstikker retningslinjer for, hvornår en deltidsansættelse skal anses for at være midlertidig, fordi den er begrundet i en familiemæssig situation med mindre børn. 

Deltidsansættelse med blandede vagter

Ankestyrelsen har i en ny Principafgørelse taget stilling til erstatning for tab af erhvervsevne til personer, der på skadestidspunktet arbejdede på deltid med vagter både om dagen og om aftenen/natten. 

Arbejdsskader under tilbud om vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik

Arbejdsskadeloven giver ret til erstatning for personskader, der opstår under arbejde for en arbejdsgiver. Personer, der kommer til skade under uddannelse, kan ikke få erstatning efter arbejdsskadeloven. 

Arbejdsgivers partslignende status i arbejdsskadesager

De typiske parter i en arbejdsskadesag er skadelidte og et forsikringsselskab. Men en arbejdsgiver kan også klage over Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om anerkendelse af en arbejdsskade. Det giver arbejdsgiver en partslignende status i arbejdsskadesager om anerkendelse. 

Kort Nyt fra Ankestyrelsen

Faglige kurser for professionelle. 

Nye Principafgørelser

Ankestyrelsen har i april udsendt Principafgørelser om blandt andet:

  • Klageinstanserne kan efterprøve, om udmålingen af borgerstyret personlig assistance har fundet sted i overensstemmelse med formålet med ordningen. 
  • Har en borger behov for hjælp spredt over hele døgnet, kan hjælpen udmåles i form af tilskud til at dække rådighedstimer til borgeren. 
  • Ved udmåling af hjælp til borgerstyret personlig assistance skal der tages hensyn til, i hvilket omfang en borgers ægtefælle er i stand til at varetage opgaver i hjemmet.
  • En borger under uddannelse har som udgangspunkt ikke ret til kontanthjælp.

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring