Gå til indhold

Årsrapport 2003-2004

I 70% af tilfældene bliver undervisningstilbuddet ændret, når forældre klager over amter og kommunes ydelse af vidtgående specialundervisning til deres barn.

Den årlige rapport fra Klagenævnet for vidtgående specialundervisning viser, at i godt ¾ af tilfældene ender forældrenes klage med, at de kommunale eller amtskommunale myndigheders afgørelser ændres. Det sker enten af myndighederne selv ved forlig med forældre eller ved en endelig afgørelse i Klagenævnet.

I Danmark modtager cirka 10.000 børn og unge vidtgående specialundervisning, og forældrene finder anledning til at klage over undervisningstilbuddet i godt to procent af tilfældene.

Klagenævnet – som i medfør af folkeskoleloven er klageinstans - har i rapporten analyseret omfanget og typerne af klagesager over vidtgående specialundervisning i skoleåret 2003/2004 og sammenlignet med situationen året før i skoleåret 2002/2003 samt hvilke problemstillinger, der i særlig grad trænger sig på.

Rapporten viser, at antallet af klager er det samme som året før, at klagerne fortsat i høj grad drejer sig om myndighedernes manglende dialog med forældrene. Der forekommer store geografiske forskelle i klagefrekvensen, hvor forældre på Sjælland klager mest.

Formålet med rapporten er først og fremmest, at Klagenævnet kan følge sin praksis med henblik på udmelding af præcedens til amter og kommuner og give vejledning i øvrigt og derved tilskynde til en mere ensartet praksis rundt om i landet.

Rapporten indgår i den overordnede evaluering af den nye ordning inden for den vidtgående specialundervisning, som blev indført med ændring af folkeskoleloven i år 2000. Ved denne lejlighed blev Klagenævnet oprettet til at behandle forældres klager over kommuners henvisning til og amters foranstaltning inden for den vidtgående specialundervisning.

Et af formålene med nævnet var at nedbringe forældrenes grunde til at klage – men det er tilsyneladende ikke lykkedes endnu.

Klagenævnet har i år som led i sin vejledningsindsats indført de såkaldte K-meddelelser med orientering om principielle spørgsmål og væsentlige afgørelser i Klagenævnet. K-meddelelserne udsendes automatisk og elektronisk direkte til de kommunale og amtslige forvaltninger m.fl.

”Det er mit håb, at disse K-meddelelser vil føre til en mere ensartet praksis i forvaltningerne, en bedre dialog med forældrene samt færre klagesager”, siger Klagenævnets formand Ninna Würtzen.

Klagenævnets formand Ninna Würtzen kan kontaktes på tlf. 66 12 16 41.


Hent publikationen

Oversigt over klager i skoleåret 2003/2004

Oversigt over elever med flere handicap

Sidst opdateret 24.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring