Revisionsberetninger

Kommunerne skal hvert år sende en revisionsberetning til Ankestyrelsen. I beretningen skal kommunens revisor redegøre for kommunens sagsbehandling på områder, hvor der hjemtages statsrefusion.

Ifølge § 42 i kommunestyrelsesloven skal kommuner have en sagkyndig revisor, der skal godkendes af tilsynsmyndigheden. Revisionen skal omfatte alle under kommunalbestyrelsen henhørende regnskabsområder. Revisor afgiver årsberetning om revisionen af kommende årsregnskab.

Ankestyrelsen modtager hvert år 99 revisionsberetninger svarende til antallet af kommuner og Christiansø. I beretningerne redegøres bl.a. for fejl og mangler i kommunernes regnskab og administration af de udgiftsområder, som via statsrefusion finansieres helt eller delvist af staten.

Frist for kommunernes fremsendelse af revisionsberetninger

Revisionsberetningen mv. skal være Ankestyrelsen i hænde senest den 31. august hvert år. For Københavns Kommune er fristen dog den 30. november.

Det fremsendte materiales indhold

Følgende materiale skal fremsendes til Ankestyrelsen:

  • Revisionsberetningens generelle del samt de specifikke bilag vedrørende ordninger, der administreres af de enkelte ressortministerier, herunder revisionsberetning vedrørende årsregnskabet og revisionsberetning de sociale udgifter.
  • Løbende delberetninger skal altid fremsendes.
  • Dokumentation for kommunalbestyrelsens godkendelse af samtlige indsendte beretninger.
  • Kommunalbestyrelsens opfølgning på eventuelle revisionsbemærkninger eller forbehold.
  • Den tværministerielle oversigt over konstaterede fejl og mangler, såfremt revisorerne har udfyldt dette bilag til revisionsberetningerne. Oversigten benyttes i første omgang på forsøgsbasis. Det vil på sigt blive vurderet, hvorvidt oversigten skal indgå som en lovpligtig del af revisionen.

Procedure for fremsendelse af revisionsberetninger

Det anbefales, at ovennævnte materiale fremsendes via mail. Revisionsberetningen mv. skal - for Social- og Indenrigsministeriets område - sendes til revision@ast.dk. I denne forbindelse bedes man være opmærksom på følgende:

  • Revisors underskrift skal fremgå af det fremsendte. Såfremt denne foreligger elektronisk (digital signatur), skal det angives i følgebrevet.
  • Kommunenavn og eventuelt beretningsnummer skal fremgå af mailens emnefelt.
  • Kontaktoplysninger på kontaktperson skal fremgå af følgebrevet.


Sidst opdateret 02.09.2015