Du kan ikke klage over alt

Diskriminationsgrunde

Ligebehandlingsnævnet kan kun behandle klager over forskelsbehandling på grund af en af de diskriminationsgrunde, der følger af ligebehandlingslovene. 

Inden for arbejdsmarkedet kan nævnet behandle sager om forskelsbehandling på grund af:

 • køn
 • race
 • hudfarve
 • religion eller tro
 • politisk anskuelse
 • seksuel orientering
 • alder
 • handicap
 • national, social eller etnisk oprindelse

Uden for arbejdsmarkedet kan nævnet behandle sager om forskelsbehandling på grund af:

 • køn
 • race
 • etnisk oprindelse
 • Handicap

Afvisning

En sag kan desuden være uegnet til at blive behandlet i Ligebehandlingsnævnet. Der er her eksempler på klager, som nævnet må afvise.

Værnepligten gælder kun for mænd
Det følger af Grundlovens § 81, at "enhver våbenfør mand er forpligtet til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver".  Grundloven kan kun ændres ved folkeafstemning. Grundloven er den øverste af de danske love, og kan ikke tilsidesættes af andre love. Ligebehandlingsnævnet kan derfor ikke behandle klager, der handler om, at værnepligten kun gælder for mænd.

Se j.nr. 2500001-09

Børne- og ungeydelsen udbetales til barnets mor
Det falder uden for nævnets kompetence at træffe afgørelse om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at børne- og ungeydelsen som udgangspunkt udbetales til moderen. Dette skyldes, at bestemmelse herom er fastsat ved lov, og at det tilkommer den danske lovgivningsmagt som enekompetent at fastsætte regler på dette område.

Se j.nr. 7100175-13

Forskellige fysiske krav til kvinder og mænd inden for Politiet
Ligebehandlingsnævnet har ikke fundet grundlag for at tilsidesætte Politiets vurdering af, at det er saglige krav, der begrunder de forskellige fysiske krav til mænd og kvinder ved optagelsen og i det efterfølgende forløb til jobbet som polititjenestemand. Der er derfor ikke tale om forskelsbehandling i strid med reglerne om ligebehandling.

Se j.nr. 7100229-12

Forskellige priser baseret på alder uden for arbejdsmarkedet
Ligebehandlingsnævnet kan ikke behandle klager om aldersdiskrimination uden for arbejdsmarkedet. Det inkluderer klager om tilbud om varer- og tjenesteydelser, der kan fås med rabat, hvis man er i en særlig aldersgruppe. Udtrykket 'uden for arbejdsmarkedet' omfatter alle forhold, der ikke omhandler ansættelsesmæssige forhold. Du kan derimod godt klage over diskrimination i forbindelse med ansættelse, jobannoncer, afskedigelser og lignende.

Sidst opdateret 14.08.2018