Gå til indhold

Sager med lovbestemte frister for sagsbehandlingstiden

Ankestyrelsen behandler årligt ca. 3.200 sager, hvor vi skal afgøre sagen eller orientere borgeren inden for en lovbestemt frist.

Det drejer sig om sager på børneområdet fx visse sager om anbragte børn og unge, sager fra Ungdomskriminalitetsnævnet, sager fra børn og unge-udvalget, sager om adoption uden samtykke og sager om udenlandske adoptioner. Derudover er der også lovbestemte frister på sager om anerkendelse fra Psykolognævnet, sager om magtanvendelse og sager om tilbud til forsikrede ledige.

Her på siden kan du læse mere om de enkelte sagsområder og om lovbestemte frister for sagsbehandlingstiden.   

Fold alle teksterne ud eller ind

Tvangsmæssige foranstaltninger over for børn og unge

Sagerne handler om klager over afgørelse fra kommunernes børn og unge-udvalg, om anbringelse af børn og unge uden samtykke fra forældremyndighedsindehaverne eller fra den unge over 15 år.

I tilknytning til sagerne behandler vi også klager over andre afgørelser om tvangsmæssige foranstaltninger. Det kan eksempelvis være overvåget samvær eller afbrydelse af forbindelsen mellem barnet eller den unge og forældrene.

Absolut frist på 8 uger
Vores afgørelser skal foreligge inden for 8 uger efter, at vi har modtaget sagen.

Det fremgår af retssikkerhedsbekendtgørelsen, nr. 227 af 11. marts 2019, § 18, nr. 3 , jf. retssikkerhedslovens § 73, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21. august 2018 efter reglerne i § 169 i lov om social service.

Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser

Ungdomskriminalitetsnævnet behandler sager om børn og unge i alderen 10 til 17 år, der er dømt eller mistænkt for at have begået personfarlig kriminalitet. 

Ankestyrelsen er klageinstans for en række afgørelser fra Ungdomskriminalitetsnævnet.

Det kan eksempelvis dreje sig om afgørelser om forbedringsforløb for den unge, der indebærer en anbringelse uden for hjemmet uden samtykke eller ændring af anbringelsessted uden samtykke.

Når Ungdomskriminalitetsnævnet træffer en afgørelse, er det muligt at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen.

Loven om bekæmpelse af ungdomskriminalitet trådte i kraft den 1. januar 2019.

Ankestyrelsen arbejder ud fra en absolut frist på 8 uger
Der er ikke lovbestemte frister for behandling af sager fra Ungdomskriminalitetsnævnet, men da sagerne behandles på samme måde som sager om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke, har vi valgt at arbejde med en frist på 8 uger.

Adoption uden samtykke

Sagerne handler om adoption af et barn eller en ung uden samtykke fra forældremyndighedsindehaverne. 

Fra den 1. juli 2019 kan Ankestyrelsen træffe afgørelse om adoption af et barn eller en ung. Børn og unge-udvalget skal forinden indstille til Ankestyrelsen, at barnet adopteres uden samtykke fra forældrene.

Så vidt muligt inden for 8 uger
Ankestyrelsen skal så vidt muligt inden 8 uger tage stilling til børn og unge-udvalgets indstilling om adoption uden samtykke.

Hvis fristen ikke overholdes i en konkret sag, skal vi give sagens parter og kommunen skriftligt besked om, hvornår vi forventer at færdigbehandle sagen.

Det fremgår af retssikkerhedsbekendtgørelsen, nr. 227 af 11. marts 2019, § 17, stk. 2, , jf. § 68 f, stk. 1, i lov om social service.

Underretning

Ankestyrelsen kan af egen drift tage sager op, som handler om særlig støtte til børn og unge. Det sker, når vi vurderer, at kommunalbestyrelsen ikke har foretaget de fornødne sagsbehandlingsskridt eller ikke har truffet de fornødne afgørelser i overensstemmelse med barnets eller den unges bedste.

Ankestyrelsen kan derfor beslutte, at kommunalbestyrelsen tager de nødvendige sagsbehandlingsskridt eller træffer de fornødne afgørelser.

Borgere, fagpersoner eller andre kan underrette os om bekymring for et barn eller en ung. Vi vurderer herefter, om der er grundlag for at tage sagen op.

Inden vi begynder sagsbehandlingen, indhenter vi oplysninger fra kommunen om barnet eller den unge og familien.  

Desuden inddrager vi en børnesagkyndig konsulent i vurderingen af, om kommunen har gjort tilstrækkeligt, eller om sagen skal behandles på et møde i Ankestyrelsen.

Absolut frist på 8 uger til at vurdere, om sagen skal mødebehandles
Inden 8 uger efter at vi har modtaget en underretning, skal vi beslutte om sagen skal behandles på et møde. Det vil sige, at Ankestyrelsen har en frist på 8 uger til at orientere parterne om, hvorvidt sagen mødebehandles eller afsluttes uden mødebehandling.

Det fremgår af bemærkningerne i lovforslaget til Barnets Reform (L 178, fremsat 24. marts 2010, forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven).

 

Kommunale afgørelser om anbragte børn

Sagerne drejer sig om klager over kommunens afgørelser om anbragte børn.

I følgende ankesager skal vi så vidt muligt afgøre sagen inden for 8 uger efter, at vi har modtaget klagen:

  • klager over kommunens afgørelser om hjemgivelse og hjemgivelsesperiode,
  • klager over kommunens afgørelser om valg af anbringelsessted,
  • klager over kommunens afslag på opretholdt anbringelse eller opretholdt døgnophold til unge i alderen fra 18 til 22 år.

Kommunens afgørelse bliver ikke gennemføret, før vi har behandlet sagen.

Så vidt muligt inden for 8 uger
Hvis fristen ikke kan overholdes, skal Ankestyrelsen give sagens parter skriftligt besked om, hvornår de kan forvente en afgørelse.

Det fremgår af retssikkerhedsbekendtgørelsen, nr. 227 af 11. marts 2019, § 17, stk. 1, og gælder sager omfattet af § 72, stk. 2, 1. og 2. pkt., og § 72, stk. 3, i retssikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21. august 2018. 

Magtanvendelse

Reglerne om magtanvendelse i servicelovens kapitel 24 retter sig mod voksne borgere, som har betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne og som har brug for omfattende støtte, men som ikke er enig i de foranstaltninger, som kommunen beslutter.

Absolut frist på 8 uger
Nedenstående sager skal behandles i Ankestyrelsen inden for 8 uger:

  • Afgørelse i sager om tilbageholdelse i boligen
  • Sager om optagelse i særlige botilbud uden samtykke

Det fremgår af retssikkerhedsloven, at sagerne skal afgøres på et ankemøde med deltagelse af to beskikkede medlemmer og to ankechefer, jf. § 55, nr. 4, i retssikkerhedsloven.

Tilbud til forsikrede ledige

Sager om tilbud til ledige, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, falder typisk i to kategorier. I den ene kategori søger den ledige selv om en bestemt type tilbud. I den anden kategori beder kommunen den ledige om at deltage i et bestemt tilbud.

Absolut frist på 4 uger
Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg skal træffe afgørelse inden 4 uger efter, at klagen er modtaget. Det gælder i sager, der handler om tilbud til dagpengemodtagere og er aktuelt i begge kategorier.

Det fremgår af § 16 i retssikkerhedsbekendtgørelsen, nr. 227 af 11. marts 2019.

Matchning af barn og adoptanter i internationale adoptionssager

Danish International Adoption (DIA) formidler internationale adoptioner fra udlandet til Danmark. Ankestyrelsen er centralmyndighed på området og fører tilsyn med den internationale adoptionsformidling.

Vi godkender derfor de matchningsforslag, hvor barnet er vurderet inden for ansøgernes godkendelsesramme.

Det er for at sikre, at adoptionen sker i overensstemmelse med de internationale regler, reglerne i Danmark og i afgiverlandet.

Så vidt muligt inden for 7 dage
Efter adoptionslovens § 31 a skal Ankestyrelsen snarest muligt tage stilling til, om adoptionsforløbet kan fortsætte, når et barn er anvist til en godkendt adoptionsansøger.

Efter adoptionsbekendtgørelsens § 47, stk. 4, skal Ankestyrelsens vurdering af matchningsforslaget efter artikel 17 c i Haagerkonventionen, jf. § 52, ske inden for en uge efter, at sagen er modtaget i styrelsen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Anerkendelser hos Psykolognævnet

Ønsker en person, der er uddannet i psykolog i udlandet, at bruge titlen "psykolog" i Danmark, skal vedkommende søge Psykolognævnet om anerkendelse af sine udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.

Absolut frist på 4 måneder, hvis ansøger er EU-borger
For EU-borgere  gælder reglerne om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Her er der en absolut sagsbehandlingsfrist på 4 måneder, som gælder  fra det tidspunkt, hvor ansøgningen er fuldt dokumenteret.

Ansøgere uden for EU
For ansøgere fra lande uden for EU er der ikke lovgivningsmæssigt fastsat frister for sagsbehandlingen, men vi  behandler i praksis også disse sager inden for 4 måneder, hvis det er muligt.

Frister aftalt af parter bag satspuljeaftalerne

Ud over ovenstående lovbestemte frister findes der også en række aftalebestemte frister for Ankestyrelsens behandling af kommunale sager, som har været hjemvist, eller hvor kommunen træffer afgørelse efter serviceloven om nedsættelse eller standsning af hjælp til voksne.

Her gælder det, at nedsættelsen eller frakendelsen af hjælpen har særligt indgribende betydning for den enkelte (varslingsordningen). Disse frister er aftalt af parterne bag satspuljeaftalerne.

Sidst opdateret 29.01.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring