Gå til indhold

Handicapsagsbarometret 2023 om ledsagelse efter servicelovens § 97

I Handicapsagsbarometret 2023 undersøger Ankestyrelsen kommunernes sagsbehandling og overholdelse af regler og praksis i sager om ledsagelse til voksne med handicap efter servicelovens § 97.

Barometret bygger på en gennemgang af 385 sager fra alle landets kommuner. Ingen af de gennemgåede sager har været påklaget til Ankestyrelsen.

Barometret giver på landsplan et generelt billede af kvaliteten af kommunernes sagsbehandling. Det indeholder både afgørelser, som kommunerne har truffet, om bevilling af og afslag på ledsagelse.

Barometret viser, at der er en eller flere retlige mangler i 51 procent af sagerne. I de fleste tilfælde handler de retlige mangler om kommunens oplysning af sagen, hvor Ankestyrelsens vurdering er, at der mangler relevante oplysninger om borgerens behov for socialpædagogisk støtte under ledsagelsen. I 47 procent af samtlige 385 sager har de retlige mangler haft betydning for Ankestyrelsens vurdering af kommunens afgørelse.

Barometret viser desuden, at kommunernes største udfordring er at vurdere, om borgeren skal have hjælp efter servicelovens § 97, eller om hjælpebehovet skal dækkes efter en anden bestemmelse i serviceloven, herunder særligt bestemmelsen om socialpædagogisk støtte i servicelovens § 85 og praktisk hjælp i servicelovens § 83. Den udfordring ses eksempelvis i situationer, hvor borgeren skal have hjælp til indkøb af dagligvarer.

Handicapsagsbarometret indgår i det samlede initiativ om bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet, og som er en del af aftalen om udmøntning af reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2022-2025. I den tidsperiode gennemgår Ankestyrelsen upåklagede sager fra alle landets kommuner på fire udvalgte sagsområder for at give et overordnet og generaliserbart billede af kvaliteten i sagsbehandlingen på tværs af landets kommuner på handicapområdet. Det handler om:

• I 2023: Ledsagelse til voksne, servicelovens § 97.
• I 2024: Dækning af merudgifter til børn og voksne, servicelovens §§ 41 og 100.
• I 2025: Dækning af tabt arbejdsfortjeneste, barnets lov § 87

Ankestyrelsen følger op på resultaterne af handicapsagsbarometret i forbindelse med undervisnings- og kompetenceudviklingsinitiativer i retssikkerhedsprogrammet.

På baggrund af barometret indbyder Ankestyrelsen desuden alle kommuner til et online dialogmøde om barometrets resultater.

Ledsagelse efter § 97 indgår som en del af programmet til den faglige temadag på voksenhandicapområdet, som Ankestyrelsen afholder d. 1. oktober 2024. Temadagen er målrettet sagsbehandlere og faglige ledere i kommunerne. Her vil Ankestyrelsen bl.a. komme ind på målgruppevurderingen i ét af en række læringsmoduler.

Derudover tilbyder Ankestyrelsen forskellige typer af læringsforløb med fokus på de generelle sagsbehandlingsregler, herunder helhedsorientering og sagsoplysning til kommunerne.

Du kan læse mere om retssikkerhedsinitiativerne, handicapsagsbarometret og de faglige temadage her

Læs handicaptilgængelig version af rapporten her


Hent publikationen

Sidst opdateret 29.04.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring