Kommunernes anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser

Ankestyrelsen har for Social- og Integrationsministeriet gennemført en undersøgelse af kommunernes anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser i børnesager.

Forældrekompetenceundersøgelser anvendes hyppigst i anbringelsessager

83 kommuner har besvaret et spørgeskema, som viser, at:

  • I 2011 blev der udarbejdet 816 forældrekompetenceundersøgelser i de 83 kommuner. Antallet af rekvirerede forældrekompetenceundersøgelser varierer mellem kommunerne.
  • Forældrekompetenceundersøgelser anvendes hyppigst i sager, hvor der træffes afgørelse om at anbringe barnet/den unge. I 2011 blev der i 45 procent af de sager, hvor der blev indhentet forældrekompetenceundersøgelse, efterfølgende truffet afgørelse om anbringelse uden for hjemmet.
  • Forældrekompetenceundersøgelser gennemføres altid eller ofte af autoriserede psykologer.

Undersøgelserne afdækker i høj grad forældrenes forældreevner

Ankestyrelsens børnesagkyndige konsulenter har vurderet kvaliteten af 10 forældreevneundersøgelser. Vurderingen viser, at:

  • I 8 af de 10 undersøgelser er forældrenes evne til at varetage omsorgen for barnet eller den unge afdækket i høj grad eller i nogen grad. De børnesagkyndige vurderer, at undersøgelserne er sammenhængende og valide.
  • I stort set alle de gennemgåede undersøgelser har forældrene været informeret med formålet med undersøgelsen, og undersøgelsen er blevet gennemgået med forældrene

Hent publikationen

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 17.11.2020

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring