Gå til indhold

Artikel: Ressourceforløbsydelse - hvad skal trækkes fra og hvordan?

Få et overblik over, hvilke indtægter, kommunen skal trække fra den ydelse, en borger får i ressource- eller jobafklaringsforløb. Og hvordan fradraget skal ske.

Af chefkonsulent Alice Bagger

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6, 2016. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter december 2016.   

Ressourceforløbsydelse

Personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb har ret til ressourceforløbsydelse. Som hovedregel er beløbet det samme som kontanthjælp. Der er dog nogle få forskelle i, hvor stor ydelsen er, og hvordan kommunen kan trække i ydelsen. Det kommer an på, om der er tale om et ressourceforløb eller et jobafklaringsforløb. Forskellene markeres undervejs i artiklen.

Der er særlige muligheder for borgere, der før visitationen til et ressourceforløb, modtog en af disse ydelser

 • sygedagpenge
 • ledighedsydelse
 • førtidspension.

De har nemlig ret til en ydelse på niveau med, hvad de fik, da de blev visiteret til et ressourceforløb. For sygedagpenge gælder den ret dog kun, indtil retten til sygedagpengene alligevel ville stoppe.

Ikke afhængig af formue

Ressourceforløbsydelsen er – modsat kontanthjælp - ikke afhængig af borgerens egen formue eller ægtefællens indkomst og formue. Sondringen mellem formue og indtægt er den samme som for kontanthjælpsmodtagere.

Indtægter giver fradrag

Indtægter i perioden efter visiteringen til ressource- eller jobafklaringsforløb medfører fradrag i ressourceforløbsydelsen.

Hovedreglen er, at indtægter trækkes fra som efter reglerne for kontanthjælp – også hvad angår undtagelser.

Som udgangspunkt sker fradrag i ressourceforløbsydelsen krone for krone. Men der er en særlig fradragsregel for indtægter fra løn.

 

Fra den 1. januar 2016 skal udbetalte indtægter for en periode, der ligger før – eller efter – borgerens ressource- eller et jobafklaringsforløb ikke trækkes fra i ressourceforløbsydelsen.

Undtaget er dog feriegodtgørelse efter ferieloven. Feriegodtgørelse skal fortsat trækkes fra i ressourceforløbsydelsen.

Se mere i lovbemærkningerne til L55 2015/1   

Hvornår skal fradraget ske?

Ligesom for kontanthjælp er det sådan, at indtægter trækkes fra i den måned, hvor indtægten bliver udbetalt.

Ankestyrelsens principafgørelse 107-12 om kontanthjælp - indtægter - sygedagpenge - beregning - udmåling

For kontanthjælp er der et princip om, at en indtægt trækkes fra i den måned, hvor indtægten bliver udbetalt. Det gælder dog ikke for større beløb, hvor fradraget kan ske over flere måneder. Det er efter vores opfattelse anderledes for ressourceforløbsydelse. Her kan et fradrag for et større indtægtsbeløb ikke spredes over flere måneder. Fradraget kan kun ske i den måned, hvor indtægten forekommer. 

Vi tager ikke stilling til eventuel tilbagebetaling efter reglerne i aktivloven i denne artikel.  

Hvordan skal fradraget ske?

Fradrag for lønindtægt og indtægt, der kan sidestilles med løn, sker som hovedregel sådan: 30 % af lønnen inklusiv pension fradrages op til 13.648 kr. (2015-niveau). 55 % af den resterende lønindtægt bliver herefter trukket fra.

Fradraget sker i den skattepligtige indtægt. Det er altså efter, at der er betalt arbejdsmarkedsbidrag og ATP-bidrag.


Reglen om fradrag for lønindtægt under ressourceforløb eller jobafklaringsforløb er en anden end for kontanthjælp.

Personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb skal have mulighed for at beholde en større del af lønnen, hvis de får ordinært job.  Derfor er der en lempeligere fradragsregel for lønindtægt under ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

Her skal 30/55-reglen ikke bruges

Særligt for ansættelse, der bestod, før et jobafklaringsforløb blev bevilliget: Her sker der fuldt fradrag – altså en fravigelse fra hovedreglen om et lempeligere fradrag for lønindtægt.

Det lempeligere fradrag gælder heller ikke, hvis indtægten bliver udbetalt som led i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der kan være

 • ansættelse i løntilskud
 • tilbud efter integrationsprogrammet i integrationsloven
 • andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.

Her skal fradraget ske sådan:

Når kommunen beregner fradraget, skal den se bort fra 15,90 kr. (2015-niveau) pr. arbejdstime. Det gælder både for ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

Fradragsreglen svarer til reglen om fradrag i kontanthjælp. Her er beløbet dog 25,75 kr. (2015-niveau) pr. udført arbejdstime.

Eksempler fra sager

Ankestyrelsen har ingen principafgørelser om fradrag i ressourceforløbsydelse for indtægter, herunder lønindtægter, hverken under ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

Vi har imidlertid afgjort konkrete sager om indtægter og udbetalinger, der skal bruges til at holde ferie eller fridage.

Læs eksempler om følgende indtægter

 • Lejeindtægt fra udlejning af ejerbolig (andelslejlighed)
 • Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis
 • Børnetillæg - udbetales i forbindelse med udbetaling af norsk førtidspension
 • Løbende udbetalinger fra privattegnede forsikringer
 • Engangsbeløb fra privattegnede forsikringer
 • Lønindtægt fra ansættelsesforhold, som var stoppet før jobafklaringsforløbet
 • Lønindtægt fra ansættelsesforhold, som er begyndt før jobafklaringsforløbet
 • Arbejdsløshedsdagpenge fra a-kasse
 • Lønsikringssum fra privat forsikringsselskab (arbejdsløshed og sygdom).

Læs eksempler om udbetalinger, der skal bruges til at holde ferie eller fridage for

 • Årligt ferietillæg efter ferieloven
 • Feriegodtgørelse efter ferieloven, hvor ferien er holdt
 • Hvordan skal fradraget for feriegodtgørelse efter ferieloven beregnes?
 • Feriegodtgørelse efter ferieloven, hvor ferien ikke er holdt
 • Udbetaling af 6. ferieuge (feriefridage)
 • Udbetaling af optjente flekstimer
 • Udbetaling af opsparing på en fritvalgskontoSidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring