Gå til indhold

Tilsynets kompetence og fokus

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommuner og regioner overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.

Lovgivningen kan være forvaltnings- og offentlighedsloven, kommunestyrelses- og regionsloven og de uskrevne grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse. Grundsætningerne bliver også kaldt kommunalfuldmagtsreglerne.

Ankestyrelsens tilsyn omfatter desuden kommunernes overholdelse af sektorlovgivningen, eksempelvis på miljø- og planområdet samt social- og beskæftigelseslovgivningen.

Tilsynet har en lang række lovbundne opgaver og godkendelsesbeføjelser og behandler derudover sager, når der vurderes at være anledning til at rejse en tilsynssag.

Inden for den ramme af tilsynets virksomhed, hvor lovgrundlaget giver tilsynet friere rammer til selv at vurdere, hvilke sager der giver anledning til at rejse en tilsynssag, målrettes tilsynet naturligt de sager, der har størst betydning ud fra formålet med det kommunale tilsyn.  

Hovedopgaver for det kommunale og regionale tilsyn
Faste og lovbundne opgaver
 • Godkendelser
 • Opgaver efter styrelsesloven
 • Aktindsigt
 • Sager om kommunalfuldmagt 
Det fokuserede tilsyn
 • Sektorlov
 • Forvaltningsret
Fogedfunktion og sanktioner
 • Gennemtvingelse af en handlepligt for kommunenHvem retter tilsynet sig imod?

Det kommunale og regionale tilsyn retter sig mod kommunalbestyrelsen eller regionsrådet som det øverste ansvarlige organ.

Eventuelle sanktioner retter sig også mod kommunalbestyrelsen, regionsrådet eller de enkelte medlemmer.

Tilsynets fogedfunktion kan anvendes over for kommunerne eller regionerne i de tilfælde, hvor der er brug for gennemtvingelse af en handlepligt fra en anden myndighed. 

Begrænsninger

 

Tilsynet kan ikke tage alle sager op. Det gælder for eksempel henvendelser om: 

 • Lovgivning rettet mod offentlige myndigheder og andre (blandt andet lov om ligebehandling af mænd og kvinder).
 • Kommuner og regioners overholdelse af en aftale. Et eksempel kan være køb og salg af fast ejendom.
 • God forvaltningsskik og om en afgørelse er rimelig eller hensigtsmæssig.
 • Afgørelser i enkeltsager, der bliver behandlet af en særlig klage- eller tilsynsmyndighed. Det kan være Miljø- og Fødevareklagenævnet, Planklagenævnet eller Datatilsynet. 

Overordnet om opgaverne og strategien

 

Ankestyrelsen har lavet en langsigtet strategi for tilsynet og en plan for det fokuserede tilsyn, som kvartalsvis opdateres med udvalgte temaer.

Den samlede strategi skal sikre, at vi tager væsentlige emner op, behandler dem hurtigere og kommunikerer resultatet til kommuner og regioner. Tilsynet vil på den måde få en større og mere aktuel rolle i at sikre, at kommuner og regioner handler lovligt.

Efter tilsynets placering i Ankestyrelsen pr. 1. april 2017 arbejder tilsynet også strategisk med at inddrage viden fra den data og praksis, som samles på Ankestyrelsens kommunale klagesagsområder. Der opnås derved en synergieffekt gennem tilsynets mulighed for at reagere på relevante oplysninger opnået gennem styrelsens behandling af klagesager.

Der er udviklet klare procedurer for anvendelsen af tilsynets fogedfunktion. Ankestyrelsen har eksempelvis intensiveret samarbejdet mellem styrelsens børnekontorer og tilsynet ved at indføre systematisk opfølgning på pålæg over for kommunerne i børnesagerne. Tilsynet følger op over for kommunerne, hvis kommunerne ikke melder tilfredsstillende tilbage til børnekontorerne.

 

Strategien har fem overordnede elementer:

 • Udvælgelse af vigtige tilsynssager
 • Viden om mulige tilsynssager
 • Planlægning af tilsynsopgaven
 • Prioritering mellem sagerne
 • Kommunikation og formidling

Læs mere

Notat om Ankestyrelsens tilsyn med kommunerne og regionerne

Sagens gang i tilsynet - en grafisk fremstilling

Klagemuligheder

Du kan ikke klage til en anden myndighed, hvis tilsynet afviser at behandle din henvendelse. Det kan du heller ikke, hvis tilsynet giver en vejledende udtalelse.

Indenrigs- og Boligministeriet kan vælge at behandle en af tilsynets sager, hvis sagen har principiel eller generel betydning eller har alvorlig karakter.

Hvis tilsynet har besluttet at bruge sanktioner over for en kommune eller en region, kan afgørelsen indbringes for Indenrigs- og Boligministeriet af de personer, der har fået sanktionen.

Tilsynets afgørelser om godkendelse, dispensation m.v. kan ligeledes påklages til Indenrigs- og Boligministeriet.

Love og regler

Kommunestyrelsesloven

Regionsloven

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring