Gå til indhold

Kulegravning af det kommunale tilsyn på anbringelsesområdet

Ankestyrelsen har for socialministeren gennemført to undersøgelser af det kommunale tilsyn med anbringelsessteder og anbragte børn og unge. 

Fokus på hvordan kommunerne tilrettelægger og udfører tilsynet

Den ene undersøgelse "Kommunernes tilsyn med anbringelsessteder og anbragte børn og unge" har fokus på kommunernes retningslinjer, og på hvordan de i praksis gennemfører det driftsorienterede tilsyn med anbringelsesstederne og det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge. 

Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse i 10 kommuner. Undersøgelsen viser blandt andet, at:

  • det driftsorienterede tilsyn er forankret forskelligt i kommunerne - fra at være en enkelt sagsbehandlers ansvar til at være forankret i et tværkommunalt samarbejde uden for kommunen
  • det personrettede tilsyn i alle kommunerne varetages af barnets/den unges sagsbehandler
  • der ikke altid sker informationsudveksling om tilsyn mellem kommuner eller internt i kommunerne
  • der ikke i alle tilfælde er tydelig dokumentation for, hvornår der er ført personrettet tilsyn i anbringelsessager

Anbringelsesstederne er hørt om deres oplevelse af tilsynet

I den anden undersøgelse
"Anbringelsessteders oplevelse af det kommunale tilsyn"
er plejefamilier, private opholdssteder og kommunale døgninstitutioner i de samme 10 kommuner bedt om at vurdere, hvordan de oplever det kommunale tilsyn. Tilbagemeldingerne viser blandt andet, at:

  • plejefamilierne, opholdsstederne og institutionerne overvejende er tilfredse med kommunernes driftsorienterede tilsyn
  • plejefamilierne efterlyser højere grad af tilbagemelding på tilsynsbesøget 
  • kommunerne er bedre forberedt og mere struktureret på tilsynsbesøget
  • der er utilfredshed med det personrettede tilsyn - det skyldes især manglende tilsynsbesøg
  • under halvdelen af plejefamilierne oplyser, at deres plejebarn fik de to lovpligtige tilsynsbesøg i 2011
  • en fjerdedel af opholdsstederne/institutionerne oplyser, at alle deres anbragte børn fik de to lovpligtige tilsynsbesøg i 2011.

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring