Bidragsafgørelse fra et EU-land

Hvis bidraget er fastsat i en afgørelse fra et EU-land, kan bidragsmodtageren anmode om, at bidraget opkræves og inddrives i Danmark.

Opkrævning af bidrag i Danmark

Underholdspligtforordningen gælder her i Danmark.

Det betyder, at Danmark anerkender og fuldbyrder (inddriver) bidragsafgørelser, der er truffet på grundlag af bidragssager, der er startet i et af de øvrige EU-medlemslande – undtagen Storbritannien – efter den 18. juni 2011, på samme måde som afgørelser, der er truffet i Danmark (forordningens afdeling 1).

Det betyder også, at Danmark anerkender og fuldbyrder (inddriver) bidragsafgørelser, der er truffet i Storbritannien, når afgørelsen opfylder forordningens betingelser for eksigibilitet (fuldbyrdelighed). Herudover anerkender og fuldbyrder Danmark bidragsafgørelser, der er truffet i et af de øvrige EU-medlemslande, når afgørelsen opfylder forordningens betingelser for eksigibilitet (fuldbyrdelighed), og afgørelsen er truffet på grundlag af en bidragssag, der er startet før den 18. juni 2011 (forordningens afdeling 2).

Liste over EU-landene på eu.dk

Underholdspligtforordningen finder umiddelbart kun anvendelse på ”retsafgørelser”. Efter forordningen kan begrebet ”ret” dog også omfatte administrative myndigheder med kompetence i sager om bidrag, der opfylder en række betingelser, og dermed afgørelser truffet af disse myndigheder.
Se oplysninger om sådanne administrative myndigheder under Bilag 10.

Gældsstyrelsen opkræver bidrag, der er fastsat i afgørelser fra de øvrige EU-lande. Det gælder i disse tilfælde:

  • Bidragsmodtageren bor i Danmark. 
  • Bidragsbetaleren bor i Danmark. 
  • Bidragsbetaleren har værdier (aktiver) i Danmark. 
  • Bidragsbetaleren får udbetalt løn i Danmark.

Sagsforløbet, når bidragsafgørelsen er truffet på grundlag af en bidragssag, der er startet i et af de øvrige EU-lande – undtagen Storbritannien – efter den 18. juni 2011 (afdeling 1)

Sagen starter i Ankestyrelsen

Bidragsmodtageren eller den relevante udenlandske myndighed kan sende en anmodning om inddrivelse af et bidragskrav til Ankestyrelsen.
Når Ankestyrelsen har sikret sig, at de nødvendige dokumenter foreligger, videresender styrelsen sagen til Gældsstyrelsen til opkrævning. Sagen kan også sendes direkte til Gældsstyrelsen. 

Bidragsbetalerens adgang til at bede om fornyet prøvelse af bidragsafgørelsen

Bidragsbetaleren har i visse situationer mulighed for efter forordningens artikel 19 – indenfor en vis frist – at anmode om fornyet prøvelse af en bidragsafgørelse ved den kompetente ret i den stat, hvor afgørelsen er truffet. En sådan anmodning skal bidragsbetaleren selv indgive til den kompetente ret.

Oplysninger om den udenlandske kompetente ret og landets prøvelsesprocedure under de enkelte medlemslande

Hvis bidragsbetaleren kommer med indsigelser

Hvis bidragsbetaleren kommer med indsigelser om bidragskravets eksistens og størrelse, skal Gældsstyrelsen sende sagen til Statsforvaltningen, som træffer afgørelse om indsigelserne.
Statsforvaltningens afgørelse kan påklages til Ankestyrelsen.

Sagsforløbet, når bidragsafgørelsen er truffet i Storbritannien eller bidragsafgørelsen er truffet på grundlag af en bidragssag, der er startet i et af de øvrige EU-medlemslande før den 18. juni 2011 (afdeling 2)

Sagen starter i Statsforvaltningen

Bidragsmodtageren eller den relevante udenlandske myndighed kan sende en anmodning om inddrivelse af et bidragskrav til Statsforvaltningen.

Statsforvaltningens opgaver i hovedtræk

Når Statsforvaltningen har sikret sig, at de nødvendige dokumenter foreligger, erklærer Statsforvaltningen afgørelsen for eksigibel (fuldbyrdelig).

Afgørelsen kan påklages inden 30 dage efter, at den er blevet forkyndt. Bor bidragsbetaleren ikke i Danmark kan afgørelsen påklages inden 45 dage efter, at den er blevet forkyndt. Der kan ikke dispenseres fra klagefristen.

Hvis bidragsbetaleren ikke inden ovennævnte frister har påklaget Statsforvaltningens afgørelse om eksigibilitet eller fremsat indsigelser om kravets eksistens og størrelse, videresender Statsforvaltningen anmodningen om inddrivelse af bidragskravet til Gældsstyrelsen.

Hvis bidragsbetaleren påklager Statsforvaltningens afgørelse om eksigibilitet, sender Statsforvaltningen sagen til Ankestyrelsen, der træffer afgørelse.

Hvis bidragsbetaleren fremsætter indsigelser om kravets eksistens og størrelse, træffer Statsforvaltningen afgørelse om indsigelserne. Statsforvaltningens afgørelse kan påklages til Ankestyrelsen.

Opkrævning af bidraget

Gældststyrelsens opgaver i hovedtræk:

  • Kræve bidraget hos bidragsbetaleren 
  • Lave evt. aftaler om afdrag.

Hvis bidragsbetaleren ikke betaler

Hvis opkrævningen ikke resulterer i, at bidragsbetaleren betaler bidraget, sender Gældsstyrelsen sagen til inddrivelse.
Som restanceinddrivelsesmyndighed har Gældsstyrelsen følgende muligheder for at inddrive et bidrag:

  • Lønindeholdelse 
  • Udpantning 
  • Modregning

Klageadgang

Både bidragsmodtageren og bidragsbetaleren kan klage over Statsforvaltningens afgørelse til Ankestyrelsen. Gældsstyrelsens afgørelse kan påklages til Landsskatteretten. Handler klagen om en udpantning, skal fogedretten behandle klagen.

Opkrævning og inddrivelse i udlandet

Bor bidragsmodtageren i Danmark, og bor bidragsbetaleren i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, er det Gældsstyrelsen, der opkræver et bidrag. Resulterer opkrævningen ikke i, at bidragsbetaleren betaler bidraget, sender Gældsstyrelsen sagen til inddrivelse i udlandet.

Spørgsmål om reglerne

Hvis du har spørgsmål om reglerne om opkrævning eller om underholdspligtforordningen, kan du henvende dig til Ankestyrelsen.
Hvis du har spørgsmål om reglerne om inddrivelse, kan du henvende dig til Gældsstyrelsen.

Gældsstyrelsens hjemmeside

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 14/12 2018

Sidst opdateret 14/12 2018

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring