Anbringelsesstatistikken. Vejledning, skema 1

Oprettelse af sag, 0-17årige

Ny registrering
Kommunen skal udfylde og indberette et statistikskema med grundoplysninger for hvert barn eller ung, som er besluttet anbragt uden for hjemmet, og som kommunen er handlekommune for.

Indberetning foretages ved ’Ny registrering’ i skema 1 senest 4 uger efter afgørelsen, uanset om afgørelsen er iværksat på dette tidspunkt. Efterfølgende effektuering indberettes i skema 2. 

Kommunen skal indberette skema 1 ved:
1. Nye afgørelser om anbringelse, hvor kommunen træffer afgørelse om valg af anbringelsessted
2. Kommunens overtagelser af handleforpligtelse fra andre kommuner ved løbende anbringelser. 

Der skal indberettes et skema 1, hver gang et barn eller en ung besluttes anbragt, det vil sige også ved genanbringelser, efter hjemgivelse/ophør. 

Der skal desuden indberettes et skema 1, hver gang kommunen har overtaget handlepligten for et 0-17årigt anbragt barn. Overtages handlekommunepligten ved eller efter det fyldte 18. år, indberettes overtagelsen som ny registrering i skema ’3. Døgnophold i efterværn – 18-22årige’. 

Tidligere indberettede afgørelser om barnets/den unges anbringelser skal forblive i statistikken og må ikke overskrives eller slettes. 

Print af det udfyldte skema
Det er muligt at skrive skemaet ud efter udfyldelsen. Bemærk, at printet kun omfatter de sider, der er indberettet oplysninger til. Alle andre sider springes over i printet. 

Print af et tomt skema
Hvis der ønskes et print af et ikke-udfyldt skema med alle spørgsmålene, kan et samlet skema 1 hentes på indberetningssiden (pdf-format). 

¤ Statistikskemaets grundoplysninger

Ad Indberettende kommune (handlekommune):
Det er den kommune, der er handlekommune for den unge, der har indberetningspligten. 

Ad Skemaidentifikation
- Skemaidentifikationen vælges af kommunen.
- Flere kommuner har fundet, at det er en god idé at anvende barnets/den unges personnummer, eventuelt suppleret med barnets/den unges navn.
- Den valgte skemaidentifikation kan ikke ændres

Ad Skemaløbenummer
- Feltet udfyldes automatisk af systemet ved hver ny registrering. Det kan forekomme, at to eller flere skemaer efter hinanden får tildelt samme nummer. Dette er uden betydning. Skemaløbenummeret kan ikke ændres. 

Ad Lokalforvaltning
- Feltet udfyldes kun, hvis kommunens sagsbehandling er fordelt på lokalområder/distrikter.
- Ved klik på linket ’Vælg lokalforvaltning’, fremkommer en liste over lokalforvaltningsnavne, som kan anvendes, hvis der ønskes en entydig angivelse. Dette kan lette anvendelsen af data til ledelsesinformation.

 Ad Sagsbehandler
Anfør navnet eller en fast identifikation (for eksempel initialer) på den sagsbehandler, der har været den primære behandler på sagen. Hvis samme identifikation anvendes ved alle sager behandlet af samme sagsbehandler, kan oplysningen lettere anvendes til ledelsesinformation.

¤ Grundoplysninger

Grundoplysninger om barnet
Ad spørgsmål 1.a og 1.b:
Barnets eller den unges personnummer kan indtastes med eller uden bindestreg, men registreres ubrudt uden adskillelsestegn. 

Udenlandske børn
- Barnets udlændingenummer udfyldes, hvis der ikke foreligger et dansk CPRnummer på indberetningstidspunktet. udlændingenummeret har normalt 9 eller 12 cifre, startende med 1 eller 0.
- Hvis barnet ikke har eget udlændingenummer, kan forældrenes udlændingenummer oplyses, med barnets navn tilføjet. Barnets/den unges fødselsdato (ddmmåå) indberettes i feltet til CPR-nummer.
- Kommunen skal i skema 1 ajourføre oplysningen, når der udstedes dansk CPR-nummer. 

Alder og køn
Hvis barnets/den unges personnummer mangler, skal alder på afgørelsestidspunktet samt køn oplyses.

¤ Grundoplysninger om forældrene

Ad spørgsmål 2.a-c:
- Hvis en forælder har forældremyndigheden alene, anføres kun personnummer på denne.
- Er der undtagelsesvis ingen oplysninger om forældremyndighedsindehaver, markeres i punkt 2.c.
- Mangler oplysninger om CPR-nummer på udenlandske forældre, anføres udlændingenummeret fra Udlændingestyrelsen tillige med forældrenes fødselsdato (ddmmåå). Oplysningerne bedes ajourført i skema 1, når der udstedes et dansk CPR-nummer til forældrene.

 Ændringer i forældremyndighed
Efterfølgende ændringer af forældremyndigheden indberettes på skema ’2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige’, hændelse 3, sammen med indberetning af førstkommende generelle opfølgning af handleplanen. 

Sagsgruppe i statistikken:
- I anbringelsesstatistikken registreres sagerne i to grupper afhængigt af sagernes oprindelse (Ny afgørelse eller Overtagelse af sag)
- Der skal markeres i en af de to grupper, for at komme videre i skema 1. Valget af sagsgruppe sker én gang for alle og er bestemmende for, hvilke oplysninger fra sagen, der skal indberettes.
- Ved beslutning om genanbringelse efter hjemgivelse/ophør, skal der indberettes et nyt skema 1 (ny registrering) med de på genanbringelsestidspunktet gældende oplysninger. 

¤ Sagsgruppe 1. Ny afgørelse om anbringelse
- Er anbringelse endnu ikke effektueret, skal kommunen senest 4 uger efter effektueringen revidere skema 1’s oplysninger herom (spørgsmål 8-9) eller udfylde et skema 2, hændelse 0.
- Ændres en afgørelse, før anbringelsen effektueres for eksempel ved en ankesag, skal kommunen indberette ændringen ved en revision af skema 1.
- Ændringer efter effektuering af anbringelsen indberettes i skema 2. 

Dato for afgørelse om anbringelse
Ad spørgsmål 4:
- Der anføres datoen for afgørelsen om anbringelse (ddmmåå).
- Afgørelse om anbringelse med samtykke kan først foreligge, når der er modtaget informeret samtykke fra forældremyndighedsindehaver(e).
- Har formanden for børn og unge-udvalget, jf. § 75, stk.1, truffet foreløbig afgørelse, anføres datoen for den foreløbige afgørelse. Godkendelse i Børn og unge-udvalget efter effektuering af anbringelsen indberettes i skema 2, hændelse 4.

Hvem træffer afgørelsen?
Ad spørgsmål 4.a:
- Det markeres, om anbringelsen af barnet/den unge er sket frivilligt med samtykke eller efter de nævnte tvangsbestemmelser, herunder fuldbyrdelse i et anbringelsessted
efter rettens afgørelse.
- Er forældrenes samtykke givet efter anbringelsen er effektueret, indberettes afgørelsen som tvangsanbringelse. Beslutning om ændring af tvangsanbringelse til frivillig anbringelse indberettes i skema 2.- Ankestyrelsens egendrift-afgørelser om tvangsanbringelse, markeres under punkt 2 (Børn og unge-udvalget, tvangsanbringelse §58).

Hjemmel for børn og ungeudvalgets afgørelse
Ad spørgsmål 4.b:
Svarkategorien markeres for tvangsafgørelser efter § 58 – uafhængigt af, om der måtte være tale om en afgørelse, der i første omgang er truffet som en foreløbig afgørelse efter § 75 (formandsafgørelse).

Tvangsmæssig anbringelse af 0-årige i 3 år
Ad spørgsmål 4.c:
Det markeres, om børn og unge-udvalgets afgørelse (for 0-årige) blev gjort gældende i 3 år, jf. § 62, stk. 5. (kontinuitet i anbringelsen).

¤ Anledning – kontakt – tidspunkt 

Aktuel anledning
Ad spørgsmål 5:
- Der kan markeres ét eller flere felter.
- Markér den eller de henvendelser/underretninger, der var anledningen til, at kommunen traf beslutning om at rejse sag om anbringelse af barnet/den unge.
- Der markeres alene de aktuelle anledninger og ikke tidligere henvendelser, der har givet anledning til forebyggende foranstaltninger eller forudgående anbringelser.
- Hvis der ikke foreligger aktuelle henvendelser eller underretninger som anledning til anbringelsessagen, markeres punkt ’1. kommunens eget initiativ’.
- Hvis anledningen er en henvendelse fra naboer eller andre personer i det lokale netværk, markeres punkt ’4. underretning fra anden i familien/bekendtskabskredsen’, såfremt pågældende havde særligt kendskab til familien.
- Punkt ’10. anden anledning’, omfatter bl.a. underretning/afgørelse fra ankemyndighed og anonyme underretninger. 

¤ Dato for aktuel anledning og efterfølgende kontakt
Ad spørgsmål 5.a
Angiv datoen for starten på den § 50 undersøgelse, der jf. § 52, stk. 2, ligger til grund for den aktuelle anbringelse - eller gennemføres sideløbende hermed, jf. § 50, stk. 2 - og ikke tidligere § 50 undersøgelser.

Ad spørgsmål 5.bA
ngiv datoen for den første kontakt til forældremyndighedens indehaver(e) om barnets behov for støtte efter starten på den § 50 undersøgelse, der, jf. § 52, stk. 2, ligger til grund for den aktuelle anbringelse. Kontakten kan ses i sammenhæng med § 50, stk. 5, hvorefter en undersøgelse skal indeholde oplysninger om forældremyndighedsindehavers stillingtagen til foranstaltninger.

Ad spørgsmål 5.c
Angiv datoen for den første kontakt til en fagperson med eller uden forkundskab til barnet/den unge efter starten på den § 50 undersøgelse, der, jf. § 52, stk. 2, ligger til grund for den aktuelle anbringelse. Det kan blandt andre være tale om en fagperson i form af en psykolog, en fra skolen eller dagtilbuddet (dagpleje, daginstitution eller fritidshjem), sundhedsplejerske eller sundhedsvæsenet i øvrigt.

¤ Andre anbragte børn eller unge i familien
Ad spørgsmål 6
- Der skal markeres antal søskende eller andre børn eller unge under 18 år i familien, som på tidspunktet for anbringelsessagens afgørelse var anbragt uden for hjemmet.

- Et barn/ung regnes i dette spørgsmål som anbragt, hvis kommunen har truffet afgørelse herom, uanset om anbringelsen er effektueret eller ej.
- Hvis den aktuelle afgørelse omfatter flere børn/unge, medregnes de andre børn/unge i afgørelsen som anbragt, uanset om anbringelsen endnu ikke er effektueret.
- Der skal indberettes et skema for hvert barn/ung, der er omfattet af anbringelsesafgørelsen.

¤ Udslagsgivende årsager/forhold hos barnet/den unge
Ad spørgsmål 7.a:
Der markeres alene det eller de forhold hos barnet/den unge, der har været udslagsgivende for beslutningen om anbringelse.

- Der markeres dét eller de forhold, som har været udslagsgivende i beslutningen om anbringelse. Der skal ikke nødvendigvis markeres ud for alle de problemer,
der er beskrevet i § 50-undersøgelsen.
- Kun forhold, der har haft væsentlig betydning for beslutning om anbringelse, skal markeres.
- Hvis anbringelsen er besluttet alene som følge af forhold hos forældrene eller i hjemmet (for eksempel sygdom eller dødsfald), markeres punkt ’18. ingen udslagsgivende forhold hos barnet/den unge’.

¤ Udslagsgivende årsager/forhold hos forældrene/i hjemmet
Ad spørgsmål 7b:
- Omfatter både udslagsgivende forhold hos forældremyndighedsindehavere og i tilknytning til hjemmet, herunder andre personer for eksempel søskende i hjemmet.
- Der markeres dét eller de forhold, som har været udslagsgivende i beslutningen om anbringelse. Der skal ikke nødvendigvis markeres ud for alle de problemer, der er beskrevet i § 50-undersøgelsen.
- Kun forhold, der har haft væsentlig betydning for beslutning om anbringelse, skal markeres.
- Har det for eksempel været udslagsgivende i beslutningen om anbringelse, at forældrenes bolig udgør en alvorlig sundhedsrisiko for barnet, som alene kan løses ved en anbringelse, markeres punkt ’13. fysisk dårlige sundhedsforhold i hjemmet’.
- Hvis anbringelsen er besluttet alene som følge af forhold hos barnet eller den unge, markeres punkt ’16. ingen udslagsgivende forhold hos forældrene eller i hjemmet’.

¤ Iværksættelse
Ad spørgsmål 8:
- Der svares ’Ja’ i spørgsmål 8, hvis anbringelsen er iværksat/effektueret, det vil sige, hvis barnet/den unge er flyttet ind på anbringelsesstedet. Indflytning anses for at have fundet sted, selv om barnet måtte være i behandling på hospital eller lignende på dagen.
- Hvis anbringelsen på nuværende tidspunkt endnu ikke er effektueret, markeres ’Nej’. Effektueringen af anbringelsen skal så senest 4 uger herefter indberettes ved enten:
- at gå ind i dette skema 1 igen, og markere ’Ja’ i spørgsmål 8, eller
- at indberette iværksættelsen i skema 2 (hændelse 0)

¤ Iværksættelsesdato
Ad spørgsmål 9:
- Indflytningstidspunktet angives (ddmmåå). Indflytningstidspunktet kan i særlige situationer ligge forud for afgørelsen.

¤ Type af anbringelsessted
Ad spørgsmål 9a:
- Der anføres den type anbringelsessted, barnet eller den unge er flyttet ind i ved effektueringen.
- Hvis anbringelsesstedet ændres efter effektuering af anbringelsen, for eksempel fra sikret afdeling til almindelig døgninstitution, indberettes ændringen i skema 2. 

’1. netværksplejefamilie uden for slægten’ markeres, hvis barnet/den unge er anbragt hos personer, som har været en del af netværket for barnet/den unge forud for sagens start, og som barnet/den unge ikke har en familiemæssig relation til. 

’2. netværksplejefamilie inden for slægten’ markeres, hvis barnet/den unge er anbragt i netværksplejefamilie hos personer, som pågældende har en familiemæssig relation til – at der er et biologisk bånd mellem barnet/den unge og plejeforældrene. 

’5. eget værelse, kollegier, kollegielignende opholdssteder’ markeres også i de tilfælde, hvor der er visse fælles faciliteter, eller der ydes en begrænset personlig støtte til den unge. 

’7. døgninstitution, sikret afdeling’ omfatter også anbringelse i særligt sikret afdeling.

¤ Beliggenhedskommune for anbringelsessted
Ad spørgsmål 9b:
Der anføres den kommune, hvor barnets/den unges anbringelsessted er beliggende. Det er tilstrækkeligt at anføre kommunenummeret, som kan hentes ved linket ’Hent kommunenavn/-nummer’.

¤ Sagsgruppe 2. Overtagelse fra anden handlekommune af løbende anbringelse
- Kommuner har (efter retssikkerhedslovens § 9 a, stk.6) mulighed for med samtykke fra modtageren af hjælp at indgå aftale med en anden kommune om overdragelse af handlekommuneforpligtelsen.
- Spørgsmål 3.1 – 3.5 besvares for løbende anbringelser, hvor en anden kommunes afgørelse ligger til grund for anbringelsen, men hvor handlekommuneforpligtelsen for barnet/den unge efter nærmere aftale er overtaget af kommunen. Hvis der foreligger hjemgivelse under sagens skift til kommunen, skal sagen indberettes som en ny beslutning om anbringelse (sagsgruppe 1).

Tidligere handlekommune
Ad spørgsmål 3.1:
Der anføres den tidligere handlekommune. Det er tilstrækkeligt at anføre kommunenummeret.

¤ Dato for overtagelse af handlekommuneforpligtelse
Ad spørgsmål 3.2:
Der anføres datoen (ddmmåå) for kommunens overtagelse af handlekommuneforpligtelsen.

¤ Afgørelsesgrundlag ved overtagelsen
Ad spørgsmål 3.3:
Afkryds den anbringelsesstatus, barnet/den unge havde ved kommunens overtagelse af handlekommuneforpligtelsen. Eventuelle efterfølgende ændringer indberettes på skema 2. Opfølgning og andre sagshændelser.

¤ Anbringelsessted ved overtagelse af sag
Ad spørgsmål 3.4:
- Det markeres, hvilken type anbringelsessted, barnet eller den unge var anbragt i, da kommunen overtog handlekommuneforpligtelsen.
- Var barnet/den unge hjemgivet på overtagelsestidspunktet, skal anbringelsen betragtes som ny afgørelse om anbringelse og indberettes under sagsgruppe 1.
- Eventuel efterfølgende flytning indberettes på skema 2. Opfølgning og andre sagshændelser.

’1. netværksplejefamilie uden for slægten’ markeres, hvis barnet/den unge er anbragt hos personer, som har været en del af netværket for barnet/den unge forud for sagens start, og som barnet/den unge ikke har en familiemæssig relation til.

’2. netværksplejefamilie inden for slægten’ markeres, hvis barnet/den unge er anbragt i netværksplejefamilie hos personer, som pågældende har en familiemæssig relation til – at der er et biologisk bånd mellem barnet/den unge og plejeforældrene.

’5. eget værelse, kollegier, kollegielignende opholdssteder’ markeres uanset om der er visse fælles faciliteter, eller der ydes en begrænset personlig støtte til den unge. 

’7. døgninstitution, sikret afdeling’ omfatter også anbringelse i særligt sikret afdeling.

¤ Beliggenhedskommune for anbringelsessted
Ad spørgsmål 3.5:
Der anføres den kommune, hvor barnets/den unges anbringelsessted er beliggende. Det er tilstrækkeligt at anføre kommunenummeret, som kan hentes fra linket ’Hent kommunenavn/nummer’.

Sidst opdateret 26.11.2013