Anbringelsesstatistikken. Vejledning, skema 3

Vejledning til skema 3. Døgnophold i efterværn – 18-22årige

Ny registrering
Kommunen skal for hver ung 18-22årig, der har fået døgnophold i et anbringelsessted som led i efterværn jf. § 76, stk. 3, nr. 1, og hvor kommunen er handlekommune, indberette nedenstående sagshændelser i forbindelse med døgnopholdet.

Indberetningerne i skema 3 omfatter: 

1. Egen sag, videreførelse af døgnophold fra det 18. år

2. Oprettelse af sag overtaget fra anden kommune (18-22 år).

3. Genetablering af døgnophold i anbringelsessted (18-22 år).

4. Ændring af anbringelsessted (flytning 18-22 år).

5. Ophør af døgnophold i anbringelsessted/sagsophør (18-22 år) 

Indberetning foretages ved ’Ny registrering’ i skema 3, senest 4 uger efter hændelsen. Der kan registreres flere samtidige hændelser i samme skema. Tidligere skemaer må ikke overskrives. 

Indberetningspligten i skema 3 omfatter efterværn med døgnophold i et anbringelsessted samt flytning og ophør. Der skal indberettes i skema 3, hver gang efterværn etableres med døgnophold - også ved genetablering efter periode(r) med ophør. 

Andre § 76-tilbud til unge mellem 18 og 22 år, samt opfølgning af indsats og handleplan for unge i efterværn, skal ikke indberettes til statistikken. 

Den afgørelse om behov for efterværn, jf. § 68, stk. 12, som kommunen skal træffe senest 6 måneder forud for det fyldte 18. år, indberettes i skema 2. 

Tidligere indberettede afgørelser om etablering i efterværn skal forblive i statistikken og må ikke overskrives eller slettes. 

Print af det udfyldte skema
Det er muligt at skrive skemaet ud efter udfyldelsen. Bemærk, at printet kun omfatter de sider, der er indberettet oplysninger til. Alle andre sider springes over i printet. 

Print af et tomt skema
Hvis der ønskes et print af et ikke-udfyldt skema med alle spørgsmålene, kan et samlet skema 1 hentes på indberetningssiden (pdf-format). 

¤ Statistikskemaets grundoplysninger

Ad Indberettende kommune (handlekommune):
Det er den kommune, der er handlekommune for den unge, der har indberetningspligten. 

Hvis kommunen har overtaget handlepligten fra en anden kommune, skal dette indberettes i skema 3’s hændelse ’2. Oprettelse af sag, overtaget fra anden handlekommune’. 

Hvis kommunen overdrager handlekommuneforpligtelsen til en anden kommune, skal det indberettes som ophørt sag i efterværn i kommunen, jf. skema 3, hændelse ’5. Ophør’. 

Ad Skemaidentifikation
- Skemaidentifikationen vælges af kommunen.
- Flere kommuner har fundet, at det er en god idé at anvende barnets/den unges personnummer, eventuelt suppleret med barnets/den unges navn.
- Den valgte skemaidentifikation kan ikke ændres 

Ad Skemaløbenummer:
- Feltet udfyldes automatisk af systemet ved hver ny registrering. Det kan forekomme, at to eller flere skemaer efter hinanden får tildelt samme nummer. Dette er uden betydning. Skemaløbenummeret kan ikke ændres.

Ad Lokalforvaltning:
- Feltet udfyldes kun, hvis kommunens sagsbehandling er fordelt på lokalområder/distrikter.
- Ved klik på linket ’Vælg lokalforvaltning’, fremkommer en liste over lokalforvaltningsnavne, som kan anvendes, hvis der ønskes en entydig angivelse. Dette kan lette anvendelsen af data til ledelsesinformation. 

Ad Sagsbehandler:
Anfør navnet eller en fast identifikation (for eksempel initialer) på den sagsbehandler, der har været den primære behandler på sagen. Hvis samme identifikation anvendes ved alle sager behandlet af samme sagsbehandler, kan oplysningen lettere anvendes til ledelsesinformation. 

¤Vejledning til de enkelte spørgsmål

Ad spørgsmål 1:
Den unges personnummer anvendes som nøgleoplysning i registreringssystemet. Kan indtastes med eller uden bindestreg men registreres ubrudt uden adskillelsestegn.

Udenlandske unge:
I enkelte tilfælde har udenlandske unge i efterværn endnu ikke fået et CPRnummer.

I disse tilfælde har den unge et udlændingenummer fra Udlændingestyrelsen. Udlændingenummeret har normalt 12 cifre, startende med 1 eller 0. Udlændingenummer udfyldes kun, hvis der ikke foreligger et dansk CPR-nummer på indberetningstidspunktet. Barnets/den unges fødselsdato (ddmmåå) indberettes i feltet til cpr-nummer. Kommunen skal ajourføre oplysningen, når der udstedes dansk CPR-nummer.

Alder og køn
Hvis barnets/den unges personnummer mangler, skal alder på afgørelsestidspunktet samt køn oplyses.

¤ Hvilke afgørelser eller sagshændelser vedrører indberetningen?
Der markeres ud for den eller de sagshændelser, der er anledning til kommunens indberetning, hvorved de relevante underskemaer aktiveres. 

Der kan til indberetningen samtidigt markeres én eller flere af de fem typer afgørelser/sagshændelser.

1. Egen sag, videreførelse af døgnophold fra det 18. år

¤ Dato for etablering i efterværn med døgnophold, jf. § 76
Spørgsmål 1.1
- Den unges anbringelse ophører senest ved det 18. år.
- Kommunen indberetter datoen (ddmmåå) for videreførelse eller iværksættelse af den unges efterværn med døgnophold, jf. § 76, stk. 3, nr.1. 

¤ Anbringelsessted ved videreførelse/iværksættelse af efterværn med døgnophold fra det 18. år

Spørgsmål 1.2
- Det markeres, hvilken type anbringelsessted den unge har ophold i, da efterværn med døgnophold blev effektueret.
- Eventuel efterfølgende flytning til andet anbringelsessted under efterværn indberettes som hændelse 4 i skema 3.
- Flytter den unge til anden boform end et anbringelsessted, ophører den unges døgnophold i efterværn efter § 76, også selv om andre tilbud efter § 76 opretholdes. Dette indberettes i skema 3, hændelse ’5. Ophør af døgnophold’ 

’1. Netværksfamilie uden for slægten’ markeres, hvis den unge har fået døgnophold hos plejeforældre, som var en del af netværket for den unge, men som den unge ikke havde en familiemæssig relation til.

’2. Netværksfamilie inden for slægten’ markeres, hvis den unge har fået ophold hos personer, som pågældende har en familiemæssig relation til – at der er et biologisk bånd mellem den unge og plejeforældrene.

’5. Eget værelse, kollegium, kollegielignende opholdssted’ markeres, også i de tilfælde, hvor der er visse fælles faciliteter, eller der ydes en begrænset personlig støtte til den unge.

 ¤ Beliggenhedskommune for anbringelsesstedet

Spørgsmål 1.3a og 1.3b
Det er tilstrækkeligt at anføre kommunenummeret, som kan hentes fra linket ’Hent kommunenavn/nummer’.

 

¤ 2. Oprettelse af sag overtaget fra anden kommune

¤ Dato for overtagelse af handlepligten
Spørgsmål 2.1
Kommunen indberetter datoen (ddmmåå) for kommunens overtagelse af handlekommuneforpligtelsen.

 

¤ Tidligere handlekommune
Spørgsmål 2.2.a og 2.2.b
Kommunen indberetter, hvilken kommune der tidligere havde handlepligten i forhold til den unge. Det er tilstrækkeligt at anføre kommunenummeret, der kan hentes fra linket ’Hent kommunenavn/nummer’.

¤ Afgørelse om efterværn, jf. § 76, stk. 3
Spørgsmål 2.3
Efter servicelovens § 76, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen til unge, der er ellervar anbragt uden for hjemmet i et anbringelsessted efter reglerne i kapitel 11 umiddelbart inden det fyldte 18. år, træffe afgørelse om; 

1) at døgnophold kan opretholdes eller genetableres

2) at udpege en fast kontaktperson for den unge

3) at etablere en udslusningsordning

4) at give anden form for støtte 

- Det markeres, om kommunen som ny handlekommune for den unge har truffet afgørelse om efterværn, jf. § 76, stk. 3.
- Hvis kommunen (evt. foreløbig) viderefører den tidligere handlekommunes beslutning om indholdet af efterværn, eller denne afgørelse med opsættende virkning er indbragt for ankemyndigheden, kan ’Nej’ eller ’Endnu ikke’ markeres.

¤ Dato for afgørelse om efterværn efter § 76, stk. 3
Spørgsmål 2.3a
Kommunen indberetter datoen (ddmmåå) for kommunens afgørelse om foranstaltninger efter det 18 år.

¤ Tilbud kommunen har truffet afgørelse om
Spørgsmål 2.3b
- Marker den eller de typer af foranstaltninger, kommunen har truffet afgørelse om efter § 76, stk. 3.

¤ Type anbringelsessted ved overtagelse af sag
Spørgsmål 2.4a
- Det markeres, hvilken type anbringelsessted den unge var anbragt i, da kommunen overtog sagen/handlepligten.
- Eventuel flytning til andet anbringelsessted indberettes som hændelse 4 i skema 3.

’1. Netværksfamilie uden for slægten’ markeres, hvis den unge har fået døgnophold hos plejeforældre, som var en del af netværket for den unge, men som den unge ikke havde en familiemæssig relation til.

’2. Netværksfamilie inden for slægten’ markeres, hvis den unge har fået ophold hos personer, som pågældende har en familiemæssig relation til – at der er et biologisk bånd mellem den unge og plejeforældrene.

’5. Eget værelse, kollegium, kollegielignende opholdssted’ markeres, også i de tilfælde, hvor der er visse fælles faciliteter, eller der ydes en begrænset personlig støtte til den unge.

¤ Beliggenhedskommune for anbringelsessted
Spørgsmål 2.4b
Kommunen indberetter beliggenhedskommunen for anbringelsesstedet ved overtagelsen af sagen. Det er tilstrækkeligt at anføre kommunenummeret, som kan hentes fra linket ’Hent kommunenavn/nummer’.

Hvis det er besluttet ikke at bevilge døgnophold i et anbringelsessted for den unge, skal følgende spørgsmål 2.5-2.6 besvares:

¤ Dato for ophør af døgnophold i anbringelsessted, jf. § 76
Spørgsmål 2.5
Kommunen har besluttet, at der ikke skal bevilges efterværn med døgnophold i et anbringelsessted. Der angives datoen (ddmmåå) for den unges ophør af bevilget ophold i anbringelsessted.

¤ Hvor tager den unge ophold efter ophør af døgnophold?
Spørgsmål 2.6
Kommunen indberetter, hvor den unge tager – eller forventes at tage – ophold efter ophør af bevilget efterværn med døgnophold i anbringelsessted. ’Selvstændig bolig’ omfatter også lejet værelse.

¤ 3. Genetablering af døgnophold i anbringelsessted

¤ Dato for genetablering af efterværn med døgnophold, jf. § 76 Spørgsmål 3.1
Kommunen indberetter datoen (ddmmåå) for genetablering af efterværn med døgnophold, jf. § 76, stk. 3, nr. 1.

¤ Type af anbringelsessted ved genetablering af efterværn
Ad spørgsmål 3.2
- Det markeres, hvilken type anbringelsessted den unge i forbindelse med genetablering af efterværn tager døgnophold i.
- Eventuel efterfølgende flytning indberettes under hændelse 4 i skema 3.
- Flytter den unge til anden boform end et anbringelsessted, ophører den unges døgnophold i efterværn efter § 76, også selv om andre tilbud efter § 76 opretholdes. Dette indberettes i skema 3, hændelse ’5. Ophør af døgnophold’ 

’1. Netværksfamilie uden for slægten’ markeres, hvis den unge har fået døgnophold hos plejeforældre, som var en del af netværket for den unge, men som den unge ikke havde en familiemæssig relation til.

’2. Netværksfamilie inden for slægten’ markeres, hvis den unge har fået ophold hos personer, som pågældende har en familiemæssig relation til – at der er et biologisk bånd mellem den unge og plejeforældrene.

’5. Eget værelse, kollegium, kollegielignende opholdssted’ markeres, også i de tilfælde, hvor der er visse fælles faciliteter, eller der ydes en begrænset personlig støtte til den unge.

¤ Beliggenhedskommune for anbringelsessted ved genetablering
Spørgsmål 3.3. a og 3.3.b
Kommunen indberetter beliggenhedskommunen for anbringelsesstedet ved genetablering af døgnophold i anbringelsessted.

Det er tilstrækkeligt at anføre kommunenummeret, som kan hentes ved linket ’Hent kommunenavn/kommunenummer’.

¤ 4. Ændring af anbringelsessted (flytning 18-22 år)
I nogle situationer vil den unges flytning medføre sagsophør i statistikken. Dette indberettes i skema 3, hændelse ’5. Ophør af døgnophold/sagsophør’:
- Flytter den unge til anden boform end et anbringelsessted, ophører den unges døgnophold i efterværn efter § 76, også selv om andre tilbud opretholdes.
- Indebærer flytningen, at den unge får ny opholdskommune, og handlekommunepligten overgår til den nye opholdskommune, indberettes også sagsoverdragelsen som et sagsophør i hændelse ’5. Ophør af døgnophold’.

¤ Dato for flytning til nyt anbringelsessted
Spørgsmål 4.1
Kommunen indberetter datoen (ddmmåå) for flytning af efterværn med døgnophold til nyt anbringelsessted.

¤ Type af anbringelsessted efter ændring/flytning, spørgsmål 4.2.
- Det markeres, hvilken type anbringelsessted den unge i forbindelse med flytningen får døgnophold i.
- Flytter den unge til anden boform end et anbringelsessted, ophører den unges døgnophold i efterværn efter § 76, også selv om andre tilbud efter § 76 opretholdes. Dette indberettes i skema 3, hændelse ’5. Ophør af døgnophold’ 

’1. Netværksfamilie uden for slægten’ markeres, hvis den unge har fået døgnophold hos plejeforældre, som var en del af netværket for den unge, men som den unge ikke havde en familiemæssig relation til.

’2. Netværksfamilie inden for slægten’ markeres, hvis den unge har fået ophold hos personer, som pågældende har en familiemæssig relation til – at der er et biologisk bånd mellem den unge og plejeforældrene.

’5. Eget værelse, kollegium, kollegielignende opholdssted’ markeres, også i de tilfælde, hvor der er visse fælles faciliteter, eller der ydes en begrænset personlig støtte til den unge

¤ Beliggenhedskommune for det nye anbringelsessted efter flytning
Spørgsmål 4.3. a og 4.3.b
Kommunen indberetter beliggenhedskommunen for det anbringelsessted, som den unge får ophold i.

- Det er tilstrækkeligt at anføre kommunenummer, der kan hentes ved linket ’Hent kommunenavn/-nummer’.
- Indebærer flytningen, at den unge får ny opholdskommune, og handlekommunepligten overgår til den nye opholdskommune, indberettes også sagsoverdragelsen som et sagsophør i hændelse ’5. Ophør af døgnophold’.

¤ Foranledning til ændring af anbringelsessted
Spørgsmål 4.4
Initiativtager(e) til flytningen til nyt anbringelsessted markeres. Det indberettes på hvis foranledning, anbringelsesstedet blev ændret. Der er mulighed for at markere én eller flere initiativtagere.

¤ 5. Ophør af døgnophold i anbringelsessted/sagsophør
Der indberettes ophør af døgnophold i efterværn, når den unge fraflytter anbringelsesstedet mere end midlertidigt, eller den unge ikke længere har døgnophold efter § 76, stk. 1, nr. 1. Der indberettes blandt andet ophør:
- Ved iværksættelse af udslusning.
- Når den unge får ophold i en boform, der ikke er et anbringelsessted, herunder egen bolig, kriminalforsorg eller varigt botilbud efter voksenbestemmelserne.
- Når udskrivning sker efter kommunens afgørelse om, at der skal ske ophør, uanset om den unge efter aftale med anbringelsesstedet, bliver boende en tid endnu.
- Senest når den unge fylder 23 år.

Der er tale om ophør i statistikken, selv om den unge fortsat modtager andreefterværnstilbud efter § 76 (kontaktperson, udslusning mv.). 

¤ Dato for ophør af døgnophold i anbringelsessted/sagsophør Spørgsmål 5.1
Kommunen indberetter datoen (ddmmåå) for ophør af døgnophold i anbringelsessted eller sagsophør, herunder sagsophør i kommunen i forbindelse med overdragelse af sagen til ny handlekommune.

¤ Årsagerne til ophør af døgnophold i efterværn
Spørgsmål 5.2
Der kan markeres ét eller flere felter.
- Markeringsfelt 6 er reserveret til de tilfælde, hvor der er sagsophør i forbindelse med ændring af handlekommune for den unge.
- Markeringsfelt ’9. Andet ophør’ kan for eksempel anvendes, hvor den unge er blevet overført til kriminalforsorgens institutioner, eller hvis den unge er afgået ved døden.

Ved markering i felt ’6. overdraget til ny handlekommune’, skal supplerende oplysninger herom gives i 5.2.a og 5.2.b.

Ved markering i felt 1-5 eller 7-9 i spørgsmål 5.2, skal desuden besvares spørgsmål 5.3.

¤ Tidspunkt for overdragelse af handlekommuneforpligtelse til ny

Kommune
Spørgsmål 5.2. a
Kommunen indberetter datoen (ddmmåå) for overdragelsen af handlepligten til den nye kommune.

¤ Oplysning om den nye handlekommune for den unge
Spørgsmål 5.2.b
Kommunen indberetter, hvilken kommune der bliver den nye handlekommune for den unge. Det er tilstrækkeligt at anføre kommunenummeret, der kan hentes ved linket ’Hent kommunenavn/-nummer’. 

¤ Oplysning om hvor den unge tager ophold efter hjemgivelsen/ophøret
Spørgsmål 5.3
Kommunen indberetter, hvor den unge tager ophold – eller forventes at tage ophold – efter ophør af døgnophold i anbringelsessted. ’Selvstændig bolig’ omfatter også lejet værelse.

 

Sidst opdateret 26.11.2013