Gå til indhold

Årsrapport 2013

Ankestyrelsen

Ankestyrelsens sagsproduktion og regnskab for 2013 er påvirket af 3 større omlægninger, der har forøget styrelsens opgaver, bemanding samt indtægter og udgifter. Disse omlægninger er:

  1. Den 1. januar 2012 blev den tidligere Familiestyrelse indfusioneret i Ankestyrelsen, men der blev for regnskabsåret 2012 aflagt selvstændigt regnskab for denne del af virksomheden. Fra 2013 er bevilling og udgifter, der vedrører Familiestyrelsens tidligere opgaver, en integreret del af Ankestyrelsens regnskab.
  2. Den 1. marts 2013 blev Ankestyrelsen klageinstans i sager om førtidspension og boligstøtte, hvor der er truffet afgørelse af Udbetaling Danmark. Dette var den sidste overførsel af klagesager, der er blevet overført successivt siden den 1. oktober 2012.
  3. Folketinget vedtog den 14. maj 2013 en ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (klagereformen). Lovændringen betyder, at de regionale sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene, som hørte til under statsforvaltningerne, blev nedlagt som klageinstans. Fra 1. juli 2013 behandles alle klager over kommunale afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet af Ankestyrelsen som eneste klageinstans.

Årets økonomiske resultat

Ankestyrelsen havde et overskud på 26,1 mio. kr. i 2013, hvilket er en markant ændring i forhold til året før, hvor overskuddet var 2,5 mio. kr. Overskuddet skyldes flere faktorer. Der har været en generel økonomisk tilbageholdenhed som følge af usikkerhed om indholdet af den økonomiske aftale vedrørende klage¬re¬formen. Desuden har Ankestyrelsen i 2013 modtaget bevil¬ling til opbygning af den nye afdeling i Aalborg, men opbygningen har ikke kunnet ske i samme tempo, som finan¬sieringen tilsiger. Endelig har Ankestyrelsen haft lavere implementeringsomkostninger i 2013 end forventet til f.eks. flytteomkostninger og fratrædelsesgodtgørelser til de tidligere medar¬bejdere fra statsforvaltningerne.

Årets faglige resultat

I 2013 blev der afsluttet 35.032 sager, hvilket er en stigning på 13.355 sager i forhold til året før. Stigningen i antallet af afsluttede sager er en konsekvens af tilførslen af nye sagsområder på det bevillingsstyrede område, hvor der er afsluttet 11.000 kommunale klagesager (overførsel af ankesager fra Statsforvaltningen), ca. 3.000 klagesager på det familieretlige område samt ca. 1.300 ankesager vedr. Udbetaling Danmark.

Der blev herudover afsluttet 12.267 arbejdsskadesager i 2013 mod 13.353 året før svarende til en nedgang på 9 pct.

Både i 2012 og i 2013 er antallet af verserende arbejdsskadesager steget. I løbet af to år er antallet af verserende sager steget med knap 5.900 og udgør ved udgangen af 2013 9.672 mod 3.792 verserende sager i 2011. Ankestyrelsen vil i 2014 have fokus på at få nedbragt antallet af verserende sager. I 2014 vil et nyt arbejdsskadekontor blive opbygget i Aalborg, hvilket vil udvide kapaciteten samtidig med, at der vil være fokus på at øge effektiviteten i Arbejdsskadeafdelingen ved en styrket driftsledelse. Dette skal være med til at få den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ned.

Forventninger til det kommende år

2013 var præget af planlægningen og implementeringen af den nye klagestruktur, hvor de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene, der var styrelsens underinstanser på de lovområder, som kommunerne administrerede, blev nedlagt. De ca. 36.000 klagesager, som nævnene årligt behandlede, blev overført til Ankestyrelsen.

2014 vil bære præg af, at Ankestyrelsens afdeling i Aalborg skal bygges op samtidig med, at styrelsens sagsbehandlingstider skal nedbringes.

Ankestyrelsen arbejder målrettet på at nedbringe sagsbehandlingstiden for borgerne i implementeringsperioden frem mod 2016, så borgerne kan få en afgørelse i deres sag hurtigere. Det er målet i 2016, at sagsbehandlingstiden for disse sager bringes på samme niveau som sammenlignelige sager i Ankestyrelsen, hvilket vil sige 4-5 måneder.


Hent publikationen

Sidst opdateret 24.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring