Manglende betaling af bidrag

Hvis en bidragsbetaler ikke betaler et aftalt eller et fastsat bidrag, kan forskellige danske myndigheder opkræve og inddrive bidraget.

En dansk myndighed kan opkræve og inddrive bidrag, når:

  • bidraget er fastsat i en dansk aftale eller afgørelse. Det gælder også aftaler og afgørelser, der er truffet i Grønland eller på Færøerne. 
  • bidraget er fastsat i en afgørelse, der er truffet i et land, som har tiltrådt en af de samme konventioner om bidrag som Danmark.

Hvis afgørelsen om bidrag ikke er omfattet af et af disse tilfælde, kan danske myndigheder ikke opkræve og inddrive bidraget. Bidragsmodtageren kan da søge statsforvaltningen om fastsættelse af dansk bidrag.

Fastsættelse af bidrag på statsforvaltningen.dk

Opkrævning af bidrag


Myndighederne har 2 opgaver, når de opkræver et bidrag:

  • tage stilling til eventuelle indsigelser fra bidragsbetaleren, f.eks. om kravet er forældet eller tidligere betalt
  • bede bidragsbetaleren om at betale det forfaldne bidrag (via girokort, rykkere og afdragsaftaler m.v.)

Dansk aftale eller afgørelse om bidrag


Opkrævning af bidrag på baggrund af en dansk afgørelse eller aftale varetages af Udbetaling Danmark.

Udbetaling Danmark opkræver bidrag, når:

  • bidragsmodtageren og bidragsbetaleren bor i Danmark.
  • bidragsbetaleren har værdier (aktiver) i Danmark.
  • bidragsbetaleren får udbetalt løn i Danmark.

Udbetaling Danmark opkræver både bidragsmodtagerens krav på bidrag og det offentliges krav på bidrag, der er udbetalt til bidragsmodtageren på forskud.

Hvis Udbetaling Danmark har udbetalt børnebidrag forskudsvis, opkræver Udbetaling Danmark beløbet hos bidragsbetaleren. Hvis børnebidraget ikke bliver udbetalt forskudsvis, eller hvis der er krav på bidrag ud over normalbidraget, kan bidragsmodtageren henvende sig til Udbetaling Danmark for at få opkrævet bidraget.

Hvis bidragsbetaleren ikke betaler ægtefællebidrag til tiden, kan bidragsmodtageren også henvende sig til Udbetaling Danmark for at få opkrævet bidraget.

Udbetaling Danmark opkræver bidraget hos bidragsbetaleren.

Inddrivelse


Hvis opkrævningen ikke resulterer i, at bidrags-
betaleren betaler bidraget, sender Udbetaling Danmark kravet til Gældsstyrelsen, der inddriver bidraget. 

Gældsstyrelsen har følgende muligheder for at inddrive et bidrag:

  • lønindeholdelse
  • foretage udlæg i værdier (udpantning)
  • modregne krav på bidrag i overskydende skat eller andre offentlige udbetalinger (modregning)

Gældsstyrelsen kan besvare spørgsmål om reglerne om inddrivelse.

Klageadgang


Både bidragsmodtageren og -betaleren kan klage over Udbetaling Danmarks afgørelse til Ankestyrelsen.

Bidragsbetaleren kan klage over Gældsstyrelsens afgørelse til Landsskatteretten.

Handler klagen om en udpantning, skal fogedretten behandle klagen.

Bidragsbetaler og bidragsmodtager kan henvende sig til Statsforvaltningen, hvis de ønsker at klage over et fastsat bidrag eller ønsker et fastsat bidrag ændret på grund af ændrede forhold.

Bidragsafgørelse fra et andet land


Opkrævning og inddrivelse af bidrag på baggrund af en udenlandsk afgørelse varetages af Gældsstyrelsen. Læs mere om udenlandske afgørelser i menuen til venstre.

Sidst opdateret 28.03.2019