Gå til indhold

Ankestyrelsens gennemgang af hjemviste samværssager

Ankestyrelsen har gennemgået 33 hjemviste samværssager med fokus på belysning af barnets perspektiv. Gennemgangen har resulteret i en række anbefalinger.

Ankestyrelsen er klageinstans for Statsforvaltningens afgørelser om samvær, midlertidig bopæl og midlertidig forældremyndighed efter lov om forældreansvar. Ankestyrelsen arbejder blandt andet med at sikre korrekt praksis i Statsforvaltningen, og Ankestyrelsens Familieretsafdeling har i efteråret 2014 gennemgået et antal sager, hvor styrelsen har sendt sagen tilbage til Statsforvaltningen, fordi barnets perspektiv ikke var godt nok belyst.

Fokus på belysning af barnets perspektiv
Omdrejningspunktet for undersøgelsen er Statsforvaltningens pligt til altid at inddrage barnet og sørge for, at barnets perspektiv bliver belyst i forbindelse med oplysning af sagen. De gennemgåede sager er alle blevet påklaget til Ankestyrelsen og handler om afgørelser om samvær. Ankestyrelsen har sendt de gennemgåede sager fra 2012 og 2013 tilbage til Statsforvaltningen til ny behandling, fordi der manglede en grundigere belysning af barnets perspektiv.

En stor del af sagerne drejer sig om afslag på eller ophævelse af samvær. Der stilles i disse tilfælde større krav til, at Statsforvaltningen overvejer alle muligheder for at kunne belyse sagen tilstrækkeligt før afgørelsen.

Indhentning af oplysninger til belysning af sagen
Da en meget stor del af sagerne handler om afslag på samvær eller afslag på en ansøgning om ophævelse af samvær, finder Ankestyrelsen det bekymrende, at Statsforvaltningen kun i to af de undersøgte sager havde fundet grundlag for at foretage en børnesagkyndig undersøgelse, inden der blev truffet afgørelse. Det er også bekymrende, at der kun i omtrent 1/3 af de realitetsbehandlede sager havde været afholdt samtale med barnet i Statsforvaltningens regi.

Gennemgangen af de 31 realitetsbehandlede sager viser desuden, at der i ingen af sagerne var anvendt observeret samvær for at belyse sagen. I 23 sager var der afholdt møde med forældrene inden afgørelsen, i 15 sager var indhentet oplysninger fra institution og skole, i otte sager var indhentet kommunale oplysninger, i fire sager var indhentet oplysninger fra politiet, i tre sager indgik oplysninger fra retten og i seks sager forelå lægelige eller psykologfaglige oplysninger.

Anbefalinger
Ankestyrelsens gennemgang giver anledning til følgende anbefalinger:

  • Statsforvaltningen bør være særlig opmærksom på at sikre, at sagerne er tilstrækkeligt belyst. Sagerne er ofte komplekse, og afgørelserne er meget indgribende for familien. Er et samvær først ophævet, kan det være vanskeligt at få det genetableret.
  • Statsforvaltningen bør være opmærksom på, at en børnesamtale, der indgår i afgørelsesgrundlaget, som udgangspunkt skal afholdes i Statsforvaltningens regi. Dette for at sikre, at barnet får en korrekt vejledning og at barnet høres over den aktuelle problemstilling. Der kan være grundlag for at indkalde barnet til en ny samtale, hvis situation ændrer sig.
  • Statsforvaltningen bør være opmærksom på, at en børnesagkyndig undersøgelse i nogle situationer kan være nødvendig for at vurdere forældrenes samarbejdsevne og for at vurdere, hvad der vil være bedst for barnet. Særligt for små børn, i højkonfliktsager eller hvor der er tale om lang tids adskillelse mellem barn og samværsforælder, kan det være svært at få børnenes synspunkter frem i en egentlig samtale med barnet. Oftest vil udarbejdelsen af en børnesagkyndig undersøgelse sikre, at barnets perspektiv er tilstrækkeligt belyst.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen fra Ankestyrelsen ser på belysningen af barnets perspektiv i hjemviste samværssager. Ankestyrelsen har gennemgået 33 sager, som i 2012-13 blev hjemvist til Statsforvaltningen, hvoraf to af sagerne var afvist i henhold til § 39, og 31 sager var realitetsbehandlede.

Læs hele rapporten og alle Ankestyrelsens anbefalinger.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring