Gå til indhold

Ankestyrelsen afgjorde flere sager om arbejdsskade i 2009

Ankestyrelsen behandlede i 2009 16.850 klager over Arbejdsskadestyrelsens afgørelser. Det er 2.300 flere sager end sidste år. Ankestyrelsen var ikke enig i 30 procent af afgørelserne fra Arbejdsskadestyrelsen. Det viser den netop offentliggjorte årsstatistik 2009 om afgørelser efter arbejdsskadelovgivningen fra Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen er klageinstans for de afgørelser, som Arbejdsskadestyrelsen træffer efter lov om arbejdsskadesikring. Til sammenligning kan anføres, at Arbejdsskadestyrelsen behandlede 60.000 sager og traf 135.000 afgørelser i 2009.

Hver anden sag om genoptagelse bliver omgjort

Andelen af sager, som Ankestyrelsen omgjorde, er steget fra 25 procent i 2008 til 30 procent i 2009. Stigningen skyldes især, at Ankestyrelsen oftere ændrede sager om genoptagelse.

Statistikken viser, at sager om genoptagelse af anerkendelses- og erstatningsspørgsmålet bliver ændret eller hjemvises til ny behandling og afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen i hvert andet tilfælde. Til sammenligning bliver hver tredje sag om méngodtgørelse og erstatning for tab af erhvervsevne ændret eller hjemvist, mens det kun er hver sjette sag om anerkendelse af ulykker og erhvervssygdomme.

Forklaringen kan være, at Højesteret ved dom af 22. april 2009 ændrede arbejdsskademyndighedernes praksis for, hvornår en arbejdsskadesag kan genoptages. Dommen har betydet, at nogle sager, som blev afgjort i Arbejdsskadestyrelsen inden dommen og således efter gammel praksis, er ændret i Ankestyrelsen i overensstemmelse med den nye praksis.

Fokus på sagsbehandlingstiden

Ankestyrelsen har fokus på at få nedbragt sagsbehandlingstiden. I 2009 var der samlet set et fald i Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstid på arbejdsskadesager fra 6,3 måneder i 2008 til 5,8 måneder i 2009.

En fjerdedel af sagerne om arbejdsskader blev behandlet på under to måneder i 2009.

Ankede sager stammer fra få brancher

Ankede afgørelser fra mænd og kvinder stammer fra forskellige brancher.

For mænd tegner de fire største brancher sig for tilsammen to tredjedele af de ankede afgørelser. Brancherne er:

  • fremstillingsvirksomhed (26 procent), 
  • bygge- og anlægsvirksomhed (18 procent), 
  • transportvirksomhed (11 procent) og 
  • engros- og detailhandel (10 procent).

For kvinder er det alene de tre største brancher, der udgør to tredjedele af de ankede afgørelser. Brancherne er:

  • sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger (32 procent), 
  • fremstillingsvirksomhed (17 procent) og 
  • offentlig administration mm (13 procent).

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring